Řešení pro bytové hospodářství – ochranu klimatu zajišťovat tak, aby byla zaplatitelná

V dnešní době musí bytové podniky se svými novostavbami a modernizacemi vyhovět troj-požadavku z ekologie, ekonomie a sociální oblasti. V důsledku toho se nachází bytová výstavba v Německu stále více v poli napětí neustále narůstajících nároků a rentability podnikového hospodářství. Vzhledem k těmto velkým výzvám v oblasti vůči klimatu šetrného energetického přechodu ve spojení se zaplatitelným obytným prostorem musí bytové podniky vyvíjet dlouhodobě udržitelné strategie pro portfolio s životním cyklem v délce 50 let. 

Klimaticky neutrální fond obytných budov společně se systémovými řešeními společnosti Viessmann

Všeobsáhlý každodenní úkol bytového hospodářství jako energetická sanace stávajícího bytového fondu, městský rozvoj pro zaplatitelné bydlení a nová megatémata jako digitalizace a realizace energetického přechodu staví podniky před výzvy, jejichž řešení je nejlepší hledat v obchodních partnerstvích. V partnerském vztahu mezi bytovým hospodářstvím a společností Viessmann bude společnost Viessmann veškerá řešení přizpůsobovat jasně podle principu hospodárnosti pro nájemce a pronajímatele při respektování imperativu ochrany klimatu. Při technologicky otevřeném užívání všech zdrojů energie je pozornost zaměřena na snížení konečné potřeby energie. Samotnou ochranu klimatu je možné měřit podle snížení emisí CO₂. Přitom je využívání plynu v kogeneračních zařízeních a dvoustavových technikách (jako špičkové zařízení v kombinaci s využíváním obnovitelné energie), ekologicky smysluplné využívání biomasy (například z krátkoobrátkových plantáží / regionální lesní biomasa / biomasa z odpadů) a využívání sluneční energie samozřejmostí.

V požadavcích energetického přechodu vidí společnost Viessmann rozsáhlé šance pro vyvíjení společných obchodních modelů s partnery bytového hospodářství. Decentrální výroba elektřiny otvírá možnosti pro modely elektřiny pro nájemníka a služby v oblasti tepla pro řešení partnerů společnosti Viessmann s právním zajištěním. Společnost Viessmann realizuje partnerství s bytovým hospodářstvím aktivně v alianci pro klimaticky neutrální fond bytových budov.


Řešení obytných prostor

Energetická sanace stávajících budov je ze strany bytového hospodářství prosazována na základě stoupajících nákladů na energie.

Řešení obytných prostor

Obnovitelné energie

Technická řešení k využívání obnovitelných energií nabízí mnoho řešení pro hospodárnou modernizaci stávajících bytů v souladu s kritérií dotací a požadavky ochrany klimatu.

Obnovitelné energie

Byty

Výzvou trvalé udržitelnosti obhospodařování stávajícího bytového fondu zůstává bezpečné vytápění s únosnými náklady pro pronajímatele a nájemníka.

Bytové komplexy