Pravidla ochrany osobních údajů pro ViCare

My, společnost Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Německo (dále jen „Viessmann“), bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a striktně dodržujeme ustanovení předpisů, jež problematiku ochrany údajů upravují.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na aplikaci ViCare (dále jen „aplikace“). Aplikace Viessmann může obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na něž se tato Pravidla ochrany osobních údajů nevztahují.

Shromažďování, přenos, ukládání, zpracování a další využití osobních údajů se v následujícím textu souhrnně označuje jako „zpracování“.

Pravidla ochrany osobních údajů vám poskytují přehled o typech údajů zpracovávaných aplikací a o účelu takového zpracování.

Zásady zpracování údajů v aplikaci

Pokud jste neposkytli příslušný souhlas, pak údaje zaznamenávané aplikací nebo zadané vámi v průběhu jejího používání slouží pouze pro účely uvedené v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů a využíváme je pouze my. Poskytnutý souhlas můžete v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů do budoucna kdykoliv odvolat. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu td@viessmann.com

Pokud odvoláte souhlas s ukládáním, budou uložené osobní údaje smazány, pokud nejsou tato data nadále zapotřebí k účelu, pro který byla uložena nebo není-li ukládání dat dovoleno z jiného právního důvodu. V případech, kdy to bude vyžadováno s ohledem na zákonem stanovenou dobu uložení, nebudou údaje smazány a budou uchovány pro jiné účely. Anonymní data nemusí být mazána.

Automatické zpracování údajů při přístupu k aplikaci

Automaticky zpracováváme data v protokolových souborech na serveru, jež jsou na naše servery přenášeny aplikací. To je technicky nezbytné pro fungování aplikace a slouží výhradně pro zajištění všech funkcí aplikace. V protokolových souborech na serveru jsou automaticky ukládána následující data:

  • operační systém používaný mobilními zařízeními uživatele
  • IP adresa vašeho mobilního telefonu a zařízení
  • čas odeslání požadavku na server
  • ID mobilního uživatelského zařízení

Tyto údaje nejsou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

IP adresa (IPv4)

IP adresa je mezinárodně používaný unikátní identifikátor zdroje vašeho připojení k internetu v době přiřazení vaším poskytovatelem internetového připojení. Nejobvyklejší forma (IPv4) je tvořena čtyřmi bloky číslic oddělenými tečkami. Jakožto soukromý uživatel obvykle používáte IP adresu, která nezůstává konstantní, neboť je vám poskytovatelem připojení přidělována pouze dočasně („dynamická IP adresa“). V případě trvale přidělené IP adresy („statická IP adresa“) je v zásadě možné jednoznačné přiřazení uživatelských dat. S výjimkou případů řešení neoprávněného přístupu k našim webovým stránkám takové osobní údaje nikdy nevyužíváme, pouze na anonymním základě hodnotíme, které z našich webových stránek jsou navštěvovány nejčastěji, kolikrát je daná webová stránka navštívena za den a podobné informace.

Nové IPv6 adresy

Aplikace již podporuje nové IPv6 adresy. Pokud již máte IPv6 adresu, měli byste vědět následující: IPv6 adresa je tvořena osmi bloky. První čtyři bloky jsou obvykle dynamicky přidělovány soukromým uživatelům. Tím, že je však nyní k dispozici více čísel, někteří poskytovatelé přidělují i soukromým uživatelům statickéIPv6 adresy.

Poslední čtyři bloky IPv6 adresy (takzvaný „identifikátor rozhraní“) jsou určeny zařízením, na němž je aplikace spuštěna. Zatímco IPv4 umožňuje pouze identifikaci sítě nebo internetového připojení (např., Wi-Fi nebo firemní sítě), IPv6 rovněž umožňuje identifikaci konkrétního zařízení. Není-li váš operační systém nastaven jinak, poslední čtyři bloky jsou stanoveny na základě tzv. MAC adresy. MAC adresa je sériové číslo, které je unikátní pro každé zařízení s podporou IP na světě. Proto vám doporučujeme povolit ve vašem zařízení takzvané „Privacy Extensions“, s jejichž pomocí můžete poslední čtyři bloky vaší IPv6 adresy anonymizovat. Většina moderních operačních systémů nabízí funkci „Privacy Extensions“, jež není v některých případech implicitně aktivní.

Zpracování údajů jako součást komunikace s kotli

Aplikace je určena k ovládání a analýze kotlů Viessmann. Jestliže byl kotel ve vaší aplikaci aktivován pomocí příslušného komunikačního zařízení (jako je například VitoConnect), budou jeho konfigurace a provozní údaje, zaznamenané chyby, konfigurační nastavení, teplotní profil (souhrnně označované jako „data topného systému“) přeneseny na servery společnosti Viessmann se stanovištěm v Evropské unii provozované na základě smluv o pověření zpracováním údajů společností Viessmann IT Service GmbH se sídlem v Německu, a na těchto serverech budou uloženy. Aplikace data načte a zpřístupní je pro funkce, které s těmito daty pracují.

Při vytváření uživatelského účtu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že data topného systému budou používána a šířena následujícími způsoby:

  1. Data jsou využívána k poskytování funkcí aplikace, k vytváření nabízených oznámení (např. výstrahy, údržba, poruchy), ke zvyšování provozní bezpečnosti systému, zlepšování jeho efektivity, odstraňování závad a zlepšování servisu, a pro vývoj systému prostřednictvím dlouhodobého vývoje. Údaje budou pro následující účely zpracovávány následujícími společnostmi ze skupiny Viessmann Group, a to v rámci smluv o pověření zpracováním údajů uzavřených se společností Viessmann: Viessmann Werke GmbH & Co KG (provozování aplikace); Viessmann Deutschland GmbH (prodej a technická podpora pro topenářské techniky); Viessmann Heiztechnik GmbH (další vývoj aplikace).
  2. Pokud jste v aplikaci aktivovali příslušnou funkci, budou data topného systému, adresa kotle, vaše jméno a telefonní číslo předány specializovanému technikovi vámi schválenému ve vaší aplikaci. Tento souhlas můžete prostřednictvím aplikace kdykoliv odvolat a zasílání údajů tak ukončit.
  3. Prostřednictvím aplikace můžete také schválit další uživatele vašeho kotle. Po schválení budou data topného systému z kotle přenášena také těmto uživatelům. Tento souhlas můžete prostřednictvím aplikace kdykoliv odvolat a zasílání údajů tak ukončit.
  4. Použití a případný přenos údajů ve formě, jež bude využívat pouze pseudonym, se provádí za účelem zvyšování bezpečnosti provozu systému, zvyšování jeho účinnosti, odstraňování závad, zlepšování služeb a za účelem vývoje systému prováděného jinými společnostmi v rámci skupiny Viessmann Group jménem Viessmann Werke GmbH & Co KG (pověření zpracováním údajů). Výsledky těchto analýz mohou být předávány dalším společnostem v rámci skupiny Viessmann Group na základě smluv o pověření zpracováním údajů, přičemž v takových případech může dojít k odstranění pseudonymu, aby tyto společnosti mohly informace využívat v rámci Podmínek použití pro aplikaci a v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů. Využití pseudonymu znamená, že žádná třetí osoba ani žádná jiná společnost v rámci skupiny Viessmann Group nebude schopna systémová data přiřadit k vaší osobě. Osobní údaje (jako je jméno, adresa, uživatelé systému) se nepřenášejí. Společnost Viessmann zaručuje, že žádné další společnosti kromě výše uvedených společností skupiny nebudou mít k údajům bez pseudonymů přístup.
  5. Použití a případný přenos údajů ve formě, jež bude využívat pouze pseudonym, se provádí za účelem zvyšování bezpečnosti provozu systému, zvyšování jeho účinnosti, odstraňování závad, zlepšování služeb a za účelem vývoje systému prováděného jinými společnostmi a třetími stranami. Využívání anonymních dat znamená, že ani třetí strany, ani společnost Viessmann nejsou schopny systémová data přiřadit k vaší osobě, a to ani zpětně. Osobní údaje (jako je jméno, adresa, uživatelé systému) se nepřenášejí.
  6. Osobní údaje mohou být rovněž použity pro prověření záručních reklamací a jako ochrana společnosti Viessmann před neoprávněnými nároky.

Zpracování údajů jako součást uživatelského účtu

Při registraci uživatelského účtu jste mohli potvrdit souhlas s využitím vámi zadaných údajů pro účely používání aplikace. Tyto údaje zahrnují zejména vaši e-mailovou adresu, adresu vašeho kotle, vaše jméno a telefonní číslo.

V souladu s vámi poskytnutým souhlasem může být vaše e-mailová adresa použita také pro účely zasílání informací o výrobcích a reklamy, pro průzkumy trhu a pro výzkumy veřejného mínění prováděné společností Viessmann Werke GmbH & Co KG. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

V souladu s vámi poskytnutým souhlasem může být vaše telefonní číslo použito také pro telefonáty týkající se informací o výrobcích a reklamy, pro průzkumy trhu a pro výzkumy veřejného mínění prováděné společností Viessmann Werke GmbH & Co KG. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Ostatní společnosti ze skupiny Viessmann Group mohou vaše telefonní číslo využít pro marketingové telefonáty a vaši e-mailovou adresu využít pro zasílání marketingových e-mailů pouze tehdy, jednají-li na základě pokynů společnosti Viessmann Werke GmbH & Co KG na základě smluv o pověření zpracováním údajů.

Použití AppSee a Firebase

Společnost Viessmann využívá v rámci aplikace analytické nástroje AppSee a Firebase,pomocí kterého analyzuje způsob, jakým aplikace používáte. Poskytnuté a využité údaje jsou zaznamenávány a ukládány zcela anonymně. Za určitých okolností mohou být takové údaje ukládány i mimo území Německa nebo Evropské unie (po plné anonymizaci).

Použití souborů cookie

Aplikace využívá soubory cookie, tj. textové soubory, jež jsou vytvářeny při každém přihlášení za účelem autentizace uživatele. Tyto soubory jsou ukládány v uživatelském zařízení a jsou smazány po odhlášení od účtu.

Právo na poskytnutí informací, Smazání informací

Máte právo na poskytnutí uložených údajů týkajících se vaší osoby, na informace o jejich původu a o jejich příjemcích, a dále na informace o účelu ukládání takových údajů. V souladu se zákonnými ustanoveními máte rovněž právo na opravu, zablokování a smazání osobních údajů.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vám kdykoliv k dispozici, abychom s vámi prodiskutovali a zodpověděli jakékoliv otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Máte-li otázku, která nebyla v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů zodpovězena, případně budete-li kdykoliv potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Odpovědný orgán podle ustanovení německého federálního zákona o ochraně osobních údajů

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
NěmeckoTelefon: +49 (0)6452 70-0
Fax: +49 (0)6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Bezpečnostní informace

Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, abychom vaše osobní údaje ukládali takovým způsobem, aby nebyly přístupné pro třetí osoby. K tomu vynakládáme všechny přiměřené technické a organizační kroky. Nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost údajů při komunikaci e-mailem, proto doporučujeme využívat pro předávání důvěrných informací běžnoupoštu.

ViCareVitotrolPlus-PP_CZ_cs verze 2.1 (2017-09- 14)