Podmínky používání ViCare

Společnost Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Německo, jakožto výrobce a poskytovatel licence (dále jen "Poskytovatel licence") poskytuje vám jakožto Uživateli a Nabyvateli licence (dále jen "Nabyvatel licence") k používání aplikaci ViCare (dále jen "Aplikace") v souladu s těmito Podmínkami použití pro koncové uživatele (dále jen "Podmínky použití").

Článek 1  Předmět a rozsah platnosti Podmínek použití

 1. Předmětem těchto Podmínek použití je poskytnutí práv na použití Aplikace Poskytovatele licence Nabyvatelem licence v souvislosti s topným systémem Poskytovatele licence a ustanovení související s používáním funkcí, jež Aplikace nabízí. Aplikaci je možné používat pro obsluhu topného systému Viessmann Nabyvatele licence. Podmínkou pro použití Aplikace je, aby byl topný systém připojen k internetu. Další technické požadavky, vhodné topné systémy a pokyny pro instalaci jsou uvedeny v produktové literatuře, jež je dostupná zde. Aplikace je k dispozici bezplatně. Použití Aplikace podléhá registraci v souladu s článkem 5 těchto Podmínek použití a vyjádření souhlasu s Pravidly ochrany osobních údajů pro ViCare, jež jsou dostupná zde.
 2. Aplikace je tvořena vlastním objektovým kódem, jenž je Poskytovatelem licence poskytován ke stažení a instalaci pro příslušné zařízení koncového uživatele (prostřednictvím platforem, jako jsou například iTunes nebo Google Play).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahují se tyto Podmínky použití na spotřebitele i na podnikatelské subjekty. Spotřebitelem se míní jakákoliv fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, jenž se převážně nachází mimo rozsah její živnostenské nebo jiné podnikatelské činnosti nebo profese (§ 13 německého občanského zákoníku). Podnikatelem se míní fyzická nebo právnická osoba či partnerství s právnickou osobou, jež při uzavírání právní transakce jedná v rámci své živnostenské nebo jiné podnikatelské činnosti nebo profese (§ 14(1) občanského zákoníku).

Článek 2 Aktualizace

 1. Poskytovatel licence poskytuje aktualizace Aplikace a prostřednictvím topného systému také firmware komunikačních komponent, tj. rozhraní mezi topným systémem Nabyvatele licence a internetem (dále jen "Aktualizace"), jež jsou instalovány s cílem zajistit bezpečnost Aplikace nebo zohlednit změny funkcí Aplikace a přizpůsobit Aplikaci pokroku v oblasti technického vývoje. Poskytovatel licence může podle svého uvážení bez samostatného oznámení měnit rozsah funkcí Aplikace, aniž by tím však došlo k významnému omezení její funkčnosti. O jakýchkoliv takových změnách bude Poskytovatel licence Nabyvatele licence předem informovat. Poskytovatel licence doporučuje včasnou instalaci všech aktualizací. Pokud Nabyvatel licence aktualizace nenainstaluje ani po připomenutí zobrazeném v Aplikaci a zaslaném na jeho e-mailovou adresu, může Poskytovatel licence tuto smlouvu ukončit a související uživatelský účet smazat.
 2. Nabyvatel licence nemá nárok na poskytování aktualizací za účelem rozšíření funkcí Aplikace.
 3. Nabyvatel licence bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel licence pouze udržuje aktuální stav Aplikace. Po uplynutí záruky podle smlouvy o koupi topného systému nebo rozšíření staršího systému o internetové rozhraní si Poskytovatel licence vyhrazuje právo Aplikaci zrušit a tuto smlouvu ukončit.

Článek 3  Poskytnutí práv k užívání, Dostupnost

 1. V okamžiku registrace poskytuje Poskytovatel licence Nabyvateli licence (viz článek 5 týkající se povinností při registraci) nevýhradní práva k užívání dané Aplikace. Práva k užívání Aplikace budou poskytnuta v souladu s těmito Podmínkami použití pro osobní účely a v souvislosti s výrobky Viessmann.
 2. Práva k užívání budou poskytnuta za následujících podmínek:
  - Nabyvatel licence bere na vědomí autorství Poskytovatele licence a zejména nebude měnit ani odstraňovat žádné informace o tomto autorství;
  - Nabyvatel licence nebude Aplikaci měnit a/nebo dekompilovat (oprávnění Nabyvatele licence uvedená v paragrafech 69d a 69e německého autorského zákona zůstávají nedotčena).
 3. V případě, kdy Poskytovatel licence umožní přechod práv Nabyvatele licence k užívání na třetí osoby, pak Nabyvatel licence zajistí, aby jakákoliv taková třetí osoba rovněž vzala na vědomí a souhlasila s těmito Podmínkami použití a vstoupila do všech práv a povinností z nich vyplývajících.
 4. Některé funkce Aplikace vyžadují připojení prostřednictvím internetu k základnímu systému („backend“), jenž patří Poskytovateli licence. Viessmann zaručuje průměrnou roční dostupnost Aplikace na úrovni 95 %. Oznámení o údržbě poskytnuté nejméně sedm (7) dnů předem (v maximálním průměrném rozsahu pět hodin/týden ročně) nebude bráno v úvahu. Společnost Viessmann vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby údržbu prováděla pouze v časech, kdy je Aplikace využívána pouze zřídka.  

Článek 4  Podporovaná uživatelská zařízení, podporovaný hardware a software

 1. Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli licence Aplikaci v souladu s ustanoveními těchto Podmínek použití k použití na podporovaném uživatelském zařízení. Podporovaná uživatelská zařízení a jejich minimální požadavky jsou uvedeny v aktuální verzi produktové literatury.
 2. Systémové požadavky a požadavky na software stanovené pro použití Aplikace Poskytovatelem licence v aktuální verzi produktové literatury musí být splněny. Softwarové programy a služby poskytované třetími výrobci, jež jsou určeny pro spolupráci s Aplikací, mohou být používány pouze se souhlasem Poskytovatele licence. Dodržení systémových požadavků je výhradní odpovědností Nabyvatele licence. Otázky týkající se interoperability by měly být předány Poskytovateli licence.  

Článek 5  Registrace

 1. Za účelem řádného použití Aplikace a pro vytvoření uživatelského účtu se musí Nabyvatel licence registrovat. Při registraci je nutno zadat správné a úplné informace o totožnosti Nabyvatele licence, jeho e-mailovou adresu a v případě potřeby i klientské číslo a další uživatelská data, jako například místo instalace. V případě změn musí být tyto údaje aktualizovány. Kromě toho je Nabyvatel licence povinen informovat Poskytovatele licence v případě, že není nadále oprávněn systém používat (např. v případě prodeje nemovitosti, v níž je systém instalován, novému majiteli). Jakékoliv porušení tohoto závazku opravňuje Poskytovatele licence k vyloučení Nabyvatele licence z používání Aplikace.
 2. Poskytovatel licence může uživatelský účet zablokovat v případě, že se objeví náznaky jeho neoprávněného použití a/nebo neoprávněného přístupu či pokusu o přístup k Aplikaci nebo k základním systémům Poskytovatele licence prostřednictvím takového uživatelského účtu („hacking“). V takových případech bude Poskytovatel licence neprodleně informovat Nabyvatele licence e-mailem zaslaným na adresu spojenou s uživatelským účtem a kromě případů, kdy se Nabyvatel licence podle zjištěných skutečností pokusil o neoprávněný přístup k systémům Poskytovatele licence, přístup znovu umožní vytvořením nového uživatelského účtu.
 3. Poskytovatel licence bude oprávněn tuto smlouvu bez výpovědi a bez jakéhokoliv opravného prostředku mimořádně ukončit a smazat uživatelský účet v případě, že se jeho základní systém nebude moci trvale připojit k systému Nabyvatele licence (po dobu delší než 6 měsíců), aniž by se jednalo o chybu Poskytovatele licence, přičemž tuto skutečnost Nabyvateli licence oznámí e-mailem zaslaným na adresu zadanou prostřednictvím Aplikace a ke smazání účtu dojde do osmi týdnů od takového oznámení.

Článek 6  Záruka

 1. Nabyvatel licence bude odpovědný za konfiguraci Aplikace podle aktuálního materiálu dodávaného s topnými systémy Viessmann. V případech, kdy je Nabyvatel licence podnikatelským subjektem, se na záruku rovněž vztahují ustanovení § 377 německého obchodního zákoníku.
 2. Funkce poskytované prostřednictvím Aplikace jsou považovány za prosté závažných závad v případě, že zahrnují funkce uvedené v aktuálně platné produktové literatuře, případně takové funkce, jež byly dohodnuty odděleně. Poskytovatel licence nezaručuje, že funkce Aplikace budou odpovídat požadavkům Nabyvatele licence.
 3. Předpokladem pro řešení funkčních vad Aplikace bude reprodukovatelnost takové vady. Nabyvatel licence musí takové vady dostatečně popsat. Je-li Aplikace poskytovaná Poskytovatelem licence vadná, pak Poskytovatel licence vadu v Přiměřené době odstraní opravou Aplikace, avšak za předpokladu, že náklady na takovou opravu budou přiměřené. Pokud oprava nebude úspěšná, má Nabyvatel licence nárok na snížení ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 4. Nabyvatel licence je v přiměřené míře povinen poskytnout Poskytovateli licence pomoc při identifikaci vady, například poskytnutím výtisků, snímků obrazovek nebo popisů závady.5. Události vyšší moci (včetně stávek, blokád a podobných situací, které nelze předvídat, jsou vážné a nejsou způsobeny pochybením Poskytovatele licence), jež Poskytovateli licence významně ztěžují nebo znemožňují poskytování zde uvedené služby, opravňují Poskytovatele licence k tomu, aby odložil plnění závazků o dobu trvání takové překážky, a dále mu poskytují nárok na příslušné zahajovací období. 

Článek 7  Odpovědnost

 1. Poskytovatel licence nese neomezenou odpovědnost za škody, jež budou způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany Poskytovatele licence nebo jeho právního zástupce. Poskytovatel licence rovněž ponese neomezenou odpovědnost v případě usmrcení, poranění, nebo poškození zdraví osob. Dále je Poskytovatel licence odpovědný za garantované funkce Aplikace a nese právní odpovědnost v souladu s příslušnými zákony, zejména se zákonem o odpovědnosti za výrobky a zákonem o bezpečnosti výrobků.
 2. Dále je Poskytovatel licence odpovědný za porušení povinností v důsledku lehké (tj. nikoli hrubé) nedbalosti v případech, kdy na plnění takových povinností závisí řádné plnění této smlouvy a kdy se smluvní partner může obvykle spoléhat na plnění takových povinností („podstatné závazky“). Tato odpovědnost však odpovídá pouze úrovni škody, kterou lze v době uzavření této smlouvy běžně předvídat. V ostatních případech nebude s takovou lehkou nedbalostí spojena žádná odpovědnost.
 3. Poskytovatel licence nebude odpovědný za škody vyplývající z nesprávné konfigurace, za kterou není Poskytovatel licence odpovědný, nebo z použití zařízení nesplňujících systémové požadavky.
 4. Poskytovatel licence nebude odpovědný za dodatečné náklady vzniklé při používání Aplikace (zejména náklady na datové přenosy prostřednictvím mobilních komunikačních sítí včetně datového roamingu). Takové vyloučení odpovědnosti neplatí v případech hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání Poskytovatele licence.  

Článek 8 

Právo na mimořádné ukončení Poskytovatel licence bude oprávněn tuto licenční smlouvu ze závažného důvodu ukončit, zejména v případech vážného porušení těchto Podmínek použití nebo autorských práv souvisejících s Aplikací.
  

Článek 9  Závěrečná ustanovení

 1. Pokud jednotlivá ustanovení těchto Podmínek použití budou shledána nebo se stanou neúčinnými, budou nahrazena ustanoveními, jež se budou co nejvíce blížit hospodářskému záměru neúčinného ustanovení. Pokud kterékoliv ustanovení těchto Podmínek použití je nebo se stane neúčinným, účinnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek použití nebo této smlouvy jako celku tím nebude dotčena.
 2. Podmínky použití mohou být měněny nebo doplňovány podle uvážení Poskytovatele licence, a to v rozsahu, jenž bude pro Nabyvatele licence přiměřený. V takovém případě budou registrovaní nabyvatelé licence písemně informováni nejméně šest týdnů před datem účinnosti takové změny (např. na e-mailovou adresu poskytnutou Nabyvatelem licence nebo prostřednictvím produktové informační služby). Pokud Nabyvatel licence nevznese proti změněným nebo doplněným Podmínkám použití před datem jejich účinnosti námitku (za předpokladu, že Poskytovatel licence Nabyvatele licence výslovně informoval o důsledcích zachování mlčení), vstoupí Podmínky použití v platnost. Pokud Nabyvatel licence vznese námitku, může Poskytovatel licence tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce od oznámení námitky.
 3. Tato smlouva se řídí právním řádem Německa, v souladu s nímž se také vykládá. Příslušná mandatorní ochranná opatření platná v zemi bydliště nabyvatele licence, jenž je spotřebitelem sídlícím na území Evropské unie, zůstávají nedotčena. V případech, kdy je Nabyvatel licence podnikatelem, právnickou osobou nebo zvláštním fondem podle veřejného práva, bude místem konání soudních sporů Frankfurt nad Mohanem, Německo.
ViCareVitotrolPlus-TOU_CZ_cs Version 1.0 (2017-01-25)