Prohlášení o ochraně osobních údajů pro ViStart

Základní informace

My, společnost Viessmann Werke GmbH & Co. KG (dále jen “Viessmann” nebo “my”) jako část skupiny Viessmann Group, bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržujeme pravidla daná aktuálním zněním zákonů o ochraně osobních údajů. Řadí se k nim především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Následující prohlášení vám nabízí přehled toho, jakým způsobem u aplikace ViStart zajišťujeme ochranu osobních údajů, jaký druh údajů je shromažďován a zpracováván, za jakým účelem a na jakém právním základu toto shromažďování a zpracovávání probíhá.

Odpovědné místo ve smyslu spolkového zákona o ochraně osobních údajů / GDPR:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: info@viessmann.com
 

Působnost a důležité pojmy

Rozsah působnosti prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro aplikaci ViStart („aplikace“ v jednotném i množném čísle podle souvislosti). Aplikace společnosti Viessmann mohou obsahovat linky k webovým stránkám jiných prodejců, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

Pojmy

Shromažďování, předávání, ukládání, zpracování a další používání osobních údajů se  v následujícím textu označuje také souhrnným pojmem „zpracování“.

Viessmann Group jsou firmy spojené se společností Viessmann Werke GmbH & Co. KG. Jedná se o firmy, které můžeme zásadním způsobem ovlivňovat.

Osobní údaje jsou takové údaje, kterými lze identifikovat vás osobně nebo další údaje spojené s vašimi údaji.

Zpracování v rámci skupiny Viessmann Group

Z pověření naší společnosti Viessmann Werke GmbH & Co. KG pracují:

 • Viessmann Deutschland GmbH v oblasti prodeje a marketingu
 • VC/O GmbH v oblasti provozu webových stránek a aplikací a v oblasti marketingu
 • Viessmann IT Service GmbH v oblasti provozu systémů Backend

Shromážděné údaje mohou zpracovávat ostatní firmy patřící ke skupině Viessmann Group nebo jim jsou tyto údaje předávány, pokud:

 • jste k tomu na jiném místě (např. odkaz v aplikaci) dali výslovný a informovaný souhlas
 • je to v rámci skupiny Viessmann Group nutné z důvodu účelového omezení a dělby činnosti; k tomuto účelu byly v rámci skupiny Viessmann uzavřeny příslušné smluvní dohody,
 • odpovědné místo poskytne pseudonymizované údaje, přičemž toto odpovědné místo zaručí, že pověřená firma skupiny nemůže tyto údaje depseudonymizovat,
  nebo 
 • odpovědné místo ukládá tyto údaje anonymizovaně a takto uložené údaje již nepodléhají právním předpisům na ochranu osobních údajů.

IP adresa

IP adresa má celosvětovou platnost a v okamžiku přidělení vaším poskytovatelem internetových služeb je jednoznačnou identifikací zdroje vašeho internetového připojení. Skládá se ze čtyř bloků čísel rozdělených tečkami („IPv4“), nebo se rozšiřuje o dodatečná místa („IPv6“). Jako soukromý uživatel nebudete většinou používat tutéž IP adresu, protože je vám poskytovatelem internetových služeb přidělována pouze přechodně (tzv. „dynamická adresa“). U trvale přidělené IP adresy (tzv. „statická IP adresa“) je díky této vlastnosti v zásadě možné jednoznačně přiřadit uživatelské údaje. Tyto údaje zásadně nepoužíváme v souvislosti s konkrétními osobami, kromě případů postihování nepřípustných přístupů na naše webové stránky, ale pouze anonymně vyhodnocujeme, které z našich webových stránek jsou upřednostňovány, ke kolika přístupům denně dochází a podobně.

Zásady zpracování údajů prostřednictvím aplikací

Údaje shromážděné prostředníctvím aplikací, příp. údaje, které jste zadali při používání aplikací, používáme k účelům zmíněným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pouze v případě, že poskytnete příslušné prohlášení o souhlasu, platí něco jiného. Svůj souhlas týkající se ochrany osobních údajů můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Odvolání prohlášení o souhlasu je možné zaslat kdykoli e-mailem na adresu datenschutz@Viessmann.de.

Výmaz a znepřístupnění

Vaše uložené osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas s uložením, pokud již údaje nejsou potřebné pro splnění účelu, k němuž byly uloženy nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných zákonných důvodů. Pokud existuje zákonná lhůta pro uchovávání údajů, nebudou údaje vymazány, ale znepřístupněny pro další používání. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 c GDPR. Výmaz anonymizovaných údajů není závazný. 

Předání do třetích zemí

Firmy skupiny Viessmann Group zpracovávají/předávají osobní údaje, které jste poskytli, na pracovištích/při pracovištích Německa, Evropské unie i třetích zemí (m.j. USA), které vykazují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů podle článku 45 GDPR a poskytují vhodné záruky podle článku 46 GDPR.

Automatické zpracování údajů při aktivaci aplikací

Údaje zpracováváme automaticky v rámci serverových protokolových souborů (servery Log Files), které jsou prostřednictvím aplikací předávány na naše servery. V serverových protokolových souborech jsou automaticky ukládány tyto údaje:

 • použitý operační systém mobilního koncového zařízení
 • IP adresa vašeho mobilního koncového zařízení
 • přesný čas požadavku na server
 • Device-ID mobilního koncového zařízení

Z technického hlediska je to jednak nutné k provozu aplikací a také za účelem poskytování veškerých funkcí aplikací. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 b GDPR.

Dále se také se zpracovávají osobní údaje v serverových protokolových souborech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Toto povolení umožňuje zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ správce, pokud nepřevažují vaše základní práva a svobody nebo zájmy. Náš oprávněný zájem spočívá v lehčí administrativě a možnosti rozpoznat a postihovat hackování. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitky, pokud existují důvody, které jsou dány vaší konkrétní situací a které hovoří proti zpracování údajů. Zde postačí zaslat e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování dat, které jsou uvedeny ve výčtu výše. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje k vyvozování závěrů o vaší osobě.

Serverové protokolové soubory s výše uvedenými údaji se po 30 dnech automaticky vymazávají či se v případě použití údajů pro statistické účely anonymizují. Vyhrazujeme se delší ukládání serverových protokolových souborů, pokud existují skutečnosti, které vedou k předpokladu nepřípustného přístupu (jako například pokus o hackování nebo
o tzv. DDoS útok).

Zpracování údajů v rámci komunikace s tepelným zdrojem

Účelem aplikací je uvedení tepelného zdroje společnosti Viessmann do provozu.

 1. V okamžiku aktivace tepelného zdroje prostřednictvím příslušného komunikačního prvku se v rámci aplikace zpracovávají počáteční konfigurační a provozní údaje (souhrnné označení „data topení“). Aplikace načte údaje a poskytne je spolu s funkcemi, které jsou na těchto údajích založené. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 b GDPR. 
 2. Údaje jsou používány k poskytování funkcí aplikací, k vytváření Push zpráv (např. pokyny, údržba, poruchy), ke zvýšení bezpečnosti provozu zařízení, ke zlepšení efektivity zařízení a k odstraňování poruch. Údaje se při tom zpracovávají pro účely provozu aplikace samotnou aplikací a pouze lokálně pro Viessmann Werke GmbH & Co KG. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 b GDPR. Kromě toho jsou údaje používány ke zlepšení servisu a vývoje zařízení. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšení servisu a vývoje zařízení.
 3. Údaje jsou používány a eventálně předávány ve zcela anonymziované formě ke zvýšení bezpečnosti provozu zařízení, ke zlepšení efektivity zařízení, k odstraňování poruch a ke zlepšení servisu a vývoje zařízení dalšími firmami skupiny Viessmann Group a třetími podniky. Anonymizace znamená, že třetí osoby a Viesmann nemohou údaje o zařízení přiřadit vaší osobě a ani následně opět nemohou být přiřazeny vaší osobě. Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, uživatel zařízení) nejsou nikomu předávány.

Obecné informace a ustanovení pro aplikace Viessmann

Použití Firebase

Viessmann používá v aplikacích analytický nástroj firmy Google Firebase k analyzování vašeho chování při používání aplikace. Poskytnuté a používané údaje jsou shromažďovány a ukládány zcela anonymně. Tyto údaje jsou po kompletní anonymizaci ukládány v USA. Google LLC je registrován pod Privacy Shield. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 f GDPR. Naším oprávněným zájmem je analýza používání našich aplikací a jejich zlepšení a další vývoj. Předání údajů vzniklých prostřednictvím Cookie, které se týkají používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), firmě Google i zpracování těchto údajů firmou Google můžete zabránit tak, že stáhnete a instalujete Plugin prohlížeč, který je k dispozici pod odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Použití Fabric

Viessmann používá v aplikacích k vyhodnocení provozuschopnosti a interakce uživatele v rámci aplikace vývojový nástroj Fabric od firmy Google. Poskytnuté a používané údaje jsou shromažďovány a ukládány zcela anonymně. Google LLC je registrován pod Privacy Shield. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 f GDPR. Použití Fabric je dáno oprávněným zájmem (analýza, další vývoj, zlepšení, optimalizace, bezpečnost) aplikací ViCare a slouží stálému zlepšování mobilní aplikace a s ní spojených servisních výkonů a služeb. Pro vyhodnocení interakce používá ViCare nástroj Crashlytics. Ten dodává informace k používání aplikace a potřebné údaje k neočekávanému odpojení či jiným nedostatkům v chodu aplikace a pomáhá firmě Viessmann odstraňovat případné chyby. Předání údajů vzniklých prostřednictvím Cookies, které se týkají používání webových stránek, firmě Google i zpracování těchto údajů firmou Google můžete zabránit.

Použití Cookies k autentizaci

Aplikace používají Cookies, tzn. textové soubory, které jsou vytvářeny při každém přihlášení za účelem autentizace uživatele, ukládány na koncovém zařízení a při odhlašování/logoutu z účtu uživatele opět vymazány. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 b GDPR, zpracování údajů je nutné pro plnění uzavřené smlouvy.

Informace k právům dotčených osob

Tato část prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje dodatečné informace k výkonu vašich práv, které máte jako dotčená osoba vůči firmě Viessmann. Výkon vašich práv, např. výmaz či omezení zpracování, může vést k omezení funkcí aplikace, ale i k její nepoužitelnosti.

Vaše identita

K uplatnění práv dotčených osob v souladu s GDPR může být v souvislosti s osobními údaji, které byly shromážděny na základě smluvních vztahů, nutné, požadovat namátkově nebo v případě důvodných pochybností další informace k doložení vaší identity. Je tomu tak obzvláště u žádosti u poskytnutí informace v elektronické formě, přičemž z údajů o odesílateli nevyplývají závěry o dotčené fyzické osobě.

Máte právo

získat podle článku 15 GDPR informaci o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informaci o účelech zpracování, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, o existenci práva na podání stížnosti, o původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny u nás, i o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a případně o smysluplných údajích k příslušným detailům;

 • podle článku 16 GDPR požadovat neodkladně opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • požadovat podle článku 17 GDPR výmaz vašich osobních údajů, pokud není jejich zpracování nutné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon a obranu právních nároků;
 • požadovat podle článku 18 GDPR omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, zpracování je nezákonné, přičemž však odmítáte jejich výmaz a my už údaje nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro určení, výkon nebo obranu právních nároků nebo jste podle článku 21 GDPR vznesli námitku proti tomuto zpracování;
 • získat podle článku 20 GDPR své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jinému správci.

  Za účelem výkonu těchto práv se můžete obrátit na:

  pověřence pro ochranu osobních údajů Viessmann Gruppe
  Viessmannstraße 1
  D-35108 Allendorf (Eder)
  Telefon: +49 6452 70-0
  Telefax: +49 6452 70-2780
  E-mail: datenschutz@viessmann.com
 • kdykoli odvolat podle článku 7 odstavce 3 GDPR souhlas, který jste nám udělili. V důsledku toho nesmíme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů, které se zakládalo na vašem souhlasu.

  Souhlas můžete odvolat na adrese:
  widerruf@viessmann.com
 • podat podle článku 77 GDPR stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete za tímto účelem obrátit na dozorový úřad ve vašem obvyklém bydlišti, v sídle podniku partnerské firmy nebo v sídle firmy Viessmann.

  Příslušný dozorový úřad
  Der Hessische Datenschutzbeauftragte
  Postfach 3163
  D-65021 Wiesbaden
  Telefon: +49 611 1408-0
  Telefax: +49 611 1408-900
  E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Kontaktní údaje

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto bychom vám chtěli kdykoli zodpovědět otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, na které jste v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenalezli odpověď, nebo pokud potřebujete podrobnější informace k určitému bodu, kontaktuje nás:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Datenschutzbeauftragter der Viessmann Gruppe
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Příslušný dozorový úřad
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Bezpečnostní upozornění

Snažíme se ukládat vaše osobní údaje prostřednictvím všech technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné třetím osobám. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nelze zajistit úplné zabezpečení údajů, takže vám doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.

ViStart DE_de Version 1.0 (2018- 07-25 )