Podmínky používání pro ViStart

Společnost Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder) jako poskytovatel licence („Viessmann“ nebo „poskytovatel licence“) vám, jako nabyvateli licence, přenechá použití aplikace Viessmann ViStart prostřednictvím odkazu nebo aplikace App („ViStart“) v souladu s těmito podmínkami používání. Aplikace ViStart je učena výhradně podnikatelům. Instalací aplikace ujišťujete, že jste odborný řemeslník svazu SHK. Tyto podmínky používání jsou určeny výhradně podnikatelům. Podnikatel je fyzická nebo právní osoba, nebo právní osobní společnost, která při uzavření právního úkonu jedná ve výkonu své živnostenské nebo soukrommé pracovní činnosti (§ 14 odst. 1 BGB).

§ 1 Rozsah platnosti

 1. Tyto podmínky používání platí pro ViStart
 2. Použití aplikace ViStart je bezplatné. Pro použití aplikace ViStart je potřebná registrace. Poskytovatel licence je kdykoliv oprávněn ke zrušení nabízené služby, pokud nabyvateli licence neslíbil něco jiného.

§ 2 Aktualizace

 1. Poskytovatel licence poskytuje pro ViStart k instalaci aktualizace, aby byla zajištěna bezpečnost ViStart, aby byly zohledněny změny funkcí zařízení, odstraněny příslušné závady a aplikace ViStart byla přizpůsobena novému technickému vývoji. Pokud nabyvatel licence používá ViStart jako aplikaci, bude tento přinejmenším aktualizace, které jsou důležité pro bezpečnost ViStart a které jsou příslušným způsobem označeny ihned instalovat.
 2. Poskytovatel licence může rozsah funkcí ViStart přizpůsobit, pokud tímto není výrazně omezena funkčnost. Poskytovatel licence musí nabyvateli licence tato přizpůsobení předem nahlásit. Poskytovatel licence doporučuje všechny aktualizace instalovat vždy co nejdříve.
 3. Nabyvatel licence akceptuje, že poskytovatel licence vždy udržuje jen aktuální stav ViStart.
 4. Pokud nebudou aktualizace ze strany nabyvatele licence instalovány ani po 2 týdnech po upozornění v aplikaci ViStart a na e-mailovou adresu nabyvatele licence, může poskytovatel licence toto ujednání vypovědět a vymazat příslušný účet uživatele.
 5. Služby poskytované prostřednictvím ViStart jsou bez závad, pokud splňují funkce, které jsou obsažené v aktuálně platném popisu ViStart nebo byly dohodnuty samostatně. Poskytovatel licence nepřebírá odpovědnost za to, že funkce ViStart splňují požadavky nabyvatele licence, pokud není smluvně ujednáno jinak.
 6. Poskytovatel licence odstraní nahlášené závady formou aktualizace ViStart, pokud je možné nahlášenou závadu reprodukovat. Nabyvatel licence musí závadu dostatečným způsobem popsat. Jsou-li služby poskytnuté poskytovatelem licence chybné, pak poskytovatel licence během přiměřené lhůty závadu vylepšením funkce ViStart odstraní, pokud se náklady na vylepšení pohybují v zastupitelném rámci. Pokud se nepodaří vylepšení, je nabyvatel licence oprávněn pouze k vypovězení.
 7. Chybová hlášení podle výše uvedených odstavců musí být poskytovateli licence odeslána co nejdříve.
 8. Nabyvatel licence musí poskytovatele licence v únosné míře podpořit při identifikaci závady, například poskytnutím výtisků nebo popisů systému.
 9. Nabyvatel licence nemá právo na aktualizace k rozšíření funkcí.

§ 3 Uživatelská práva

 1. ViStart je chráněn autorským právem. ViStart obsahuje součásti, které jsou licencovány jako software Open-Source (dále označované jako „Open-Source-komponenty“) a součásti, které je možné používat výhradně za dodržování licenčních podmínek v odstavci 3.2 až 3.7 (dále označované jako „propritérní komponenty“). Open-Source-komponenty jsou uvedeny na seznamu s příslušnými licenčními texty v nabídce aplikace (u systému Android v nastaveních aplikace v položce nabídky “Licenční podmínky Open Source” a u iOS v přirozených nastaveních (iOS) v položce nabídky “ViStart” -> “Licenční podmínky Open Source”). Nabyvatel licence má k nahlédnutí autorské záznamy, licenční texty, prohlášení/vyloučení ze záruky a příslušné další pokyny podle použitelných licencí Open Source v položce nabídky aplikace.
 2. poskytovatel licence nabyvateli licence na propritérních komponentách aplikace ViStart neposkytuje užívací práva a práva na využití, která přesahují stanovený rozsah použití k uvedení zařízení Viessmann do provozu. Rozsah použití v souladu se stanoveným účelem je určen těmito podmínkami použití a případnými zvláštními dohodami. Každé další použití, uplatnění, změny a kopírování je nepřípustné.
 3. Při registraci poskytovatel licence poskytuje nabyvateli licence jednoduchá uživatelská práva pro propritérní komponenty aplikace ViStart na zde podporovaná koncová zařízení výhradně k použití společně se zařízeními Viessmann.
 4. Nabyvatel licence smí propritérní komponenty aplikace ViStart používat na každém koncovém zařízení popsaném v aktuálních vytištěných podkladech, které naleznete zde. Pro použití a využití aplikace ViStart je třeba dodržovat předpoklady systému a softwaru zadané poskytovatelem licence v příslušné aktuální podobě ve vytištěné dokumentaci výrobku. Softwarové programy a služby jiných výrobců, se kterými má ViStart spolupracovat, se smí používat jen se svolením poskytovatele licence. Dodržení systémových a softwarových předpokladů je ve výhradní odpovědnosti nabyvatele licence.
 5. Nabyvatel licence není oprávněn k přepracování propritérních komponent aplikace ViStart nebo na nich provádět jakékoliv změny. Zdrojový kód zůstává výhradně u poskytovatele licence. Oprávnění nabyvatele licence obsažená v § 69d a 69e UrhG (zákona o autorském právu) zůstávají tímto nedotčena. Pokud nabyvatel licence provede změny na propritérních komponentách aplikace ViStart, např. použitím vlastního softwaru, je poskytovatel licence oprávněn k okamžitému zablokování jeho účtu. Za škody vzniklé z těchto změn poskytovatel licence neručí.
 6. Nabyvatel licence není oprávněn odstraňovat nebo měnit autorské záznamy, značky, údaje o vlastnictví a jiné znaky sloužící k identifikaci propritérních komponent aplikace ViStart a poskytovatele licence. Pro změnu a odstranění autorských záznamů, značek, log, údaje o vlastnictví a jiné znaky sloužící k identifikaci Open-Source-komponent jsou směrodatné výhradně příslušné použitelné licence Open Source.
 7. Nabyvatel licence je oprávněn povolit svým zaměstnancům používání aplikace ViStart, pokud jsou tito registrováni jako uživatelé ViStart se zadáním jména, příjmení a e-mailové adresy a nabyvatel licence zajistí dodržování těchto podmínek použití svými zaměstnanci. Další uživatelská práva na propritérních komponentách aplikace ViStart smí poskytovat pouze poskytovateli licence. Nabyvatel licence své zaměstnance kromě toho zavazuje k dodržování platných požadavků právní ochrany dat, zaměstnance s nimi seznámit a dostatečně to dokumentovat. Nabyvatel licence ručí za porušování podmínek používání svými zaměstnanci stejně jako za vlastní nedodržení a porušení ihned sdělí poskytovateli licence. Předání uživatelkých práv třetí straně převyšující tento rámec je zakázáno.
 8. Nabyvatel licence je taktéž oprávněn používat Open-Source-komponenty v rozsahu, který je popsán v odstavcích 3.2 až 3.7. Nabyvatel licence může na Open-Source-komponenty zakoupit další uživatelská práva od příslušných majitelů práva, pokud s nimi uzavře licenční smlouvy s podmínkami příslušných Open-Source-licencí. V takovém případě nebude použití Open-Source-komponent součástí této smlouvy, ale řídí se pouze podle příslušných použitelných Open-Source-licencí.
 9. Autoři Open Source-komponent vylučují své ručení za software, které bezplatně poskytli, ve velmi obsáhlém rozsahu. Společnost Viessmann je povinna na tomto místě na toto vyloučení ze záruky důrazně poukázat. Přesný text příslušného vyloučení ručení si může nabyvatel licence přečíst v licenčních textech v položce nabídky aplikace (viz odstavec 3.1). Vyloučení ručení se týkají pouze ručení autorů a spoluzúčastněných příslušných Open-Source-komponent. Záruční práva společnosti Viessmann nejsou tímto vyloučením ze záruky omezena.

§ 4 Dostupnost

Poskytovatel licence zaručuje průměrnou roční dostupnost 98,5 %. Nejméně (7) dní předem oznámené práce údržby (max. 5 hod./týden v ročním průměru) se nepočítají. Poskytovatel licence se snaží údržbu provádět v časech, ve kterých se ViStart používá jen zřídka.

§ 5 Instalace

Pro řádné použití aplikace ViStart se musí instalovat ViStart.

§ 6 Registrace

 1. Pro řádné použití aplikace je nabyvatel licence povinnen se registrovat a založit si uživatelský účet. Zde musí být zadány a v případě změn aktualizovány správné a kompletní informace o jeho identitě, e-mailová adresa, popř. zákaznické číslo a další uživatelské údaje jako je místo instalace.
 2. Poskytovatel licence může uživatelský účet zablokovat, pokud existují odkazy na to, že uživatelský účet byl používán neautorizovaně a/nebo došlo k pokusu nebo právě probíhá pokus o přístup k aplikaci z uživatelského účtu z neautorizovaného přístupu nebo z dalších systémů poskytovatele licence („Hacking“). Poskytovatel licence v takovém případě příslušného nabyvatele licence prostřednictvím jeho e-mailové adresy uložené v jeho uživatelském účtu ihned informuje a umožní mu přístup založením nového uživatelského účtu, pokud nejsou zřejmé skutečnosti, které poukazují na to, že se nabyvatel licence pokusil o získání neautorizovaného přístupu k systémům poskytovatele licence.

§ 7 Ručení

 1. Poskytovatel licence ručí neomezeně při úmyslném nebo velmi nedbalém porušení povinností, ohrožení života, tělesném ohrožení nebo ohrožení zdraví a také v zákonném rozsahu podle závazných zákonů, jako např. podle zákona o ručení za výrobek nebo podle zákona o bezpečnosti výrobku. Kromě toho poskytovatel licence ručí pouze v rámci jím převzatých záruk.
 2. Mimo to poskytovatel licence ručí při mírně nedbalém porušení důležitých smluvních povinností, avšak omezeně za typické předvídatelné škody. Jsou to takové povinnosti, jejichž plnění teprve umožňuje správné provedení smlouvy a na jejichž plnění se smluvní partner může pravidelně spolehnout. Ručení za mírnou nedbalost je jinak vyloučeno.
 3. Pokud je ručení podle výše uvedených pravidel vyloučeno, platí také pro ostatní distributory při plnění a vykonávání poskytovatele licence.
  Poskytovatel licence neručí za škody vzniklé chybným nastavením ViStart, které poskytovatel licence neprovedl. 
 4. Události vyšší moci (včetně stávky, výluky a podobných okolností, pokud jsou nepředvídatelné, závažné a nezaviněné), které poskytovateli licence závažně ztěžují nebo znemožňují dlužné plnění, opravňují poskytovatele licence k odložení splnění povinnosti o dobu trvání omezení a v přiměřené přípravné době.
 5. Systémové předpoklady viz příslušná aktuální vytištěná dokumentace výrobku, naleznete ji zde . Poskytovatel licence nepřebírá odpovědnost za případné následky, obzvláště za chybná nebo neúplná zobrazení nebo funkce, které vznikly na základě nedodržení jmenovaných systémových předpokladů.

§ 8 Povinnost dozoru nabyvatele licence a bezpečnost

 1. Nabyvatel licence je povinnen služby poskytovatele licence používat odborně a podle uznávaných pravidel bezpečnosti dat. Je povinnen především k tomu, aby služby poskytovatele licence nezneužíval a používal je výhradně v souladu s platnými národními a mezinárodními zákony a předpisy, obzvláště nesmí zneužívat práva třetí strany, např. práva osobnosti, autorská práva, ochranná práva značky a jména a také ostatní komerční průmyslová práva třetí strany; dále je povinnen zadávat pouze informace nebo soubory, které se týkají pouze vlastního účelu obchodní činnosti, nepoužívat hesla/čísla kódů (PIN), které jsou např. vlastním jménem nebo datem narození nebo některé blízké osoby, nebo je používat pro přístup k jiným službám, hesla/čísla kódů (PIN) udržovat v tajnosti resp. tato ihned změnit, pokud se předpokládá, že je získala neoprávněná třetí strana. Dále je povinnen kontrolovat data, která poskytovatel licence nahrává do aplikace ViStart, pomocí aktuálního kontrolního programu na viry, trojské koně a podobné prvky ovlivňující integritu souborů anebo hardwaru a softwaru počítače a stahovat pouze soubory, které tyto prvky neobsahují. Poskytovatel licence bude, pokud takováto data nebo prvky zjistí, nabyvatele licence ihned informovat. Pokud je těmito daty nebo prvky bezprostředně ohrožena funkčnost nebo integrita služby poskytovatele licence nebo zařízení třetí strany, může poskytovatel licence takováto data nebo prvky za účelem zabránění škody vymazat také bez předchozího informaování nabyvatele licence, pokud nelze ohrožení zabránit jiným způsobem přiměřenými finančními a časovými možnostmi.
 2. Pokud existuje podezření použití v rozporu s těmito podmínkami používání, je poskytovatel licence oprávněn po zvážení závažnosti prohřešku proti zájmu nabyvatele licence pro nabyvatele licence a/nebo pro jednotlivé změstnance zablokovat přístup k aplikaci ViStart až do doby vyvrácení tohoto podezření. Nabyvatel licence bude o tomto informován. Pokud to způsobí, že nabyvatel licence již nemůže ViStart dále používat, pak může uplatnit mimořádné výpovědní právo.

§ 9 Doba trvání smlouvy a výpověď

 1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být vypovězena se lhůtou 1 měsíce na konci měsíce. To se netýká výpovědi z důležitého důvodu.
 2. Poskytovatel licence je oprávněn tuto licenční smlouvu vypovědět z důležitého důvodu, především při závažném nedodržení těchto podmínek používání nebo při nedoržení autorských práv poskytovatel licence ViStart. V okamžiku doručení výpovědi zanikají veškerá užívací práva nabyvatele licence.
 3. V méně závažných případech uloží poskytovatel licence nabyvateli licence dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy. V případě opakování je poskytovatel licence oprávněn k vypovězení také bez stanovení lhůty.

§ 10 Změny těchto podmínek používání

Podmínky používání mohou být podle vlastního uvážení poskytovatele licence změněny nebo doplněny v rozsahu, který je pro nabyvatele licence únosný. V takovém případě budou registrovaní nabyvatelé licence min. šest týdnů před platností změn písemně informováni (např. prostřednictvím e-mailové adresy nabyvatele licence nebo prostřednictvím informační služby výrobku). Pozměněné nebo dplněné podmínky používání platí, pokud nabyvatel licence nevysloví svůj nesouhlast před určitou dobou platnosti poté, co byl ze strany poskytovatele licence výslovně upozorněn na následky svého mlčení. V případě vyslovení nesouhlasu ze strany nabyvatele licence může nabyvatel licence tuto dohodu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce po sdělení nesouhlasu.

§ 11 Ochrana osobních údajů

 1. V ustanovení ochrany osobních údajů aplikace ViStart je popsáno, které osobní údaje uživatele ViStart se v rámci používání ViStart automaticky uplatňují. Za toto zpracování údajů odpovídá společnost Viessmann.
 2. Používání aplikace ViStart se zaznamenává, a sice na ochranu společnosti Viessmann a jeho spojených podniků. To je přesně vysvětleno v ustanovení ochrany dat ViStart.
 3. Pokud nabyvatel licence v aplikaci ukládá osobní údaje koncových zákazníků (např. jména nebo adresy zákazníků), pak je odpovědnou osobou poskytovatel licence ve smyslu DSGVO a samostatně kontroluje dodržování zadání DSGVO. Údaje koncových zákazníků se ukládají výhradně na koncovém zařízení poskytovatele licence. Společnost Viessmann údaje koncových zákazníků nezpracovává.

§ 12 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud jsou nebo budou jednotlivá ustanovení použití této dohody neplatná, pak je musí nahradit ustanovení, které je pokud možno podobné ekonomickému účelu neplatného ustanovení použití. Pokud by mělo dojít k neplatnosti některého ustanovení použití, pak tímto není ovlivněno působení všech ostatních ustanovení použití nebo ujednání.
 2. Platí německé právo, jediný příslušný soud je ve Frankfurtu nad Mohanem, pokud se v případě nabyvatele licence jedná o obchodníka, osobu veřejného práva nebo veřejně právní zvláštní majetek.
ViStart_TOU_DE_de Verze 1.2