Podmínky užívání internetových služeb aplikace Vitotrol a Vitodata 100

Společnost Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), zapsaná u AG Marburg (Lahn) pod číslem HRA 3389, DIČ: DE111845525, jako Poskytovatel licence (dále jen „Viessmann“ nebo „Poskytovatel licence“) Vám jako Nabyvateli licence uděluje právo využívat webové aplikace pro internetové služby společnosti Viessmann, konkrétně aplikaci Vitotrol (dále jen „Vitotrol“) a Vitodata 100 (dále jen „Vitodata 100“), a to v souladu s těmito Podmínkami užívání pro koncového zákazníka (dále jen „Podmínky užívání“).

Článek 1 Předmět a rozsah působnosti Podmínek užívání

1. Předmětem těchto Podmínek užívání je udělení práv k užívání aplikace Vitotrol a Vitodata 100 (společně jako „Aplikace“) ze strany Poskytovatele licence Nabyvateli licence pro jeho topný systém a nastavení pravidel používání funkcí nabízených v rámci Aplikací. Aplikace je možné používat v rámci provozu topného systému Viessmann Nabyvatele licence. Pro tento účel musí mít topný systém k dispozici připojení k internetu. Další technické požadavky, informace o vhodných topných systémech a návody k instalaci naleznete v dokumentaci k výrobku pro aplikaci Vitotrol na webových stránkách výrobku www.vitotrol-app.info a k aplikaci Vitodata 100 na webových stránkách výrobku www.vitodata.info.

2. Používání Aplikací je bezplatné. Poskytovatel licence je oprávněn kdykoli bezplatně nabízené služby ukončit, pokud však Nabyvateli licence nepřislíbil jinak. Využívání Aplikací vyžaduje registraci do příslušné Aplikace podle ustanovení Článku 6 a souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů v rámci příslušné Aplikace. Prohlášení o ochraně údajů pro Aplikace je k dispozici na adrese https://www.viessmann.cz/cz/misc/apps/vitodata-100-vitotrol/privacy-policy.html.

3. Aplikace se skládají z objektového kódu příslušné Aplikace, který Poskytovatel licence poskytl pro příslušné používané koncové zařízení ke stažení, instalaci nebo používání (případně i prostřednictvím platformy, jako je například iTunes nebo Google Play).

4. Tyto Podmínky užívání platí – pokud není výslovně stanoveno jinak – jak pro spotřebitele, tak pro společnosti, resp. podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který činí právní jednání za účelem, jenž z převážné části nespadá do jeho podnikatelské činnosti ani do samostatného výkonu jeho povolání (§ 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „OZ“)). Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo sdružení osob s právní subjektivitou, která při právním jednání jedná v rámci výkonu své podnikatelské činnosti nebo nezávislého výkonu svobodného povolání (§ 420 OZ).

Článek 2 Aktualizace

1. Poskytovatel licence poskytuje aktualizace pro Aplikace, například za účelem zajištění bezpečnosti Aplikací, zohlednění změny funkcí systémů, odstranění jakýchkoli chyb nebo přizpůsobení Aplikací aktuálnímu technickému vývoji. Pokud Nabyvatel licence používá aplikaci Vitotrol, okamžitě nainstaluje alespoň takové aktualizace, které zajišťují bezpečnost aplikace Vitotrol. Pokud Nabyvatel licence tyto aktualizace nenainstaluje do dvou týdnů od oznámení v aplikaci Vitotrol, je Poskytovatel licence oprávněn tuto smlouvu bez dalšího ukončit, pokud jde o používání aplikace Vitotrol, a přidružený uživatelský účet odstranit.

2. U aplikace Vitodata 100 instaluje Poskytovatel licence aktualizace bez toho, aby na tom Nabyvatel licence musel spolupracovat.

3. Poskytovatel licence může upravit funkční rozsah Aplikací pomocí aktualizací za předpokladu, že tím není podstatně omezena funkčnost. Kromě toho si Poskytovatel licence vyhrazuje právo provozování Aplikací zrušit. Poskytovatel licence je dále oprávněn integrovat funkce Aplikací do jiných aplikací nebo webových aplikací, které mohou vyžadovat dovybavení hardwaru nebo softwaru topného systému při vzniku nákladů. Poskytovatel licence Nabyvatele licence o takové integraci do jiných aplikací informuje předem.

4. Nabyvatel licence souhlasí s tím, že Poskytovatel licence udržuje Aplikace aktuální.

5. Nabyvatel licence nemá právo na aktualizace za účelem rozšíření funkcí.

Článek 3 Udělení práv užívání; minimální požadavky; konfigurace uživatelem

1. Aplikace jsou chráněny autorským právem. Aplikace obsahují součásti, které jsou licencovány jako software s otevřeným zdrojovým kódem (dále jen „Komponenty s otevřeným zdrojovým kódem“), a součásti, které lze používat pouze podle licenčních podmínek uvedených v článku 3.2 až 3.8 těchto Podmínek užívání (dále jen „Proprietární komponenty“). Komponenty s otevřeným zdrojovým kódem jsou uvedeny v Příloze 1 u příslušných licenčních textů. Nabyvatel licence může zobrazit upozornění na autorská práva, licenční texty, prohlášení o omezení odpovědnosti a jakákoli další oznámení obsažená v příslušných licencích s otevřeným zdrojovým kódem v Příloze 1 těchto Podmínek užívání.

2. Poskytovatel licence neuděluje Nabyvateli licence žádná práva užívání Proprietárních komponent, která přesahují zamýšlené použití. Rozsah zamýšleného použití vyplývá z těchto Podmínek užívání a z případných samostatných dohod mezi smluvními stranami. Jakékoli další použití, využívání, úpravy a reprodukování se zakazují. Uživatel musí zajistit, aby byly Aplikace chráněny proti zneužití a neoprávněnému použití.

3. Registrací uděluje Poskytovatel licence registrovanému Nabyvateli licence prosté právo používat na koncových zařízeních, která jsou pro tento účel podporována, Proprietární komponenty, a to výhradně pro vlastní soukromé užívání (provoz vlastního topného systému Nabyvatele licence), a dále pro použití v rámci obchodní činnosti dodavatele ústředního vytápění nebo provozovatele podobné živnosti ve spojitosti se zařízením Viessmann.

4. Nabyvatel licence je oprávněn využívat Proprietární komponenty v rámci Aplikací na jakémkoli koncovém zařízení popsaném v příslušné aktuální dokumentaci k výrobku (u aplikace Vitodata 100: např. osobní počítač, laptop, notebook nebo netbook s webovým prohlížečem; u aplikace Vitotrol: např. smartphone nebo tablet). K využívání Aplikací musí být splněny požadavky na systém a software stanovené Poskytovatelem licence v příslušné dokumentaci k výrobku v aktuálně platném znění. Tyto informace je možné získat pro aplikaci Vitotrol v online nápovědě aplikace Vitotrol nebo na webových stránkách produktu www.vitotrol-app.info. Pro aplikaci Vitodata 100 jsou tyto informace obsaženy v online nápovědě aplikace Vitodata 100 nebo na webových stránkách produktu www.vitodata.info. Softwarové programy a služby od jiných výrobců, s nimiž mají Aplikace vzájemně komunikovat a fungovat, se mohou používat pouze po schválení Poskytovatelem licence. Kromě toho se Aplikace nesmí používat ve spojení se systémy, které řídí technické procesy, jež by mohly ohrozit lidské zdraví nebo život. Dodržování systémových požadavků je výhradní odpovědností Nabyvatele licence. 

5. Úplnou konfiguraci aplikace Vitotrol a/nebo Vitodata 100 provádí Nabyvatel licence na vlastní odpovědnost v souladu s aktuálním popisem výrobku nebo podklady poskytnutými v jakékoli jiné formě.

6. Nabyvatel licence není oprávněn upravovat – sám nebo prostřednictvím třetích stran – Proprietární komponenty v rámci Aplikací ani provádět na nich jakékoli změny nebo zásahy. Zdrojový kód zůstává výhradním vlastnictvím Poskytovatele licence. Práva Nabyvatele licence uvedená v § 2375 OZ zůstávají nedotčena. Pokud Nabyvatel licence provede v Aplikacích změny, například tím, že použije vlastní software, je Poskytovatel licence oprávněn jeho účet okamžitě zablokovat. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takové změny.

7. Právo používat Proprietární komponenty je omezeno na registrované Nabyvatele licence. Nabyvatel licence není oprávněn umožnit používání Aplikací neregistrovaným osobám. Za udělení dalších práv na užívání nese výhradní odpovědnost Poskytovatel licence.

8. Nabyvatel licence nesmí odstraňovat ani měnit žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky, loga, oznámení o vlastnictví ani jiné identifikační znaky Proprietárních komponent v rámci Aplikací a náležejících Poskytovateli licence. Změna a odstranění upozornění na autorská práva, ochranných známek, log, informací o vlastnictví a dalších prvků identifikujících Komponenty s otevřeným zdrojovým kódem se řídí výhradně příslušnými licencemi pro produkty s otevřeným zdrojovým kódem, jak je uvedeno v Příloze 1.

9. Nabyvatel licence je rovněž oprávněn používat komponenty s otevřeným zdrojovým kódem v rozsahu popsaném v článku 3.2 až 3.8 těchto Podmínek užívání. Pokud Nabyvatel licence uzavře na základě podmínek příslušných licencí s otevřeným zdrojovým kódem licenční smlouvy, může Nabyvatel licence získat od příslušných držitelů práv další práva ke komponentům s otevřeným zdrojovým kódem. V tomto případě se na používání součástí s otevřeným zdrojovým kódem nevztahuje tato Smlouva, ale řídí se pouze příslušnými licencemi s otevřeným zdrojovým kódem.

10. Autoři komponent s otevřeným zdrojovým kódem do značné míry vylučují svou odpovědnost za software, který poskytují zdarma. Společnost Viessmann je v tomto okamžiku povinna jasně odkazovat na toto prohlášení o omezení odpovědnosti. Nabyvatel licence může nalézt přesné znění příslušných prohlášení o omezení odpovědnosti v licenčních textech uvedených v Příloze 1. Prohlášení o omezení odpovědnosti se vztahují pouze na odpovědnost autorů a přispěvatelů příslušných komponent s otevřeným zdrojovým kódem. Záruční práva společnosti Viessmann nejsou těmito prohlášeními o omezení odpovědnosti omezena.

Článek 4 Dostupnost

Aplikace vyžadují připojení k systému (dále jen „Backend“) Poskytovatele licence prostřednictvím internetu. Společnost Viessmann zaručuje 95% roční průměrnou dostupnost. Údržba oznámená alespoň sedm (7) dní předem (s ročním průměrem v rozsahu maximálně 5 hodin týdně) se nepočítá. Společnost Viessmann se snaží provádět údržbu v časových oknech, ve kterých se Aplikace používají zřídka.

Článek 5 Instalace

Aplikaci Vitotrol je třeba nainstalovat, jinak není možné její správné využívání. Přístup k aplikaci Vitodata 100 je přes příslušné webové stránky.

Článek 6 Registrace

1. Nabyvatel licence je povinen se zaregistrovat na serveru Vitodata a vytvořit si tam uživatelský účet, jinak není možné, aby Aplikace náležitě využíval. Je třeba zadat správné a úplné informace o totožnosti Nabyvatele licence, jako je například jméno, příjmení, e-mailová adresa a země, a volitelně další údaje o uživateli, jako například číslo společnosti nebo zákazníka, adresa, telefon nebo faxové číslo, a v případě změn je aktualizovat. Porušení této povinnosti opravňuje Poskytovatele licence k vyloučení Nabyvatele licence z používání Aplikací.

2. Poskytovatel licence může uživatelský účet zablokovat v případě, že existují náznaky skutečnosti, že byl daný účet použit bez oprávnění a/nebo byl z uživatelského účtu získán nebo proběhl pokus získat neoprávněný přístup k Aplikacím nebo základním systémům Poskytovatele licence (dále jen „Hacking“). V takovém případě o tom Poskytovatel licence okamžitě informuje Nabyvatele licence zprávou zaslanou na jeho e-mailovou adresu uloženou v uživatelském účtu a umožní mu znovu přístup vytvořením nového uživatelského účtu, pokud ovšem žádné skutečnosti nenaznačují, že se o neoprávněný přístup do systémů Poskytovatele licence pokusil právě Nabyvatel licence.

3. Poskytovatel licence je oprávněn tuto smlouvu bez dalšího vypovědět a uživatelský účet vymazat, pokud se Backend Poskytovatele licence bez jeho zavinění nepodaří navázat trvalé připojení k systému Nabyvatele licence (více než 6 měsíců) a Poskytovatel licence o tom Nabyvatele licence informoval e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu nebo v Aplikaci, přičemž do dalších čtyř týdnů od tohoto oznámení nebyla provedena nápravná opatření.Článek

7 Záruka

1. Aplikace neobsahují chyby, pokud splňují funkce obsažené v aktuálně platném popisu výrobku nebo samostatně schválené. Poskytovatel licence nezaručuje, že funkce Aplikací splňují požadavky Nabyvatele licence, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

2. Nabyvatel licence musí chybu dostatečně popsat. Pokud jsou Aplikace poskytované Poskytovatelem licence vadné a závady by se mohly opakovat, opraví je Poskytovatel licence v přiměřené lhůtě tím, že opraví danou funkci – obvykle prostřednictvím aktualizace – v příslušné Aplikaci, ovšem za předpokladu, že náklady na opravu jsou v přijatelných mezích. Pokud oprava selže, je Nabyvatel licence oprávněn pouze vypovědět smlouvu.

3. Chybová hlášení podle výše uvedeného odstavce se Poskytovateli licence zasílají co možná nejdříve.

4. Nabyvatel licence nese odpovědnost za pravidelné zálohování a údržbu svých osobních údajů a dat souvisejících se systémem. Poskytovatel licence upozorňuje, že kvůli analýze problémů je nutné data zálohovat.

Článek 8 Odpovědnost

1. Poskytovatel licence nese neomezenou odpovědnost za úmyslné nebo hrubě nedbalostní porušení povinnosti, úmrtí, úraz nebo újmu na zdraví, jakož i odpovědnost danou právními předpisy, jako je například právní úprava týkající se odpovědnosti za výrobek nebo právní úprava týkající se bezpečnosti výrobku. Kromě toho nese Poskytovatel licence odpovědnost v rámci záruk, které poskytl. 

2. Dále nese Poskytovatel licence odpovědnost za méně zásadní nedbalostní porušení podstatných smluvních závazků, avšak omezenou na obvykle předvídatelnou škodu. Podstatné smluvní závazky jsou takové závazky, jejichž plnění je zásadní pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner průběžně spoléhat. Odpovědnost za méně zásadní nedbalostní porušení v jiných ohledech se vylučuje.

3. Do té míry, do níž je výše uvedenými předpisy vyloučena odpovědnost Poskytovatele licence, vztahuje se toto ustanovení rovněž na jeho zmocněnce a zástupce.

4. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nastavením Aplikací, za které není odpovědný, ani za škody způsobené používáním koncových zařízení, která nesplňují systémové požadavky uvedené v dokumentaci k výrobku.

5. Události vyšší moci (včetně stávek, výluk a podobných událostí, pokud jsou nepředvídatelné, závažné a nejsou způsobeny zaviněním Poskytovatele licence), které Poskytovateli licence značně ztěžují nebo znemožňují vykonávat požadované služby, opravňují Poskytovatele licence, aby plnění závazků na dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu na obnovení činnosti odložil.

6. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za žádné dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s používáním Aplikací, zejména včetně nákladů vzniklých v souvislosti s přenosem dat prostřednictvím mobilní komunikace, včetně datového roamingu. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí, jestliže se Poskytovatel licence dopustil hrubé nedbalosti nebo záměrného pochybení. 

Článek 9 Povinnost řádné péče a zabezpečení na straně Nabyvatele licence

1. Nabyvatel licence je povinen využívat služby Poskytovatele licence řádně a dodržovat uznávané zásady zabezpečení dat. Zejména je povinen služby Poskytovatele licence nezneužívat a používat je výhradně v souladu s účinnými národními a mezinárodními právními předpisy, a zejména neporušovat práva třetích stran, např. osobnostní práva, autorská práva, ochranné známky, názvy nebo jiná práva z duševního (včetně průmyslového) vlastnictví třetích osob; zveřejňovat pouze informace nebo soubory související s jeho vlastními smluvními účely; nepoužívat hesla / kódová čísla (PIN), která odpovídají jeho vlastnímu jménu nebo datu narození ani jménu nebo datu narození osob mu blízkých, ani je nepoužívat pro přístup k jiným službám, udržovat hesla / kódová čísla (PIN) v tajnosti nebo tato hesla nebo kódová čísla (PIN) bez zbytečného prodlení změnit nebo nechat změnit, pokud existuje podezření, že se je dozvěděly neoprávněné třetí osoby, a dále kontrolovat, zda data nahraná Nabyvatelem licence do Aplikací neobsahují viry, červi, trojské koně a podobné součásti poškozující integritu souborů a/nebo počítačového hardwaru a softwaru, pomocí aktuálního kontrolního programu, a nahrávat pouze soubory, které takové součásti neobsahují. Pokud Poskytovatel licence taková data nebo komponenty objeví, okamžitě o tom Nabyvatele licence informuje. Pokud taková data nebo komponenty přímo ohrožují funkčnost nebo integritu služeb Poskytovatele licence nebo zařízení třetích osob, je Poskytovatel licence oprávněn tyto údaje nebo komponenty odstranit bez předchozího oznámení Nabyvateli licence, aby se zabránilo poškození, pokud nelze hrozbu s přiměřeným finančním a časovým úsilím eliminovat jiným způsobem.

2. Pokud existují náznaky použití v rozporu s těmito Podmínkami užívání, je Poskytovatel licence oprávněn po zvážení závažnosti zásahu proti zájmům Nabyvatele licence zablokovat Nabyvateli licence a/nebo jednotlivým zaměstnancům přístup k Aplikacím na dobu, než dojde k vyvrácení těchto náznaků. Nabyvatel licence o tom bude informován. Pokud výsledkem tohoto procesu je, že Nabyvatel licence již nemůže Aplikaci používat, je oprávněn smlouvu mimořádně s okamžitou účinností vypovědět.

Článek 10 Doba trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Poskytovatel licence a Nabyvatel licence ji mohou kdykoli vypovědět, přičemž výpovědní doba činí jeden měsíc od prvního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Oprávnění od této smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení ve smyslu účinné právní úpravy zůstává nedotčena.

2. Poskytovatel licence je oprávněn tuto Licenční smlouvu vypovědět z opodstatněného důvodu, zejména, nikoliv však výlučně, v případě závažného porušení těchto Podmínek užívání nebo v případě porušení autorských práv Poskytovatele licence k Aplikacím. Po doručení výpovědi zanikají všechna práva Nabyvatele licence na užívání.

3. V méně závažných případech porušení poskytne Poskytovatel licence Nabyvateli licence lhůtu k nápravě. V případě opakovaného, byť méně závažného, porušení je Poskytovatel licence oprávněn od smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení odstoupení. 

Článek 11 Změna těchto Podmínek užívání

Podmínky užívání je možné doplňovat nebo měnit na základě rozhodnutí Poskytovatele licence v rozsahu přiměřeném pro Nabyvatele licence. V takovém případě budou registrovaní Nabyvatelé licence o změně informováni písemně, např. prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu spravovanou Nabyvatelem licence nebo prostřednictvím informační služby serveru Vitodata, a to alespoň šest týdnů před tím, než se změna stane účinnou. Upravené nebo doplněné Podmínky užívání nabydou účinnosti, pokud Nabyvatel licence nevznese před datem jejich účinnosti námitky, ovšem za předpokladu, že Poskytovatel licence při oznámení změny výslovně informoval Nabyvatele licence o důsledcích nevznesení námitek. Pokud Nabyvatel licence vznese námitku, je Poskytovatel licence oprávněn tuto smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou počínající běžet po doručení výpovědi Nabyvateli licence. Pokud Nabyvatel licence vznese námitku, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou počínající běžet po doručení výpovědi Nabyvateli licence.

Článek 12 Závěrečná ustanovení

1. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, nahradí se platným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému účelu takového neplatného ustanovení. Pokud by jakékoli ustanovení této Smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, neovlivní to platnost ostatních ustanovení nebo dohod.

2. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz.

3. Rozhodným právem je německé právo. Ustanovení předcházející věty se nepoužije v případě, že zde jsou, dle českého právního řádu, kogentní ustanovení na ochranu spotřebitele a tato ustanovení, resp. jejich použití, je pro spotřebitele výhodnější.

4. V případě, že je Nabyvatel licence podnikatelem, vykonává svobodné povolení a/nebo je právnickou osobou podle veřejného práva a/nebo zvláštním fondem podle veřejného práva, mají výlučnou místní příslušnost věcně příslušné soudy ve Frankfurtu nad Mohanem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je Nabyvatel licence spotřebitelem.

Aktualizováno v dubnu 2020