Plyn

Bioplyn

Bioplyn se vyrábí anaerobní digescí organických odpadů, jako je zvířecí hnůj, vedlejší zemědělské produkty, kaly a domovní odpad. Tento bioplyn lze využít v lokální kogenerační jednotce. Bioplyn lze také vyčistit tak, aby měl stejný obsah metanu jako zemní plyn. Díky tomu je možné jej vstřikovat do stávající sítě zemního plynu a používat v běžném plynovém kotli. Velkou výhodou bioplynu je, že velká část odpadních produktů ze zemědělství (včetně skleníkových plynů) se zhodnocuje jako užitečné palivo.

Syntetický plyn nebo přeměna energie na plyn

V případě přeměny energie na plyn se přebytečná energie z obnovitelných zdrojů, například ze solárních panelů a větrných turbín, přeměňuje na syntetický metan pomocí elektrolýzy a CO2. Tento metan lze ukládat do plynové sítě a použít jako palivo nebo později k výrobě elektřiny (kogenerací). Plynová síť zde funguje jako obrovská baterie.

 

Vodík

Vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Má vyšší energetickou hustotu na kilogram (33,3 kWh/kg) než zemní plyn (13,9 kWh/kg) a topný olej (11,4 kWh/kg). Lze jej také vyrábět způsobem, který je neutrální z hlediska emisí CO2, takže je palivem (nosičem energie) šetrným ke klimatu.

Na Zemi se vodík vždy vyskytuje v chemicky vázané formě, například ve vodě, metanu nebo ropě. To znamená, že vodík se musí vždy vyrábět. Tento proces vyžaduje energii a v některých případech může způsobovat emise CO2. Vodík vyrobený elektrolýzou vody z obnovitelných zdrojů energie neobsahuje CO2 a nazývá se zelený vodík. 

V dnešní plynárenské síti lze již do běžného zemního plynu přidávat až 20 % vodíku, což vede k okamžitému snížení emisí CO2.

Moderní plynové kondenzační kotle, jako je například nejnovější generace kotlů Vitodens společnosti Viessmann, jsou již v zásadě připraveny na plynné směsi obsahující 20 až 30 % vodíku. Takový kotel je tedy investicí, která má smysl i v budoucnosti. 

Společnost Viessmann v současné době vyvíjí také topná zařízení, která fungují výhradně na vodík.

Topný olej

Nízkouhlíkové nebo uhlíkově neutrální alternativy k mazutu se dělí na biopaliva a e-paliva nebo power-to-liquid (energie přenesená do kapaliny).

Biopaliva

Biopaliva vznikají zpracováním rostlinných a/nebo živočišných látek na palivo.

  • FAME (Fatty Acid Methyl Ester - metylester mastných kyselin) se vyrábí z (recyklovaných) olejů a tuků rostlinného a živočišného původu procesem zvaným "transesterifikace". Látka se mísí se s běžným topným olejem nebo se dokonce používá čistá. Jedná se o uhlíkově neutrální palivo, protože při jeho spalování se neuvolňuje více CO2 než při jeho výrobě.
  • Dalším typem biopaliva je biomass-to-liquid (BTL), tj. zkapalněná biomasa. Vyrábí se z biomasy, jako je dřevní odpad, rostlinný odpad, rostlinný olej nebo dokonce řasy. Specifický proces přeměňuje tuto biomasu na vysoce kvalitní paliva, jako je topný olej, nafta a benzin. Ty je možné míchat s běžným topným olejem nebo – v budoucnu - používat zcela samostatně.
  • HVO (Hydrogenated/Hydrotreated Vegetable Oil) neboli hydrogenačně upravený rostlinný olej je syntetické biopalivo, které bylo původně vyrobeno úpravou rostlinných olejů nebo tuků vodíkem (na rozdíl od transesterifikace při FAME). Výrobci dnes stále častěji využívají zbytky a tuky z masného, rybího a potravinářského průmyslu, jakož i rostlinné oleje, které nelze použít jako potravu. Při spalování vytváří HVO méně sazí a až o 90 % méně CO2 než topný olej. Palivo lze smíchat s topným olejem nebo je s malou úpravou kotle používat v čisté podobě. Oproti FAME má také některé výhody, zejména nižší emise NOx, lepší skladovací stabilitu a lepší odolnost vůči chladu.

E-palivo nebo power-to-liquid, energie přenesená do kapaliny

Stejně jako syntetický zemní plyn představují e-paliva způsob, jak uložit přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů do jiného - v tomto případě kapalného - zdroje energie. E- alivo se vyrábí kombinací CO2 ze vzduchu s vodíkem získaným z vody elektrolýzou (na bázi obnovitelné energie). Tyto látky se sloučí a vytvoří uhlovodík, který se dále rafinuje na kapalné syntetické palivo. V zásadě tato e-paliva fungují dobře i ve vašem současném kotli na topný olej. CO2 uvolněný při spalování lze znovu využít ve výrobním procesu. 

Přestože se při přechodu na bydlení šetrné ke klimatu zvažují především elektrická řešení, nezastavil se ani vývoj v oblasti ekologických alternativ k plynu a topnému oleji. Takže i s moderním kondenzačním kotlem firmy Viessmann jste připraveni na udržitelnější budoucnost.