Vyžádat bezplatné poradenství

Impresum a právní upozornění

Vydavatel
Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská  189, 252 19   Chrášťany
IČ: 48948365
DIČ: CZ48948365

telefon: +420 257 090 900
e-mail: viessmann@viessmann.cz

Tyto internetové stránky byly vytvořeny za účelem poskytování všeobecných informací o obchodní společnosti Viessmann, spol. s r.o., zejména jejích produktech a službách.

Společnost zastoupena jednateli Ing. Miroslavem Jandou a Ing. Pavlem Tomanem, kdy každý jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Základní kapitál 27.000.000 Kč je plně splacen. Společnost zapsána v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27959.

Společnost Viessmann, spol. s r.o. usiluje o to, aby veškeré informace zveřejněné nebo zpřístupněné na jejích webových stránkách, šířených elektronickou poštou nebo jakýmkoli jiným způsobem byly aktuální a co možná nejpřesnější, avšak neodpovídá za jejich bezvadnost a přesnost. Všechny informace zveřejněné, zpřístupněné nebo šířené výše uvedenými způsoby jsou obecné povahy, nejsou pro společnost  Viessmann, spol. s r.o. závazné a mohou být kdykoli společností Viessmann, spol. s r.o. jednostranně změněno. Produkty a služby uvedené na webových stránkách nebo šířené jakýmkoli jiným způsobem, se mohou lišit od aktuální nabídky zboží a služeb společnosti  Viessmann, spol. s r.o. Zveřejnění jakýchkoli údajů na webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu, zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření smlouvy. Ceny produktů a služeb uvedené na webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od aktuálních cen produktů a služeb společnosti  Viessmann, spol. s r.o..

Webové stránky společnosti Viessmann, spol. s r.o. byly vytvořeny s maximální možnou péčí. Společnost Viessmann, spol. s r.o. nicméně nemůže zaručit správnost a přesnost informací v nich uvedených. Jakákoli odpovědnost za škody je vyloučena, pokud nebyla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti Viessmann, spol. s r.o..

Společnost Viessmann, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah svých webových stránek dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Webové stránky společnosti Viessmann, spol. s r.o. obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Viessmann, spol. s r.o. není zodpovědná za strategii ochrany údajů ani za obsah těchto webových stránek.
  

Informace o řešení sporů před rozhodčími soudy pro spotřebitele
Společnost Viessmann, spol. s r.o. se neúčastní řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitrážní komisí a není povinna tak učinit.
  

Kodex chování společnosti Viessmann | Etický kodex
Společnost Viessmann Climate Solutions SE je tvořena 13 000 zaměstnanci, pro které je každodenním závazkem držet se hlavních hodnot společnosti Viessmann, kterými jsou: týmovost, zodpovědnost a podnikavost.

Etický kodex Carrier

Systém informování / Speak Up

Abychom dostáli svým hodnotám, je důležité dozvědět se o možných pochybeních a zastavit je. Máte možnost kdykoli nahlásit nestandardní chování prostřednictvím programu Speak Up a našich dalších kanálů pro komunikaci (telefonicky, e-mailem, dopisem atd.).

Zvláštní poděkování patří společnostem shutterstock.com a stockagency.panthermedia.net za poskytnutí obrázků a grafiky pro ilustraci webových stránek.

Užitečné odkazy