Vyžádat bezplatné poradenství

Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace

My, společnost Viessmann Climate Solutions SE (dále jen "Viessmann" nebo "my"), jako součást skupiny Viessmann, bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržujeme aktuálně platné předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi ně patří především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Skupina Viessmann jsou společnosti přidružené k Viessmann Climate Solutions SE. Jsou to ty, na které můžeme uplatňovat rozhodující vliv.

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách a při používání našich aplikací a služeb zaznamenávány pouze v nezbytném rozsahu a zpracovávány za konkrétním účelem. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat, nebo jiné související údaje.

Odpovědný orgán/správce údajů ve smyslu německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů/GDPR:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Německo
Telefon: +49 6452 70-0
Fax: +49 6452 70-2780
E-mail: info@viessmann.com

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
Česká republika
Telefon: +420 257 090 900
E-mail: info@viessmann.cz

Zpracování v rámci společnosti Viessmann

Pro nás, společnost Viessmann Climate Solutions SE, provádějí práce následující společnosti:

 • Viessmann Deutschland GmbH pro účely prodeje a marketingu
 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH pro provozování našich webových stránek a aplikací a pro marketing.
 • Viessmann IT Service GmbH pro provoz backendových systémů
 • Viessmann PV + E GmbH, Viessmann Solutions & Services GmbH a Energy Market Solutions GmbH pro účely prodeje a marketingu.

Shromážděné údaje mohou být zpracovávány dalšími společnostmi patřícími do skupiny Viessmann nebo jim mohou být předány, pokud:

 • jste o tom byli informováni a výslovně jste s tím souhlasili jinde (např. v poptávkovém formuláři),
 • je to nezbytné pro konkrétní účely a dělbu práce v rámci skupiny Viessmann; v rámci skupiny Viessmann byly za tímto účelem uzavřeny příslušné smluvní dohody,
 • údaje byly poskytnuty poté, co již byly pseudonymizovány odpovědným orgánem/správcem údajů, který zaručuje, že společnost skupiny pověřená zpracováním nemůže tento proces zvrátit, nebo
 • odpovědný orgán/správce údajů uložil údaje v anonymní podobě a takto uložené údaje již nepodléhají předpisům o ochraně údajů.

Předávání do třetích zemí

Společnosti skupiny Viessmann zpracovávají/předávají vámi poskytnuté údaje na/do míst v Německu, Evropské unii a ve třetích zemích (včetně USA), které mají odpovídající úroveň ochrany údajů podle čl. 45 GDPR nebo které poskytují vhodné záruky podle čl. 46 GDPR.

Oblast použití zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady poskytují přehled o tom, jak zajišťujeme ochranu údajů, jaký typ údajů je shromažďován a za jakým účelem a jaký je právní základ jejich shromažďování a zpracování. Platí pro všechny webové stránky a aplikace, za které společnost Viessmann odpovídá, a když nás kontaktujete prostřednictvím jiných komunikačních kanálů. Pokud se webové stránky a aplikace společnosti Viessmann od těchto zásad zpracování údajů odchylují nebo je doplňují vlastními zásadami, bude to na webových stránkách nebo v aplikacích odpovídajícím způsobem uvedeno.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se skládají z pěti částí:

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných dodavatelů, ale tyto zásady ochrany osobních údajů se na takové stránky nevztahují.

I. Ustanovení pro soukromé uživatele

Tato část zásad ochrany osobních údajů se vztahuje na soukromé uživatele služeb Viessmann. Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas udělený vámi v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo, při zpracování vašich údajů za účelem poskytnutí požadovaných informací nebo produktů, bod b) čl. 6 ODST. 1 GDPR.

Používání a ověřování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zahrnují mimo jiné následující údaje:

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa (PSČ, obec, ulice a číslo domu, případně další údaje o adrese)
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše datum narození
 • Vaše pohlaví
 • Vaše telefonní číslo a/nebo číslo mobilního telefonu
 • Vaše země
 • Vaše platební údaje
 • Váš předchozí dodavatel vytápění
 • Název výrobku Viessmann
 • Sériové číslo vašeho výrobku Viessmann

Pokud nám poskytnete osobní údaje, použijeme je k zodpovězení vašich dotazů, ke zpracování a realizaci vaší žádosti o konzultaci, k technické správě, k přihlášení a ve službách poskytovaných na příslušných webových stránkách nebo v aplikacích. Právním základem pro to je bod b), čl. 6 odst. 1 GDPR nebo váš souhlas. Souhlas s použitím vámi poskytnutých údajů můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte, pokud možno s uvedením využívané služby (služeb), zasláním e-mailu na adresu dpo@viessmann.cz.

Telefonický kontakt společnosti Viessmann

Pokud jste souhlasili s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a při žádosti o konzultaci jste nám poskytli své telefonní číslo, budeme vás před předáním vaší žádosti o konzultaci naší partnerské společnosti kontaktovat telefonicky, abychom mohli ověřit vaše údaje, projednat váš projekt a odkázat vás na příslušného dodavatele. Poté, pokud nám poskytnete své číslo mobilního telefonu, vás požádáme o zpětnou vazbu k aktuální situaci například prostřednictvím SMS. Za to vám nevzniknou žádné náklady.

Písemná komunikace od společnosti Viessmann

Pokud jste souhlasili s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a udělili jste nám souhlas se sledováním e-mailů a zároveň jste nám při žádosti o konzultaci poskytli svou e-mailovou adresu a/nebo číslo mobilního telefonu, budeme zaznamenávat vaše otevření a kliknutí v e-mailech, push notifikacích a SMS zprávách. To je nezbytné k tomu, abychom mohli zahájit jednotlivé kroky procesu vaší odborné konzultace. Tyto údaje budou po skončení konzultace vymazány.

Informace o zpřístupnění vašich údajů a hodnocení

Pokud jste souhlasili s našimi zásadami ochrany osobních údajů a při žádosti o konzultaci jste nám poskytli svou e-mailovou adresu, budeme vás e-mailem informovat o aktuálním stavu vaší žádosti o konzultaci týkající se naší služby. Mimo jiné vám zašleme zprávu s kontaktními údaji obchodního partnera, na kterého jste byli odkázáni, a po skončení konzultace vám poskytneme možnost ohodnotit tohoto dodavatele. Pokud v žádosti o konzultaci neuvedete svou e-mailovou adresu, nemůžeme vám bohužel odbornou konzultační službu poskytnout.

Zpřístupnění osobních údajů

Za účelem poskytnutí služby odborného poradenství nebo služby doporučení dodavatele pro poradenství a/nebo nákup, údržbu nebo opravu topného systému nebo jiného výrobku ze sortimentu Viessmann předáme s vaším souhlasem vámi poskytnuté osobní údaje externím dodavatelům, kteří s námi spolupracují jako partneři a působí ve vašem regionu.

Tento obchodní partner vás bude muset ve stanovené lhůtě kontaktovat a poskytnout vám požadované odborné poradenství a/nebo nabídku. Za tímto účelem vás bude smluvní partner kontaktovat e-mailem a/nebo telefonicky.

Další zpracování a výmaz vašich údajů

Vaše údaje dále nebudou předávány ani prodávány třetím osobám, tj. osobám nebo společnostem, které nepatří do skupiny Viessmann. Uložené osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud údaje již nejsou potřebné k naplnění účelu, ke kterému byly uloženy, nebo pokud jejich uložení není přípustné z jiných právních důvodů. Další informace a služby vám budeme nabízet e-mailem ještě po dobu 3 měsíců od ukončení vaší odborné konzultace.

Reklama a souhlas s reklamou

My, tj. společnosti Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH a Viessmann PV + E GmbH, vás budeme e-mailem, poštou nebo telefonicky informovat o produktech a službách společnosti Viessmann a případně se vás na tyto produkty a služby ptát pouze tehdy, pokud nám udělíte výslovný souhlas s použitím vašich osobních údajů pro reklamní účely (opt-in).

To se provádí aktivním zaškrtnutím pod našimi formuláři vedle prohlášení "Ano, společnosti Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann PV + E GmbH a Energy Market Solutions GmbH mohou používat mou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, aby mě informovaly o nejnovějších produktech a službách. Tímto si také přeji využít možnosti předat konstruktivní kritiku a pochvalu prostřednictvím průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat s účinností do budoucna."

Vezměte prosím na vědomí, že text, který se vám zobrazí na dané webové stránce/aplikaci, může uvádět různé společnosti, pokud jsou relevantní pro vaši žádost.

Pokud jste nám udělili souhlas s takovým použitím vašich údajů, ale již si nepřejete dostávat reklamu nebo průzkumy od společnosti Viessmann, můžete svůj souhlas kdykoli s budoucí účinností odvolat. Vaše údaje pak budou vymazány nebo, pokud jsou údaje stále potřebné pro účely fakturace a účetnictví, budou pro tyto účely nadále uchovávány. Chcete-li tak učinit, zašlete e-mail na adresu dpo@viessmann.cz.

Newsletter

Použití osobních údajů při přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů na webových stránkách Viessmann nebo v aplikacích Viessmann, bude vaše e-mailová adresa používána pro informační a reklamní účely, dokud se z odběru tohoto newsletteru neodhlásíte. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši e-mailovou adresu, vaši IP adresu a datum registrace. Toto uložení slouží výhradně k zajištění důkazů v případě, že třetí osoba zneužije e-mailovou adresu a zaregistruje se k odběru newsletteru bez vědomí oprávněné osoby.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností. Pokud si již nepřejete newsletter dostávat, můžete se z odběru kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu dpo@viessmann.cz.

Optimalizace obsahu e-mailu a newsletteru

My, tj. společnosti Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH a Viessmann PV + E GmbH, vás budeme e-mailem informovat o produktech a službách společnosti Viessmann, pokud jste u společnosti Viessmann učinili odpovídající poptávku po službách, pokud jste nám dali výslovný souhlas s použitím vašich osobních údajů pro reklamní účely (opt-in) nebo pokud jste se přihlásili k odběru některého z našich newsletterů. Abychom vám mohli nabídnout obsah optimalizovaný speciálně pro vaše potřeby, používáme technologie sledování e-mailů od společnosti salesforce.com Germany GmbH.

To se provádí aktivním zaškrtnutím políčka pod našimi formuláři vedle prohlášení "Ano, souhlasím se sledováním e-mailů a newsletterů, aby mohl být obsah optimalizován pro mě. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat s účinností do budoucna."

Sledování e-mailů a newsletterů umožňuje statisticky analyzovat údaje o používání. Za tímto účelem zaznamenáváme jak otevření e-mailu, tak interní kliknutí. Tyto informace slouží k tomu, aby byl obsah e-mailů a newsletterů zajímavější a relevantnější, a také k měření úspěšnosti marketingových kampaní.

Pokud jste nám udělili souhlas s takovým použitím vašich údajů, ale již si nepřejete dostávat od společnosti Viessmann reklamu nebo průzkumy, můžete svůj souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Za tímto účelem zašlete e-mail na adresu  dpo@viessmann.cz.

Použití osobních údajů při použití kontaktního formuláře

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy u nás za účelem zpracování vašeho dotazu a v případě dalších dotazů na stejné téma. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám.

Svůj souhlas s použitím údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem zašlete e-mail na adresu: dpo@viessmann.cz.

Použití osobních údajů při používání komunity Viessmann

Pokud se zaregistrujete v komunitě Viessmann tím, že vyjádříte souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a založíte si uživatelský účet, budou vámi poskytnuté údaje zpřístupněny komunitě Viessmann a použity ke zpracování vašich dotazů a připomínek. To zahrnuje také souhlas s tím, aby vás společnost Viessmann kontaktovala e-mailem a/nebo telefonicky výhradně pro účely související s obsahem vašeho dotazu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat smazáním svého uživatelského účtu s budoucí účinností. Vaše údaje pak budou vymazány nebo, pokud jsou stále potřebné pro jiné právně odůvodněné účely, budou pro tyto účely nadále uchovávány. Po vymazání vašeho uživatelského účtu bude obsah vašich komunitních příspěvků v rámci komunity Viessmann anonymizován a zůstane tam zachován. Tyto příspěvky však již nebude možné přiřadit k vaší osobě.

Použití osobních údajů pro registraci událostí nebo informačních návštěv

Na některých stránkách našich webových stránek máte možnost zadat osobní údaje za účelem registrace na informační návštěvy, školení nebo akce pořádané společností Viessmann. Tyto údaje použijeme pouze k vyřízení vaší žádosti. Pokud jako účastník některé z našich akcí zadáte svou e-mailovou adresu a telefonní číslo, obdržíte potvrzovací e-mail a v závislosti na akci také SMS zprávu 30 minut před časovým intervalem / před začátkem akce. Po skončení akce se údaje ukládají za účelem vyhodnocení akce, např. Tyto údaje budou vymazány nejpozději po 6 měsících, pokud nejsou zákonem stanovené jiné lhůty pro uchovávání, např. odborné důkazy, pohoštění, náklady atd.

Souhlas s použitím údajů poskytnutých při registraci můžete odvolat až do začátku akce. Chcete-li tak učinit, zašlete prosím e-mail na adresu: dpo@viessmann.cz.

II. Ustanovení pro komerční uživatele

Tato část ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na komerční uživatele, jako jsou dodavatelé, průmyslové podniky, místní úřady, obchodní podniky, projektanti, architekti atd., a to pouze v rozsahu, v jakém tito uživatelé poskytují osobní údaje kontaktních osob na našich webových stránkách a v našich aplikacích pro uzavírání a realizaci smluv v souladu s čl. 1 písm. b). 6 ODST. 1 GDPR.

Osobní údaje jsou společností Viessmann shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

 • Vyřizování dotazů zákazníků
 • Předávání informací zákazníkům, kteří podávají žádosti
 • Zobrazení informací v obchodních adresářích Viessmann (např. vyhledávání místních obchodních partnerů na www.viessmann.de, vyhledávání instalatérů na heizung.de).

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, používáme je pouze k zodpovězení vašich dotazů, ke zpracování smluv s vámi uzavřených, k technické správě, k přihlášení a ve službách poskytovaných na příslušných webových stránkách nebo v aplikacích.

Uložené osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud již nejsou potřebné k naplnění účelu, ke kterému byly uloženy, nebo pokud jejich uložení není přípustné z jiných právních důvodů. Za tímto účelem zašlete e-mail na adresu widerruf@viessmann.com. Vaše údaje budou poté vymazány, nebo pokud jsou údaje stále potřebné pro účely ověřování, fakturace a/nebo účetnictví, budou pro tyto účely nadále uchovávány.

V případě dalších osobních údajů zpracovávaných v rámci dodávek a služeb v souladu s písm. b) čl. 6 odst. 1 se použijí ustanovení o ochraně údajů v příslušných všeobecných obchodních podmínkách.

Zveřejňování osobních a firemních údajů

V případě poskytování služeb třetími stranami nebo služeb nabízených partnery (tyto jsou uvedeny v rámci příslušného textu souhlasu) jim s vaším souhlasem předáváme vámi zadané osobní a firemní údaje, a to především za účelem navázání kontaktu.

III. Ustanovení pro žadatele

Tato část ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahuje na uchazeče, kteří reagují na inzeráty o zaměstnání ve skupině Viessmann nebo ve společnostech třetích stran, kterým Viessmann poskytuje platformu nebo partnerský program pro inzerci/umístění pracovních míst. To platí pouze v případě, že tito uchazeči předávají společnosti Viessmann osobní údaje v rámci procesu podávání žádostí, např. žádost v papírové podobě, e-mailem, kontaktními formuláři s přílohami nebo portály provozovanými společností Viessmann (např. portál pro učně) nebo využitím elektronických pracovních nástěnek provozovaných třetími stranami v souladu s požadovaným obsahem, rovněž v souladu s dalšími místními/provinčními specifikacemi. Přihlášky podané v papírové podobě jsou naskenovány a uloženy v našich systémech, poté je papír zlikvidován certifikovanými poskytovateli služeb v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme používat výhradně ke zpracování vaší žádosti a/nebo v rámci řízení vztahů s talenty a na základě vašeho souhlasu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zpracování vaší přihlášky zahrnuje v případě potřeby také použití vašich údajů pro účely kontaktování e-mailem a/nebo poštou a/nebo telefonicky a případně (např. portál pro učně) také předání podkladů k přihlášce společnostem třetích stran. Přístup k vašim dokumentům mají osoby odpovědné za nábor a personalistiku ve společnostech Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann Climate Solutions SE, v příslušné společnosti koncernu, jakož i nadřízení nebo jiné osoby odpovědné za nábor v divizi, v níž je pracovní místo inzerováno. Další zpracování probíhá anonymně za účelem posouzení úspěšnosti umístění na pracovní místo a použitých technických kanálů pro podání žádosti, jakož i dovedností, které uchazeči předali - rovněž anonymně.

S výjimkou portálu pro učně jsou údaje zpracovávány pomocí systémů společnosti Greenhouse Software, Inc. se sídlem v USA. Za tímto účelem uzavřela společnost Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH se společností Greenhouse Software, Inc. smlouvu založenou na standardních doložkách EU o ochraně údajů podle čl. 46 GDPR.

Osobní údaje uchazeče jsou automaticky vymazány nejdříve po 4 měsících, nejpozději však po 6 měsících, počínaje okamžikem, kdy je uchazeč informován o tom, že pracovní místo nebude obsazeno, a za předpokladu, že neexistují žádné další zákonné požadavky proti vymazání. Tato lhůta vychází z požadavků německého antidiskriminačního zákona (AGG).

Po přijetí do programu řízení vztahů s talenty budou vaše údaje uloženy v našem systému po dobu až 365 dní, abyste mohli s předstihem uvažovat o budoucích volných pracovních místech. V tomto ohledu použijeme vámi poskytnuté údaje k tomu, abychom vás kontaktovali e-mailem a/nebo poštou a/nebo telefonicky. Pouze v případě, že jste v odpovědi na náš dotaz udělili výslovný souhlas, budou vaše údaje v našem systému uloženy i po uplynutí této doby, abyste mohli být zváženi pro další budoucí volná pracovní místa.

Pokud se zaregistrujete k odběru upozornění na pracovní nabídky společnosti Viessmann na kariérních stránkách společnosti Viessmann nebo na jiných pracovních portálech provozovaných společností Viessmann, bude vaše e-mailová adresa použita k zasílání nabídek pracovních míst, dokud se z tohoto upozornění neodhlásíte. Při registraci do Job Alert ukládáme vaši e-mailovou adresu, vaši IP adresu a datum registrace. Toto uložení slouží výhradně k zajištění důkazů v případě, že třetí osoba zneužije e-mailovou adresu a zaregistruje se k odběru Job Alert bez vědomí oprávněné osoby. Svůj souhlas se zasíláním Job Alert můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností. Pokud si již nepřejete dostávat Job Alert, můžete se z odběru kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v Job Alertu nebo zasláním e-mailu na adresu recruiting@viessmann.com.

Pokud zasíláte podklady k žádosti o zaměstnání v papírové podobě bez odkazu na inzeráty v našich elektronických formátech, např. jako spekulativní žádost, obdržíte shrnutí těchto zásad ochrany osobních údajů spolu s potvrzením o přijetí vaší komunikace nebo nejpozději v případě, že vás odmítneme.

IV. Obecné informace a ustanovení pro webové stránky a aplikace společnosti Viessmann

Tato ustanovení platí vedle ustanovení pro soukromé uživatele a ustanovení pro komerční uživatele pro webové stránky a aplikace společnosti Viessmann. Některé z našich aplikací mají svá vlastní dodatečná pravidla ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů pro aplikace Viessmann ViCare a Vitotrol Plus naleznete zde.

Zpracování údajů při prohlížení našich webových stránek a používání našich aplikací

Společnost Viessmann automaticky shromažďuje informace, které nám váš prohlížeč nebo aplikace předává, a ukládá je do protokolových souborů našeho serveru. Společnost Viessmann nemůže tyto údaje přiřadit jednotlivým osobám. Tyto údaje nejsou kombinovány s jinými zdroji dat. Tyto informace se skládají z:

 • Typ/verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka)
 • Název hostitele počítače, který přistupuje k našim stránkám (IP adresa v4 a v6)
 • Čas požadavku na server

Adresa IP je celosvětově platný identifikátor vašeho počítače, který je jednoznačně přidělen poskytovatelem připojení k internetu a ve své nejběžnější podobě (IPv4) se skládá ze čtyř bloků čísel oddělených tečkami nebo rozšířených o další číslice (IPv6). Jako soukromý uživatel zpravidla nepoužíváte konzistentní IP adresu, protože máte pouze jednu dočasně přidělenou poskytovatelem ("dynamická IP adresa"). V případě trvale přidělených IP adres ("statické IP adresy") je technicky možné pomocí této funkce jednoznačně přidělit uživatelská data.

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Pro zajištění bezproblémového připojení k webovým stránkám
 • Pro zajištění pohodlného používání výše uvedených webových stránek
 • K vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • Pro další administrativní a statistické účely

Osobní údaje v souborech protokolu serveru jsou zpracovávány na základě písm. f) čl. 6 ODST. 1 GDPR. Toto oprávnění umožňuje zpracování osobních údajů v rámci "oprávněného zájmu" správce údajů, pokud nad ním nemají přednost vaše základní práva, svobody nebo zájmy. Naším oprávněným zájmem je usnadnit správu a být schopni odhalit a sledovat hackerské útoky. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud ve vaší konkrétní situaci existují důvody, pro které je zpracování údajů nevhodné. Stačí, když zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vás jako o jednotlivci.

Protokolové soubory serveru s výše uvedenými údaji jsou po 30 dnech automaticky vymazány nebo v případě použití pro statistické účely anonymizovány. Vyhrazujeme si právo uchovávat soubory protokolu serveru déle, pokud jsou známy skutečnosti, které naznačují, že došlo k pokusu o neoprávněný přístup (např. pokus o hackerský útok nebo útok DDoS).

Zpracování údajů pro vstup a přístup na naše webové stránky a do aplikací – "Viessmann účet".

Společnost Viessmann používá kromě běžných přihlašovacích funkcí (např. ID uživatele a heslo) pro vydávání, změnu a mazání oprávnění ke vstupu a přístupu na neveřejné nebo bezplatně nepoužívané webové stránky a aplikace centrální systém správy identit a přístupu ("IAM"). Za tímto účelem budou zpracovávány následující vaše osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • ID
 • Použitá webová stránka / aplikace s posledním časovým údajem
 • Uživatelská role (uživatelské role)
 • Časové razítko posledního úspěšného přihlášení
 • Jméno a příjmení a další údaje (v závislosti na použité webové stránce / aplikaci)
 • Mobilní telefon/telefonní číslo (pro dvoufaktorové ověřování)

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Vytvoření "účtu Viessmann"
 • Vytvoření a správa přístupových práv k aplikacím a webovým stránkám
 • Vytváření a správa přístupových práv v rámci aplikací a webových stránek na základě rolí
 • Kontrola a zobrazení oprávnění příslušnými odpovědnými funkcemi pro jednotlivé webové stránky a aplikace společnosti Viessmann.
 • Sdělování informací o používaných webových stránkách a aplikacích (např. o změnách, chybových hlášeních, nových funkcích atd.)
 • Vytváření a vyhodnocování agregovaných ("anonymizovaných") klíčových ukazatelů týkajících se používání webových stránek a aplikací.

V závislosti na používaných webových stránkách nebo aplikacích slouží následující právní základy pro povolení zpracovávat vaše osobní údaje:

 • Plnění smlouvy s vámi podle čl. 3 písm. b). 6 odst. 1 GDPR, jejímž předmětem je také používání webových stránek nebo aplikací společnosti Viessmann.
 • Váš souhlas podle písm. a), čl. 6 odst. 1 GDPR, pokud jste o to výslovně požádáni nebo
 • Pro účely našeho oprávněného zájmu podle písm. f), čl. 6 ODST. 1 GDPR.

Tento poslední právní základ umožňuje zpracování osobních údajů v rámci "oprávněného zájmu" správce údajů, pokud nad ním nepřevažují vaše základní práva, svobody nebo zájmy. Naším oprávněným zájmem je účinná správa vstupních a přístupových práv a ochrana webových stránek a aplikací, jakož i údajů na nich zpracovávaných před neoprávněným použitím (např. zveřejněním, úpravou, vymazáním). Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud ve vaší konkrétní situaci existují důvody, pro které je zpracování údajů nevhodné. Stačí, když zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů. Před podáním námitky si prosím ověřte, zda jste sami schopni uživatelský účet vymazat. Některé uživatelské role, zejména ty, které jsou založeny na souhlasu, vám také umožňují vymazat vaše osobní údaje sami prostřednictvím samoobslužné funkce. Shromážděné údaje v žádném případě nepoužíváme pro účely vyvozování dalších závěrů o vás jako jednotlivci nebo pro vytváření profilů.

Výše uvedené údaje budou automaticky vymazány, pokud je váš uživatelský účet neaktivní déle než 360 dní (na základě posledního časového razítka úspěšného přihlášení nebo použití webových stránek či aplikace), nebo budou anonymizovány, pokud mají být použity pro statistické účely. Před uplynutím této lhůty vás budeme informovat. Vyhrazujeme si právo uchovávat osobní údaje déle, pokud k tomu existují zákonné nebo smluvní důvody nebo pokud jsou známy skutečnosti, které naznačují, že došlo k pokusu o neoprávněný přístup.

Odkazy na externí webové stránky

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na webové stránky a aplikace společnosti Viessmann. Ty mohou obsahovat odkazy na webové nabídky třetích stran. Na tyto webové nabídky se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují. V případě, že opustíte webové stránky a aplikace společnosti Viessmann, abyste navštívili webovou nabídku poskytovatele třetí strany, doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli také zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele.

Informace o souborech cookie a používání analytických nástrojů

Bez souhlasu se zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, neukládáme do koncového zařízení uživatelů cookie třetích stran nebo jiné nežli technické (nezbytné) cookie pro fungování webové stránky.

Následné zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie a analytických nástrojů (seznam všech analytických nástrojů) vychází z písm. f) čl. 6 ODST. 1 GDPR. Toto oprávnění umožňuje zpracování osobních údajů v rámci "oprávněného zájmu" správce údajů, pokud nad ním nepřevažují vaše základní práva, svobody nebo zájmy. Naším oprávněným zájmem je analyzovat používání našich webových stránek.

Zpracování osobních údajů službou Google AdWords (seznam všech retargetingových technologií) je založeno na písm. f) čl. 6 ODST. 1 GDPR. Toto oprávnění umožňuje zpracování osobních údajů v rámci "oprávněného zájmu" správce údajů, pokud nad ním nepřevažují vaše základní práva, svobody nebo zájmy. Naším oprávněným zájmem je personalizované zobrazování cílené reklamy a statistická analýza účinnosti této reklamy (např. zjištění, kolik kliknutí na reklamní banner vedlo k nákupu na našich webových stránkách).

Společnost Viessmann používá soubory cookie na několika místech svých webových stránek a ve svých aplikacích. Jejich účelem je zvýšit uživatelskou přívětivost, efektivitu a bezpečnost našich webových stránek. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč. Většina souborů cookie, které používáme, jsou "session cookies". Ty se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Soubory cookie nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry.

Společnost Viessmann k tomuto účelu používá také analytické nástroje, např. Webtrends nebo Google Tag Manager (Firebase). Poskytnuté a použité údaje jsou shromažďovány a ukládány zcela anonymně. Tyto údaje mohou být za určitých okolností ukládány i mimo Německo nebo Evropskou unii.

Při implementaci a používání analytických nástrojů a sledovacích technologií anonymizujeme osobní údaje co nejrychleji buď na straně poskytovatele, což se řídí příslušnými smlouvami, nebo v rámci našeho prvotního použití, takže u všech níže uvedených technologií nelze uplatnit vaše právo na informace.

Přenosu těchto údajů můžete zabránit prostřednictvím příslušných nastavení v prohlížeči nebo aplikaci nebo v prostředí operačního systému (iOS, Android), což však může v některých případech vést k problémům s vyhledáváním nebo provozem nebo s funkčností nabízeného obsahu nebo služby.

Soubory cookie třetích stran

Společnost Viessmann využívá řadu reklamních partnerů, kteří pomáhají zpestřit internetovou nabídku a webové stránky. V důsledku toho se při návštěvě těchto webových stránek na vašem pevném disku ukládají také soubory cookie partnerských společností. Jedná se o dočasné/trvalé soubory cookie, které se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou. Tyto dočasné nebo trvalé soubory cookie (s životností 14 dní až 10 let) se ukládají na váš pevný disk a po uplynutí stanovené doby se automaticky vymažou. Soubory cookie našich partnerských společností obsahují pouze pseudonymní, obvykle anonymní údaje. Mohou to být údaje o tom, jaké produkty jste si prohlíželi, zda jste něco zakoupili, jaké produkty jste vyhledávali atd.

Někteří naši reklamní partneři v rámci toho shromažďují informace o tom, jaké webové stránky jste dříve navštívili nebo o jaké produkty jste se mohli zajímat, aby vám mohli zobrazovat reklamu, která nejlépe odpovídá vašim zájmům. Tyto pseudonymní údaje nebudou v žádném případě sloučeny s vašimi osobními údaji. Jejich účelem je výhradně umožnit našim reklamním partnerům zobrazovat vám reklamní materiály, které by vás mohly zajímat.

Aktuální nastavení najdete na stránce, kterou používáte, a tam v zápatí "Cookie & Tracking".

Technologie zpětného cílení

Naše webové stránky využívají "retargetingové technologie". Tyto technologie se používají k tomu, aby pro vás byla internetová nabídka zajímavější. Tyto technologie nám umožňují zobrazovat uživatelům internetu reklamy na webových stránkách našich partnerů, pokud již projevili zájem o náš obchod a naše produkty. Jsme přesvědčeni, že zobrazování personalizované reklamy související se zájmem je pro uživatele internetu obecně výhodnější než reklama bez osobního odkazu. Zobrazování reklamních materiálů na webových stránkách našich partnerů je založeno na technologii cookies a analýze předchozího chování uživatelů. Tato forma reklamy je zcela pseudonymní. Žádné profily užívání nejsou spojovány s vašimi osobními údaji.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, a tím i se shromažďováním, ukládáním a používáním údajů o vašem používání. Vaše údaje jsou navíc v souborech cookie ukládány i po ukončení relace prohlížeče, a to částečně proto, aby je bylo možné znovu načíst při vaší další návštěvě (návštěvách) webových stránek. Tento souhlas můžete kdykoli s budoucí platností odvolat odmítnutím souborů cookie v nastavení prohlížeče.

Acxiom

Použití osobních údajů pro analýzu zákazníků a další reklamní účely

Pro výběr konkrétních cílových skupin na základě předem definovaných kritérií a pro vytvoření a oslovení nových ideálních cílových skupin (potenciálních nových zákazníků) za účelem provádění reklamních aktivit využívá společnost Viessmann poskytovatele služeb k analýze pseudonymizovaných nebo anonymizovaných údajů (které již nelze přiřadit ke konkrétní osobě) příslušných zájemců a stávajících zákazníků.

Na základě této analýzy můžeme pomocí reklamních účtů na digitálních platformách oslovit konkrétní cílové skupiny prostřednictvím reklamy porovnáním silně zašifrovaných kmenových údajů potenciálních nových zákazníků se srovnatelnými silně zašifrovanými kmenovými údaji pseudonymizovaných uživatelů Facebooku nebo Googlu, abychom těmto uživatelům mohli zobrazovat reklamní kampaně společnosti Viessmann. Společnost Viessmann pověřuje zpracováním těchto údajů účelově zaměřené společnosti, například společnost Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Německo, pro aktivity na Facebooku. Společnost Acxiom pseudonymizuje všechny údaje subjektů údajů a případně vystupuje jako "důvěryhodná třetí strana" při zobrazování reklamy, např. na Facebooku. Například na Facebooku se toto zpracování zobrazuje v předvolbách reklamy v části "Společnosti, které nahrály a sdílely seznam obsahující vaše údaje".

Osobní údaje pro účely analýzy zákazníků jsou zpracovávány na základě písm. f) čl. 6 ODST. 1 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Toto oprávnění umožňuje zpracovávat osobní údaje v rámci "oprávněného zájmu" správce údajů, pokud před ním nemají přednost vaše základní práva, svobody nebo zájmy. Naším oprávněným zájmem je analýza za účelem identifikace potenciálních nových zákazníků a pro výše uvedené účely. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vás jako o jednotlivci. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud ve vaší konkrétní situaci existují důvody, pro které je zpracování údajů nevhodné. Stačí, když zašlete e-mail níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Užitečné odkazy