Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.    Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Viessmann,spol. s r.o. se sídlem Plzeňská 189, 252 19 Chrášťany, IČ 48 948 365 (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostními opatřeními, které jsou pravidelně aktualizovány. Vymezují rozsah a způsob bezpečnostních opatření nezbytných pro eliminování a minimalizaci hrozeb, a rizik působících na informační systém s cílem zajistit:

 • dostupnost, integritu a spolehlivost řídicích nejmodernějšími informačními technologiemi,
 • chránit osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací, zničením a zachovat jejich důvěrnost,
 • identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO): dpo@viessmann.cz.

 

2. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s politikou uchovávání údajů a jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Přístup k osobním údajům mají jen osoby pověřené správcem, které je zpracovávají na základě pokynů jeho pokynů. Vaše osobní údaje budou zálohovány v souladu s retenčními pravidly správce. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, které by mohly vzniknout zejména narušením bezpečnosti nebo poškozením integrity zpracovávaných dat.

 

3.     Definice

3.1.     "Osobní údaje" veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjektu údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

3.2.   "Zpracování" je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky;

3.3.     "Omezení zpracování" je označení uložených osobních údajů za účelem omezit jejich budoucí zpracování;

3.4.     "Profilování" je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, které sestává z použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, především analýzy nebo předvídání aspektů fyzické osoby souvisejících s výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem;

3.5.     "Informační systém" jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů, které jsou přístupné podle určených kritérií, bez ohledu na to, zda jde o systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuován na funkčním nebo geografickém základě;

3.6.      "Správce" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;

3.7.      "Zprostředkovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

3.8.     "Třetí strana" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření správce nebo zpracovatele pověřené zpracováním osobních údajů;

3.9.      "Souhlas subjektu údajů" jakýkoli svobodný, výslovný, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týká;

3.10.  "Porušení ochrany osobních údajů" je porušení bezpečnosti, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí osobních údajů, které se přenášejí, uchovávají nebo jinak zpracovávají, nebo neoprávněný přístup k nim;

3.11.  "Relevantní a odůvodněná námitka" je námitka proti návrhu rozhodnutí, zda došlo k porušení tohoto nařízení, nebo zda je plánované opatření ve vztahu k správci nebo zpracovateli v souladu s tímto nařízením, které musí jasně prokázat závažnost rizik, která představuje návrh rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody subjektu údajů a případně volný pohyb osobních údajů v rámci Unie;

 

4.    Účely zpracování obních údajů

4.1.   Plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektu údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje, které zpracováváme o svých zákaznících, zpracováváme na základě smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, země, telefon a e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

4.2.  Přímý marketing

Zpracování osobních údajů na přímý marketing se provádí ve smyslu oprávněných zájmů správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail a číslo telefonu. Následně jsou uchovávány po dobu smlouvy nebo záruky na produkt.

4.3.  Marketing

Osobní údaje, které zpracováváme o svých zákaznících pro marketingové účely, zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a podpis. Následně jsou uchovávány po dobu 5 let.

4.4.  Evidence požadavků

Osobní údaje, které zpracováváme prostřednictvím telefonů, kontaktních formulářů a e-mailů uvedených na naší webové stránce se zpracovávají pouze na vyřízení vaší žádosti. Zasláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Tyto osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, tj. naším smluvním partnerům (specialistům na instalaci, údržbu a servis našich produktů) Následně jsou uchovávány po dobu 5 let.

4.5.   Zpracování účetních dokladů

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, podpis. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

4.6.   Monitorování prostorů za účelem ochrany majetku

Monitorování prostorů se provádí ve smyslu oprávněného zájmu správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Záznamy z monitorovaného prostoru jsou uchovávány po dobu 7 dní.

4.7.   Reklamace

V případě reklamací se osobní údaje zpracovávají ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

4.8.   Vymáhání pohledávek

V případě vymáhání pohledávek se osobní údaje zpracovávají ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

4.9.   Exekuce

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Titul, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Adresa. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

4.10.  Evidence zástupců dodavatelů a odběratelů

Zpracování osobních údajů dodavatelů a odběratelů se provádí ve smyslu oprávněných zájmů správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.

4.11.  Evidence uchazečů o zaměstnání

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání se provádí na základě "Souhlasu" se zpracováním osobních údajů ve smyslu článků 6 odst.1 písm. a) nařízení, který poskytne uchazeč. Správce bude kontaktovat pouze úspěšných uchazečů.

 

Předávání osobních údajů do třetí země se neuskutečňuje. Osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu. Máte právo kdykoliv před uplynutím uvedené doby odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odesláním žádosti na emailovou adresu: dpo@viessmann.cz nebo zasláním žádosti na adresu správce s uvedením textu "GDPR odvolání souhlasu" na obálce. Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování osobních údajů před uvedenou hůtou, tyto budou vymazány nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu.

 

5.    Práva subjektu údajů

5.1.    Právo odvolat souhlas – v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na e-mailové adrese pověřence, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v sídle naší společnosti. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány.

5.2.    Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak dané osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

5.3.   Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

5.4.    Právo na výmaz (na zapomnění) – máte právo nás požádat o vymazání svých osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

5.5.    Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

5.6.    Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které stěnám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme získali od vás na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze stran.

5.7.    Právo namítat – máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte nás.

V případě, že chcete podat námitku na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na našeho pověřence (Data Protection Officer) e-mailem nebo písemně na adresu správce. Náš pověřenec prozkoumá vaši námitku a bude s vámi spolupracovat, abychom tuto záležitost vyřešili.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

V Chrášťanech dne 4.3.2020

Third-Party-Cookies

Viessmann využívá některé reklamní partnery, kteří pomáhají s tím, aby pro Vás vytvořili zajímavější internetovou nabídku a webové stránky. Proto se při návštěvě webových stránek ukládají na pevném disku také cookies partnerských firem. V tomto případě se jedná o dočasné/permanentní cookies, které se automaticky po zadaném čase vymažou. Dočasné nebo i permanentní cookies (životnost 14 dní až 10 let) se ukládají na Vašem pevném disku a mažou se po zadaném čase samy. Také cookies našich partnerských firem obsahují pouze pseudonymní, většinou dokonce anonymní data. V tomto případě se jedná například o data o tom, na které produkty jste se dívali, zda bylo něco koupeno, které produkty byly hledány atd.

Zároveň se evidují někteří z našich reklamních partnerů, i přes webové stránky, informace o tom, které stránky jste předtím navštívili nebo o které produkty jste se například zajímali, aby se vám tak mohly zobrazovat reklamy, které nejlépe odpovídají vašim zájmům. Tato pseudonymní data se nikdy nespojují s vašimi osobními údaji. Mají výhradně ten účel, aby umožnily našim reklamním partnerům, oslovit vás reklamou, která by vás mohla skutečně zajímat.

Technologie Re-Targeting

Naše webové stránky používají k tomu účelu takzvané technologie Re-Targeting. Používáme tyto technologie, abychom pro Vás mohli vytvářet zajímavější internetovou nabídku. Tato technika umožňuje uživatelům internetu, kteří se již zajímali o náš shop a naše produkty, oslovit na webových stránkách našich partnerů pomocí reklamy. Jsme přesvědčeni o tom, že vložení personalizované reklamy s ohledem na zájmy, je pro uživatele internetu zpravidla zajímavější než reklama, která nemá takový osobní zřetel. Vložení těchto reklamních prostředků na stránkách našich partnerů probíhá na základě technologie Cookie a analýzy předchozího chování uživatele. Tato forma reklamy probíhá úplně pseudonymně. S Vašimi osobními údaji se nespojují žádné uživatelské profily.

Využitím naší stránky souhlasíte s tím, že se použijí takzvané cookies a tím sbíráte, ukládáte a využíváte údaje k užívání. Dále se Vaše údaje v cookies přes konec spojení prohlížeče ukládají, aby se daly například při vašich příštích návštěvách webových stránek zase vyvolat. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností pro budoucnost tím, že Ve vašich nastaveních prohlížeče odmítnete přijetí cookies.

V. Informace k právům dotčených osob

Tato část prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje dodatečné informace k vykonání Vašich práv jako dotčené osoby vůči firmě Viessmann.

Vaše identita

Aby se vyhovělo právům dotčených osob GDPR, může být potřebné, aby Viessman v případě osobních údajů, které byly shromážděny na základě smluvních vztahů, požadoval namátkově nebo v případě oprávněného podezření další informace k prokázání identity. Toto je zejména v případě, když existuje vyžádání informace v elektronické podobě, aby v případě údajů o odesílateli nevyplynuly závěry o dotčené fyzické osobě.

Máte právo

 • Požadovat podle článku 15 DSGVO informaci o svých námi zpracovaných osobních údajích. Zejména můžete požadovat informaci o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, vůči kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje odhaleny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmazu, omezení zpracování nebo odporu, existenci práva na podání stížnosti, původu Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny u nás, i o existenci automatizovaného hledání řešení včetně profilingu a případně přesvědčivých informací k jejich detailům;
 • Podle článku 16 DSGVO požadovat neodkladně opravu nesprávných nebo doplnění svých u nás uložených osobních údajů; pokud není zpracování potřebné k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informaci, k plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • požadovat podle článku 18 DSGVO omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, zpracování je nezákonné, Vy ale odmítáte jejich výmaz a my už data nepotřebujeme, vy je však potřebujete k uplatnění,vykonání nebo ohajobě právních požadavků nebo jste podle článku 21 DSGVO podali odpor proti tomuto zpracování;
  obdržet podle článku 20 DSGVO své osobní údaje, které jste nám připravili, ve strukturovaném, strojově snímatelném formátu nebo požadovat doručení jiné odpovědné osobě;
 • K respektování těchto práv se prosím obraťte na:
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny Viessmann Gruppe
  Viessmannstraße 1
  D-35108 Allendorf (Eder)
  Telefon: +49 6452 70-0
  Telefax: +49 6452 70-2780
  E-Mail: datenschutz@viessmann.com
 • podle článku 7 odstavec 3 DSGVO kdykoliv odvolat jednou udělený souhlas vůči nám. To má za následek, že už nesmíme pro budoucnost pokračovat ve zpracování osobních údajů, které bylo založeno na tomto souhlasu.
 • Souhlas můžete odvolat přes: widerruf@viessmann.com

  podle článku 77 DSGVO si můžete stěžovat u dozorového orgánu. Zpravidla se můžete za tím účelem obrátit na dozorový orgán Vašeho běžného místa pobytu nebo sídla našeho podniku.
 • Příslušný dozorový orgán
  Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Postfach 3163
  D-65021 Wiesbaden
  Telefon: +49 611 1408-0
  Telefax: +49 611 1408-900
  E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Další informace – kontaktní údaje

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto bychom Vám chtěli kdykoli zodpovědět dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, které Vám nemohlo toto prohlášení o ochraně osobních údajů zodpovědět nebo si nyní přejte hlubší informace, kontaktuje nás:

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny Viessmann Gruppe
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-Mail: datenschutz@viessmann.com

Podle článku 13 odst. 2 d) GDPR vám poskytujeme potřebné informace k výkonu práva podat stížnost.

Příslušný dozorový orgán
Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefon: +49 611 1408-0
Telefax: +49 611 1408-900
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Bezpečnostní upozornění

Snažíme se ukládat Vaše osobní údaje zavedením technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné pro třetí strany. Při komunikaci přes e-mail nelze zabezpečit úplnou bezpečnost údajů, takže vám v případě důvěrných informací doporučujeme poštovní cestu.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a má stav 15. ledna 2019.

Dalším vývojem naší Website a nabídek o nich nebo na základě změněných zákonných popř. úředních zadání může být potřeba změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nyní aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a vytisknout na https://www.viessmann.cz/cs/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html.