Vyžádat bezplatné poradenství

Bioenergie – jak mohou obce rozumně hospodařit

Vyžádejte si bezplatné poradenství

V jednotě je síla. Tuto starou moudrost slyšel asi každý z nás a dá se velmi vhodně aplikovat i na oblast hospodaření s energiemi. Běžné obce a vesnice v České republice představují komunity s počty řádově od 500 do 2000 obyvatel. Pokud se členové dané komunity mezi sebou dohodnou, naskýtá se jim příležitost, jak výrazně přispět k šetření planety a vlastní peněženky. Jak je to vlastně možné?

  Každá domácnost sama za sebe

  Každá domácnost musí pro svůj chod zajistit dodávky tepla a elektřiny. V případě dodávek elektrické energie je drtivá většina domácností  napojena na veřejnou síť, která je spravována distribučními společnostmi. Co se týče dodávek tepla, v obcích je nejběžnější  decentralizovaný model, kdy si každá domácnost zajišťuje potřebné teplo pomocí vlastních kotlů. Decentralizace výroby tepla představuje velmi neracionální nakládání s energiemi. Pokud by se celá komunita uměla napojit na společný zdroj, výroba tepla by se výrazně racionalizovala. Pokud by byla centralizovaná výroba tepla navíc zajišťována pomocí obnovitelných zdrojů, takový model by napomáhal k šetření přírody.

  Obec Wettesingen jako příklad

  Podobný model už funguje například v německé obci Wettesingen. Ta se může chlubit titulem první bioobce v Německu. Srdce tohoto unikátního projektu tvoří bioplynová stanice. Ta je zásobována rostlinným a živočišným odpadem z okolí obce, jako například odpadem ze zemědělské činnosti nebo z chovu hospodářských zvířat. Bioplyn ze stanice slouží k pohonu kogeneračních jednotek.

  Jak obec využívá kogenerační jednotky

  Kogenerační jednotky jsou tvořeny plynovými spalovacími motory, které pohánějí elektrogenerátory a produkují tak elektrickou energii. U spalování bioplynu v motorech navíc vzniká velké množství tepla, které je zužitkováno na ohřev vody. Elektrická energie je po obci distribuována pomocí původní sítě elektrických rozvodů. Pro distribuci tepla bylo nutné vybudovat síť podzemních rozvodů. Kogenerační jednotky slouží k pokrývání běžné spotřeby tepla.

  Jak obec zajišťuje zvýšené nároky na teplo

  V případě mírně zvýšených nároků je možné vyšší spotřebu tepla pokrývat pomocí přímého spalování bioplynu v plynových kotlích. Špičková spotřeba tepla během zimní topné sezóny je zajišťována pomocí kotlů spalujících dřevní pelety.

  Jak se v obci hospodaří se sekundárními zdroji energie

  Celý systém je dále podporován sekundárními zdroji energie, mezi kterými nemůže chybět fotovoltaika nebo solární kolektory. Odpadní teplo je navíc znovu využíváno v maximální možné míře pomocí rekuperačních jednotek a tepelných čerpadel.

  Jak obec šetří

  Řečí čísel, projektem v obci Wettesingen se podařilo snížit náklady na spotřebu tepla o 20 %, což je však mnohem důležitější, podařilo se snížit produkci CO2 o 50 %. Kompletní dodávka tepla pro obec je zajišťována z obnovitelných zdrojů energie, které by jinak představovaly pouze odpad z hospodářské činnosti. Díky tomu jsou obyvatelé obce zcela osvobozeni od nutnosti využívání fosilních paliv.

  Racionální hospodaření

  Projekt podobného charakteru dokázal, že v dnešní době už disponujeme technologiemi, které při racionálním hospodaření umožňují dosáhnout pokrytí spotřeby energií pomocí obnovitelných zdrojů na 100 %. Kromě dostupnosti technologie je však nutné vytvořit silné kolektivní myšlení v komunitě, která se nebude bát pustit se do práce. Odměnou však není nic menšího, než snížení nákladů na energie a zachování přírody pro další generace v takové podobě, v jaké jsme ji zdědili po našich předcích. 

  Užitečné odkazy