Vyžádat bezplatné poradenství

  

Solární panely využívají sluneční paprsky a přeměňují je na využitelnou energii. Jsou to ekologická zařízení, jejichž provozem nevznikají žádné emise a uhlíková stopa je nulová. Využívají se u velkých budov např. ve výrobě, v malých trvale obytných budovách a v poslední době stále častěji také v chatách. Energii získanou pomocí solárních panelů lze na chatách využít k zásobování elektrickou energií, k ohřevu pitné vody či na podporu vytápění.

Na chatách se využívají často systémy jen s 2 až 3 solární panely, pokud postačují na požadované množství energie. Je-li v  chatě více obyvatel nebo je velká spotřeba elektrické energie či teplé vody, může být solárních panelů i více. Všeobecně platí, že 8,5 m² fotovoltaické plochy postačuje k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny občana  ČR.  

  

  Druhy solárních panelů

  Panely se rozdělují podle konstrukce na  monokrystalické, polykrystalické  a amorfní. Nelze uvést, který má nesporně větší výhody, záleží hlavně na uživateli, co upřednostňuje (například nižší cenu polykrystalických, lepší účinnost monokrystalických či nižší hmotnost amorfních panelů).

  Solární komplety se zapojují do systému  on-grid  (propojené s elektrickou sítí), nebo  off-grid  (autonomní bez napojení na veřejnou elektrickou síť).

  Další typy solárních systémů

  Na mnohých chatách se využívají právě panely systému off-grid, protože tam není zavedena veřejná elektrická síť. Kombinací je hybridní systém, který funguje jako on-grid, nebo off-grid podle aktuální potřeby.

  Možnosti využití solárních panelů

  Fotovoltaické panely fungují na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Používají se na chatách,  kde není možnost se napojit na veřejný zdroj elektrické energie. Získanou elektrickou energii je možné využívat na stejně jako v  místech s  veřejným rozvodem elektrické energie – svícení, topení, provoz všech druhů elektrických spotřebičů.

  TIP: Přečtěte si článek  Princip fungování fotovoltaických panelů

  Musí však být zajištěn potřebný výkon panelů a kapacita  bateriového úložiště elektrické energie. Zajímavou možností je využití energie získané solárními panely k  provozu  tepelného čerpadla. Potřebný počet panelů závisí na množství elektrické energie, která bude pro provoz chaty potřeba.

  Jednotlivé solární panely se vyrábějí o výkonu v  rozmezí zhruba  50 až 450 Wp  a může jich být zapojeno několik do jednoho celku.

  Obr.: Fotovotaický článek Vitovolt 300.Zdroj: Viessmann.cz

  Dodávání elektrické energie v průběhu dne

  Solární panely jsou základním prvkem fotovoltaické elektrárny, která vyrábí a dodává elektrickou energii přibližně podle následujícího časového průběhu:

  • Ráno: nízká výroba, slunce dostatečně nesvítí, fotovoltaická elektrárna vyrábí málo.
  • Poledne: fotovoltaika jede naplno, množství vyrobené elektřiny je velké a nespotřebuje se okamžitě, takže se může ukládat do baterií.
  • Večer: slunce je nízko nebo již zapadlo a spotřeba elektřiny je nejvyšší, bateriový systém dodá energii potřebnou pro večerní provoz.

  Akumulátory a elektrické napětí

  Pomocí  fotovoltaických panelů  se získá energie, která se ukládá do  elektrických akumulátorů (baterií). Ty jsou pak zdrojem stejnosměrného napětí 12 V nebo 24 V. Některé elektrické spotřebiče se vyrábí pro užívání na chatách na toto elektrické napětí, mnoho spotřebičů je však pouze na napětí 230 V. K tomu slouží měniče, které transformují elektrické napětí z 12 V či z 24 V na potřebných střídavých 230 V.

  Kapacita akumulátoru  může být dle potřeby různá, zaleží na tom, jak velké množství energie chcete v akumulátoru ukládat. Pro získávání elektřiny solárními panely a její ukládání se vyrábí „solární akumulátory“. Je však třeba počítat s tím, že se jejich životnost pohybuje v  rozmezí 10 až 15 let  a pak se musí vyměnit za nové. Měniče napětí mají mnohem delší životnost a vyměňují se pouze při poruše.

  Přebytek elektrické energie je možné uložit i „do vody“. V  akumulačním,  tepelném zásobníku  se může  ohřívat voda, která se využívá podle potřeby v  průběhu dne, nejvíce však večer při umývání. Velikost akumulační nádoby závisí na množství spotřebované vody. Pokud je elektrické energie nedostatek, ohřev vody se odpojí, čímž se zajistí energie potřebná pro provoz spotřebičů.

  Vyrovnávací akumulační zásobníky
  Obr.:  Vyrovnávací akumulační zásobníky  přijímají teplo a v případě potřeby ho opět odevzdávají. Zdroj: Viessmann

  Umístění a montáž panelů

  Nejvíce energie ze slunečního záření lze získat v případě, kdy paprsky dopadají kolmo na panely. Panely by měly být směrovány  na jih. Úhel sklonu je různý podle polohy slunce a bývá v rozmezí  20 až 60 stupňů.

  Upevnění panelů, jejich montáž a zapojení se nedoporučuje dělat na vlastní pěst. Záruka na solární panely vzniká při provedení montáže a zapojení firmou, která má k těmto odborným pracím určené specialisty.  

  Užitečné odkazy