Vyžádat bezplatné poradenství

Všeobecné prodejní podmínky společnosti Viessmann, spol. s r.o.

I. Preambule

Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále též jen „VPP“) společnosti Viessmann, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 189, 252 19 Chrášťany, IČ: 489 483 65, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27959 (dále též jen „prodávající“) se vztahují na prodej zboží prodávajícího, kterými jsou především tepelná technika a jiné s tímto související zboží (dále též jen „zboží“), který se realizuje prostřednictvím kupních smluv uzavřených s kupujícím, a to na základě:

a) rámcových kupních smluv a jednotlivých kupních smluv uzavřených na jejich základě; jednotlivé kupní smlouvy ve smyslu tohoto ujednání se uzavírají formou uvedenou pod písmemen c),

b) jednotlivých kupních smluv,

c) objednávek kupujícího (i) potvrzených prodávajícímu písemně nebo (ii) potvrzených prodávajícím zasláním faktury kupujícímu písemně nebo e-mailem anebo (iii) potvrzených prodávajícím formou dodání zboží; dále také „potvrzení objednávky“.

Dále všechny formy realizace prodeje zboží prodávajícího uvedené pod písm. a), b) a c) jsou uvedeny v textu těchto VPP jako „kupní smlouva“. Pod pojmem „kupní smlouva“ se pro účely těchto VPP rozumí kupní smlouva společně s těmito VPP. V případě, pokud se některá část těchto VPP vztahuje jen na některou formu realizace prodeje zboží prodávajícího uvedenou pod písm. a), b) a c), obsahuje příslušný bod těchto VPP výslovně, ve vztahu ke které formě realizace prodeje zboží prodávajícího se vztahuje.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Pokud se zboží dodává na základě objednávky podle článku I písm. a) nebo c), prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu vcelku nebo zčásti nepotvrdit (neakceptovat) jakoukoli objednávku kupujícího a odmítnout dodání zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku kupujícímu bez udání důvodu vcelku nebo zčásti zrušit i poté, co prodávající objednávku potvrdil, toto právo prodávajícího platí jen ve lhůtě 7 kalendářních dní po potvrzení objednávky, pokud tyto VPP neurčujíjinak. Pokud prodávající objednávku vcelku nebo zčásti zruší, přestává být objednávka závazná. Prodávající však nezodpovídá za žádné škody, které vznikly kupujícímu z důvodu, že prodávající nepotvrdil objednávku kupujícímu vcelku anebo zčásti v určené době a nebo ji po jejím potvrzení zrušil.
 2. Objednávka je okamžikem potvrzení ze strany prodávajícího pro obě strany závazná, s výjimkou případu, že prodávající využije své právo podle předchozího bodu. Pokud a) kupující zruší objednávku po jejím potvrzení ze strany prodávajícího a zároveň před dodáním objednaného zboží nebo b) kupující objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nepřevezme řádně a včas, c) jestliže prodávající odstoupí od kupní smlouvy z důvodů porušení povinnosti ze strany kupujícího před dodáním zboží, d) se prodávající a kupující dohodnou na tom, že kupující po dodání zboží toto zboží vrátí prodávajícímu ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, platí následující: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny objednaného a neposkytnutého zboží s DPH resp. z kupní ceny zboží vráceného podle písm. d), nejméně však 650 Kč. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst případnou zálohu přijatou od kupujícího se svým nárokem na zaplacení smluvní pokuty a na případnou náhradu škody.
 3. Prodávající je oprávněn odchýlit se od objednávky kupujícího, a to zejména ve vztahu k množství zboží, způsobu a termínu dodání zboží. V případě, že kupující nesouhlasí se změnou objednávky dle předchozí věty, je povinen písemně oznámit prodávajícímu, že se změnou objednávky nesouhlasí, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy se kupující o změně objednávky dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od dodání zboží.
 4. Jakákoliv nabídka prodávajícího je nezávazná a vratná až do okamžiku, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, jestliže prodávající jednostranně neurčí jinak.
 5. Pokud je součástí jakékoliv listiny, která vznikla na základě nebo v souvislosti se smluvním vztahem kupujícího a prodávajícího, odkaz na všeobecné obchodní podmínky kupujícího, smluvní strany vylučují jakékolipoužití všeobecných obchodních podmínek kupujícího.
 6. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  a) přesný popis požadovaného zboží,
  b) množství zboží,
  c) pokud má kupující zájem o zaplacení zboží formou zálohové platby,bude zde obsažen projev vůle kupujícího o tom, že kupní cenu zboží bude platit touto formou,
  d) požadovaný způsob a termín dodání zboží,
  e) identifi kaci kupujícího v souladu s aktuálním výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku a jméno a příjmení osoby, která jménem kupujícího uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Pokud je objednávka kupujícího písemná (pro účely tohoto ustanovení to nejsou e-mailová nebo faxová objednávka), objednávka musí kromě náležitostí uvedených v předešlé větě obsahovat i datum a podpis osoby, která jménem kupujícího uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.
 7. Objednávka neobsahující uvedené náležitosti se nepovažuje za objednávku zboží a prodávající jí není nijak vázán, pokud prodávající jednostranně neurčí jinak.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na změny parametrů zboží uvedeného v reklamních, propagačních nebo jiných materiálech prodávajícího (dále také „parametry“). Pokud prodávající výslovně uvede určité parametry ve vztahu ke zboží v kupní smlouvě, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží splňující tyto parametry, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Pokud je v reklamních, propagačních či jiných materiálech prodávajícího uvedené zboží, které prodávající již nedodává, a dodává obdobný druh zboží v inovovaném provedení, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží v inovovaném provedení, a to i přesto, že kupující si objednal zboží podle reklamního, propagačního nebo jiného materiálu prodávajícího. V případě, že kupující do 2 pracovních dnů od dodání zboží neoznámí prodávajícímu písemně, že s dodáním zboží v inovovaném provedení nesouhlasí, má se za to, že kupující s dodáním zboží v inovovaném provedení souhlasí.
 9. Pokud je zboží, jeho část nebo součást předmětem duševního vlastnictví prodávajícího (např. softwarový program vztahující se ke zboží), je kupující oprávněn využít zboží, jeho část nebo součást jen k účelům, pro které je zboží, jeho část nebo součást určena svou povahou. Kupující není bez písemného souhlasu prodávajícího oprávněn používat zboží, jeho část nebo součást jiným způsobem, např. rozšiřovat ho, pořizovat rozmnoženiny nebo kopie a jiné.

III. Platební a fakturační podmínky

 1. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny zboží vzniká dodáním zboží kupujícímu ve smyslu kupní smlouvy resp. v první den prodlení kupujícího s převzetím zboží, jestliže prodávající jednostranně neurčí jinak ve smyslu bodu 2 tohoto článku.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího:
  a) zaplacení celé kupní ceny před dodáním zboží kupujícímu na základě vystavené zálohové faktury; za platbu předem může být kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny zboží, o jejíž výši rozhodne jednostranně prodávající,
  b) zaplacení celé kupní ceny při dodání zboží kupujícímu do pokladny prodávajícího v hotovosti,
  c) zaplacení celé kupní ceny po dodání zboží kupujícímu na základě faktury vystavené prodávajícím.
 3. Kupní cena zboží se sjednává při každé objednávce samostatně a zohledňuje tzv. kondiční. systém prodávajícího, pokud byl mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut. Pokud neexistuje písemný nebo elektronický doklad o tom, v jaké výši si strany dohodly při konkrétní objednávce kupní cenu, platí stranami sjednaná fikce, že kupní cena objednaného zboží se rovná ceně, která je u tohoto druhu zboží uvedena v ceníku prodávajícího platném v okamžiku dodání zboží a která zohledňuje tzv. kondiční systém prodávajícího, pokud byl tento mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut (pro účely kupní smlouvy se pod pojmem kondiční systém rozumí dohoda prodávajícího a kupujícího o podmínkách poskytnutí slevy kupujícímu z ceníkové ceny zboží prodávajícího s ohledem na dosažený obrat).
 4. Nedostatky faktury jako daňového dokladu, ani vrácení faktury zpět prodávajícímu nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, pokud je z faktury zřejmá specifi kace zboží, jeho cena a identifi kace kupujícího a je na ní správně uvedena daň z přidané hodnoty.
 5. V případě pochybností o výši sjednané kupní ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávce nebo ve faktuře uvedená cena je cenou bez DPH, k níž prodávající připočte DPH ve smyslu platné legislativy. Pokud prodávající neurčí jednostranně jinak, cena zboží zahrnuje také dopravu zboží a balení zboží.
 6. Pokud prodávající jednostranně neurčí jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od vystavení faktury prodávajícím. Pokud na faktuře není uvedeno datum splatnosti, platí, že kupující je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne dodání zboží. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
 7. V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoli peněžitého závazku nebo jeho části vůči prodávajícímu vzniklému z kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení kupujícího s úhradou jeho závazků.
 8. Pro případ prodlení kupujícího s plněním jakéhokoli peněžitého závazku nebo jeho části o více než 5 pracovních dnů se strany dohodly, že kupující nahradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s porušením povinností kupujícího. V případě, že prodávající požádá společnost zabývající se vymáháním nebo inkasem pohledávek o součinnost, kupující se zavazuje prodávajícímu nahradit náklady s tím spojené. Strany se dohodly, že výše těchto nákladů nebude určována prokazováním vynaložených výdajů, ale platí fi kce, že náklady mají hodnotu rovnající se 6 % z jistiny peněžitého závazku kupujícího nepřevyšujícího částku 250 000 Kč a 4,5 % z jistiny peněžitého závazku kupujícího převyšující částku 250 000 Kč, se splněním kterého je kupující v prodlení a který prodávající vymáhá prostřednictvím společnosti zabývající se vymáháním nebo inkasem pohledá vek. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 9. V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoli peněžitého závazku nebo jeho části vůči prodávajícímu se prvním dnem prodlení kupujícího stávají automaticky splatnými i všechny ostatní závazky kupujícího vůči prodávajícímu (cross default). Splatnými se stávají i ty závazky, kterých se porušení povinnosti netýká, i závazky, jejichž splatnost měla podle kupní smlouvy nastat později, jakož i závazky, jejichž splnění je jinak vázáno na splnění podmínky.
 10. Všechny pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se vždy stávají splatnými (i v případě, že jejich splatnost měla nastat později nebo byla vázána na splnění podmínky):
  a) dnem podání insolvenčního návrhu ve vztahu ke kupujícímu,
  b) dnem, kdy prodávající nebo třetí osoba uplatní vůči kupujícímu jaké koli právo u soudu,
  c) dnem, kdy začne vůči kupujícímu jakékoliv exekuční řízení,
  d) dnem, kdy dojde k přijetí rozhodnutí, které má za následek změnu společníků (akcionářů) kupujícího v rozsahu více než 49 % základního kapitálu kupujícího a/nebo změnu všech členů statutárního orgánu kupujícího; ne však dříve než dnem dodání zboží nebo prvním dnem prodlení kupujícího s převzetím zboží.
 11. V případě prodlení kupujícího se splněním jakéhokoli peněžitého závazku nebo jeho části vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn:
  a) odepřít dodání zboží kupujícímu, a to i v případě, že prodávající potvrdil kupujícímu objednávku nebo uzavřel písemnou kupní smlouvu. Prodávající není v takovém případě vázán lhůtou stanovenou v čl. II bod 1 těchto VPP. Prodávající v takovém případě neodpovídá za škodu, která by mohla kupujícímu nedodáním zboží vzniknout a/nebo
  b) požadovat ve vztahu k objednanému zboží úhradu kupní ceny předem a/nebo
  c) odepřít dodání zboží kupujícímu do doby, než kupující poskytne dostatečnou záruku ve vztahu ke svým splatným závazkům a kupní ceně objednaného zboží (např. zástavní právo, ručení, přistoupení k závazku a jiné). Uplatněním práv prodávajícího vyplývajících z ustanovení bodů 7, 8, 9, 10 a 11 tohoto článku není dotčeno právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy (v případě, že smluvní strany uzavřely rámcovou kupní smlouvu, je prodávající oprávněn odstoupit od rámcové kupní smlouvy, jakož i od jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na jejím základě).
 12. Okamžikem odstoupení od kupní smlouvy je prodávající oprávněn převzít veškeré jím dodané a neuhrazené zboží zpět do své dispozice a volně s ním nakládat, a to bez ohledu na to, kde se zboží nachází (ledaže by kupující prodávajícímu hodnověrným listinným důkazem přímo při odebrání zboží prokázal, že není vlastníkem zboží, nebo požadovat zaplacení kupní ceny zboží a souvisejících plateb).
 13. Stejně jako v bodě 12 tohoto článku je prodávající oprávněn, i bez odstoupení od kupní smlouvy ním dodané a kupujícím neuhrazené zboží převzít do své dispozice, a to až do doby řádného splnění závazků kupujícího. Strany si takový způsob zabezpečení dohodly i v případě, že se zboží nenachází přímo u prodávajícího, ledaže by kupující prodávajícímu hodnověrným listinným důkazem přímo při převzetí zboží prokázal, že není vlastníkem zboží.
 14. Kupující je povinen v případech uvedených v předchozích dvou bodech poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost, porušení této povinnosti je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 25 000 Kč. Při nedostatku součinnosti je prodávající (jím pověřená osoba) oprávněn vstoupit do prostorů, kde se zboží nachází, zboží převzít, zajistit a přemístit na jím určené místo. Za tímto účelem je oprávněn překonat i případné překážky vstupu, s čímž kupující uděluje výslovný souhlas, přičemž pokud by takový postup prodávajícího měl být kdykoliv v budoucnu posuzován jako porušení zákona, uvedený souhlas se ve vztahu k prodávajícímu a jím pověřené osobě považuje i za souhlas poškozeného ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů. Případnou škodu a náklady vzniklé uvedeným postupem nese plně kupující jako důsledek porušení své povinnosti.
 15. Kupující je oprávněn započíst své pohledávky vůči prodávajícímu, jen jestliže prodávající tyto pohledávky písemně uznal. Započtení provedené v rozporu s tímto ustanovením se považuje za neplatné.
 16. Prodávající je oprávněn započíst si všechny pohledávky vůči kupujícímu s pohledávkami, které má kupující vůči prodávajícímu na základě kupní smlouvy nebo na základě jiného právního důvodu.
 17. Prodávající je oprávněn započíst dle vlastního uvážení platby kupujícího na nejstarší (nejdříve splatné) a i promlčené závazky kupujícího, a to i v případě, že kupující určí, aby byla platba započítána na jiné jeho závazky. Pro účely tohoto bodu se pod pojmem závazky kupujícího rozumí jakékoli peněžní závazky kupujícího včetně příslušenství.

IV. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

 1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího, a to až do úplného zaplacení závazků kupujícího, které se k danému zboží vztahují, včetně souvisejících plateb (zejména přepravní, DPH). Kupující je však povinen se o zboží starat, jako kdyby byl jeho vlastníkem, zejména je povinen předcházet vzniku resp. šíření škod, které vznikly na zboží nebo v souvislosti se zbožím.
 2. Pokud prodávající využije své oprávnění ve smyslu článku III bod 17 těchto VPP a úhradu kupujícího započte na jiný závazek kupujícího, jak kupující určil, nenabude kupující vlastnické právo ke zboží, které určil při úhradě svých pohledávek. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží, na jehož kupní cenu prodávající platbu kupujícího započítává, ale jen v případě, že je zaplacena celá kupní cena tohoto zboží včetně souvisejících plateb.
 3. Nebezpečí náhodného poškození nebo zničení zboží přechází na kupujícího dodáním zboží kupujícímu ve smyslu čl. V bod 1 těchto VPP. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí náhodného poškození nebo zničení zboží na kupujícího prvním dnem prodlení s převzetím zboží.

V. Dodání a montáž zboží

 1. Pokud stranami písemně není dohodnuto něco jiného, prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží tím, že:
  a) předá zboží třetí osobě k přepravě kupujícímu nebo odešle zboží kupujícímu,
  b) předá zboží kupujícímu v místě dodání v případě, že přepravu zboží prodávající zajišťuje vlastními prostředky,
  c) umožní kupujícímu nakládat se zbožím v prostorách prodávajícího v otevíracích hodinách prodávajícího. Prodávající je povinen dodat zboží spolu s dokumenty vztahujícími se ke zboží, a to zejména s návodem k obsluze a záručním listem, jestliže prodávající jednostranně neurčí jinak.
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu po tom, co jej kupujícího objedná. Pokud se zboží v okamžiku doručení objednávky nachází na skladě prodávajícího, prodávající zboží dodá obvykle nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, resp. podle dohody s kupujícím. V případě, že se zboží v době doručení objednávky nenachází na skladě prodávajícího, určí dodací lhůtu jednostranně vždy prodávající.
 3. Kupující je povinen zboží převzít a podepsat předávací protokol, resp. dodací list nebo nákladový list (dále „dodací list“). Podepsáním dodacího listu bez výhrad kupující potvrzuje, že zboží včetně veškeré dokumentace bylo dodáno včas, řádně, v požadovaném množství a v souladu s objednávkou. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI bod 2 těchto VPP. Jakékoliv výhrady ke zboží nebo způsobu vyřízení jeho objednávky je kupující povinen uvést v dodacím listě, na pozdější výhrady kupujícího s výjimkou nároků podle čl. VI odst. 2 písm. c), d) a e) těchto VPP se nepřihlíží. Pokud by z jakéhokoliv důvodu dodací list nebyl vystaven, kupující, resp. jím pověřená osoba potvrdí převzetí zboží podpisem faktury, která v takovém případě bude sloužit zároveň jako dodací list.
 4. Termín dodání zboží se přiměřeně prodlužuje o dobu trvání okolností vylučujících odpovědnost smluvních stran, pokud tyto okolnosti způsobily, že prodávající nemohl plnit své závazky vyplývající z kupní smlouvy. Totéž platí i v případě, pokud v důsledku výskytu okolností vylučujících odpovědnost nemohli plnit své závazky smluvní partneři prodávajícího, pokud je od plnění jejich závazků závislé plnění prodávajícího vůči kupujícímu na základě kupní smlouvy.
 5. V případě, že je na základě písemné dohody smluvních stran prodávající povinen zajistit přepravu a/nebo montáž zboží, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu řádně a včas veškerou součinnost nezbytnou pro dodání a/nebo montáž zboží, zejména vytvořit vhodnou přístupovou cestu vedoucí až k místu, kde má být zboží složeno, dále zajistit vyložení zboží (především zajistit nezbytné technické zařízení a potřebný personál k vykládce zboží), převzetí zboží a potvrzení převzetí zboží. Kupující je dále povinen zajistit, aby místo montáže splňovalo všechny podmínky, které se vyžadují pro montáž dodávaného zboží. Pokud je nezbytné montáž zboží přerušit z důvodů nepřipravenosti místa montáže nebo z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen zajistit uskladnění součástí zboží, které ještě nebyly namontovány tak, aby nedošlo k jejich poškození, a uhradit náklady spojené s přerušením resp. pokračováním prodávajícího v montáži zboží, např. opakované cestovní náklady prodávajícího v souvislosti se zmařením montáže zboží. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen prodávajícímu zaplatit v souvislosti se zmařením montáže zboží podle tohoto článku smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny zboží, jehož montáž byla zmařena, a skutečně vynaložené náklady prodávajícího, a to za každou zmařenou montáž.
 6. Pokud je zboží dodáváno přímo kupujícímu nebo na jím určené místo a kupující nebo osoba, které je zboží určeno, zboží v dohodnutém místě a čase nepřevezme nebo nezajistí jeho převzetí, prodávající na náklady kupujícího zboží přiveze do svého sídla nebo na jiné vhodné místo. Náklady na případnou opětovnou dopravu (zaslání) zboží nese vždy kupující, i kdyby byla doprava původně zahrnuta v kupní ceně. Strany se dohodly, že v případě nepřevzetí zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu paušální náhradu nákladů souvisejících se zmařením dodávky zboží, jejíž výši si strany dohodly na částku 5 000 Kč plus náklady na náhradní dopravu ve výši obvyklého přepravného.
 7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující v prvním termínu dodání zboží neodebere objednané zboží v dohodnutém množství, prodávající má právo vůči kupujícímu na vyúčtování skladného ve výši 0,5 % z kupní ceny neodebraného zboží s DPH za každý i započatý den skladování. V případě, že k převzetí zboží nedojde ani ve lhůtě 14 dnů ode dne prvního termínu dodání z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající během skladování zboží neodpovídá za škodu, která na zboží vznikne.

VI. Odpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, kvalitě, provedení a za podmínek stanovených v kupní smlouvě a v těchto VPP.
 2. Strany se výslovně dohodly, že i když prodávající písemným záručním listem poskytne kupujícímu záruku na dodávané zboží, vady zboží se pro účely kupní smlouvy dělí takto:
  a) množstevní vady – vady zboží spočívající v dodání menšího než dohodnutého množství zboží – kupující je povinen tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující nebo jím pověřená osoba podepíše dodací list, resp. jinou listinu potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí právní fi kce, že zboží bylo kupujícímu dodáno v dohodnutém množství.
  b) viditelné mechanické poškození zboží včetně nevhodného obalu a škrábanců a ostatní zjevné vady, které jsou viditelné přímo při dodání zboží – kupující je povinen tyto oznámit prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující nebo jím pověřená osoba podepíše dodací list, resp. jinou listinu potvrzující dodání zboží, a neuvede na ní tento druh vad zboží, platí právní fi kce, že zboží bylo kupujícímu dodáno nepoškozené. Za vadu zboží se však nikdy nepovažují zjevné vady obalu zboží, jestliže prodávající kupujícímu prohlásí, že zjevné vady obalu zboží nemají vliv na kvalitu zboží.
  c) vady zjistitelné při rozbalení zboží – kupující je povinen všechny zjevné vady zboží, které jsou zjistitelné po jeho rozbalení, bezodkladně oznámit prodávajícímu a nesmí se zbožím dále nakládat, používat jej nebo jej zabudovávat, jinak jeho nároky zanikají. Toto ujednání platí zejména pro zboží, které má být při jeho použití zabudované.
  d) u zboží, které lze zapnout nebo uvést do provozu, platí, že jakékoli vady, které jsou zjistitelné vyzkoušením zboží, se považují za zjevné vady. Strany se dohodly, že kupující je povinen odzkoušet funkčnost zboží, a to zejména jeho zapnutím nebo uvedením do provozu nejpozději do 27 měsíců po dni dodání zboží kupujícímu a v této lhůtě písemně uplatnit u prodávajícího zjištěné vady zboží. Po této lhůtě nároky z vad zjistitelných zapnutím nebo vyzkoušením zboží zanikají.
  e) vady nezjistitelné jinak než používáním nebo zabudováním zboží – jde o skryté vady, které je kupující oprávněn a povinen písemně uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů poté, co vady zjistil, nebo při dodržení odborné péče mohl zjistit; po uplynutí této lhůty nároky kupujícího z těchto vad zboží zanikají.
 3. Pokud je předmětem kupní smlouvy tzv. bílé zboží, tj. zejména zboží s vadami nebo zboží z výstav nebo předváděcí činnosti prodávajícího, prodávající neposkytuje kupujícímu záruku na toto zboží a kupující a prodávající výslovně vylučují odpovědnost kupujícho z vadného plnění.
 4. Pokud prodávající neposkytne kupujícímu záruku, kupující a prodávající výslovně vylučují uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 5. Pokud prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží, záruku poskytne prohlášením o délce záruční doby v samostatném záručním listě. Pokud prodávající neodevzdá spolu se zbožím záruční list, platí, že prodávající neposkytl kupujícímu na zboží záruku. Záruka, pokud je poskytnuta, se vztahuje pouze na skryté vady a zjevné vady uvedené v písm. d) bodu 2 tohoto článku. Prodávající může ustanovení o záruce, podmínkách uplatnění záruky, vadách zboží a uplatnění vad blíže jednostranně upravit v záručním listě, přičemž kupující bere na vědomí, že takový záruční list je pro kupujícího závazný.
 6. Jestliže kupující zboží používá k dalšímu zpracování, zabudování, resp. prodeji, je povinen uplatněním reklamace uskladnit reklamované zboží odděleně od ostatního zboží a nepoužívat ho k dalšímu zpracování, zabudování, resp. k prodeji, a to až do vyřešení reklamace. Kupující je povinen se o reklamované zboží starat s odbornou péčí tak, aby na něm nevznikla žádná škoda.
 7. Bez ohledu na ustanovení kupní smlouvy, jiné dohody mezi stranami, za vadu se nikdy nepovažuje zhoršení vlastností zboží, které vzniklo neodborným skladováním, montáží a použitím zboží, ani opotřebení zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou manipulací, nesprávným použitím nebo neodborným skladováním zboží kupujícím nebo třetí osobou. Záruka, pokud byla poskytnuta, se rovněž nevztahuje na nároky z vad zboží, které kupující neuplatní u prodávajícího včas, tedy ve lhůtě uvedené v bodě 2 písm. d) nebo e) tohoto článku a řádně. Jestliže záruční list obsahuje jiné ustanovení týkající se omezení resp. vyloučení prodávajícím poskytnuté záruky, mají ustanovení záručního listu přednost před ustanoveními uvedenými v těchto VPP.
 8. Uplatnění reklamace kupujícím nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu celou kupní cenu ve lhůtě její splatnosti.
 9. Škody nezaviněné prodávajícím, které vzniknou při vykládce zboží u kupujícího nebo na místě určeném kupujícím, se považují za škody způsobené kupujícím. Pokud zboží přepravuje dopravce, pokud je to osoba odlišná od kupujícího i prodávajícího, odpovídá za škody způsobené při přepravě dopravce. Ve všech ostatních případech odpovídá za poškození zboží při přepravě kupující.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti budou považovány zejména tyto případy:
  - pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části o více než 14 dnů,
  - jestliže je prodávající opakovaně v prodlení s dodáním zboží o více než 14 dnů a zboží nedodá ani na základě písemné výzvy kupujícího v dodatečné lhůtě 14 dnů počítané od doručení výzvy kupujícího,
  - pokud kupující opakovaně uplatní neoprávněnou reklamaci.
 2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy (v případě rámcové kupní smlouvy se odstoupení od kupní smlouvy vztahuje na rámcovou kupní smlouvu a/nebo i na jednotlivou kupní smlouvu uzavřenou na základě rámcové kupní smlouvy) odstoupit v případech uvedených v kupní smlouvě a v občanském zákoníku, vždy však v případě, pokud je kupující v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu o více než 14 dní. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy (v případě rámcové kupní smlouvy se odstoupení od kupní smlouvy vztahuje na rámcovou kupní smlouvu a/nebo na jednotlivou kupní smlouvu uzavřenou na základě rámcové kupní smlouvy) odstoupit nejen bez zbytečného odkladu, ale kdykoliv během trvání porušení povinnosti, kdy porušení je důvodem k odstoupení.
 3. Odstoupení může prodávající provést doručením písemného odstoupení, doručením faxové nebo e-mailové zprávy, jakož i ústním prohlášením.

VIII. Záverečná ustanovení

 1. Osoba podepisující kupní smlouvu a tyto VPP za kupujícího prodávajícímu prohlašuje, že je oprávněna kupujícího bez omezení zastupovat a jednat jménem kupujícího a že pro platnost jejích právních úkonů se mimo jejího podpisu nevyžaduje žádný jiný právní úkon ani splnění jiné skutečnosti. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv úkon, provedený osobou zaměstnanou u kupujícího, osobou jednající jménem kupujícího, osobou pobývající v provozu nebo sídle kupujícího, jakož i osobou přebírající zboží na místě, které je kupujícím určeno jako místo dodání zboží, se považuje za úkon provedený osobou, která je oprávněna bez omezení jednat jménem kupujícího a tohoto bez omezení zavazovat, a to minimálně ve stejném rozsahu, jaký je v občanském zákoníku uveden jako rozsah prokury.
 2. Fikce uvedená v bodě 1 tohoto článku platí i ve vztahu k objednávání zboží u prodávajícího prostřednictvím telefonu, e-mailu, faxu, písemné nebo osobní objednávky. Fikce uvedená v bodě 1 a 2 tohoto článku neplatí v případě, že kupující do 3 pracovních dnů písemně oznámí prodávajícímu, že úkon tam uvedený nebyl vykonán osobou oprávněnou jednat jménem kupujícího. Prodávající s odkazem na ustanovení předchozího odstavce tohoto článku nebude zkoumat oprávněnost osob vystupujících jménem kupujícího, s čímž smluvní strany souhlasí.
 3. Co se týče doručování, strany se závazně dohodly na následujících pravidlech, podmínkách a fi kci doručování, které mezi nimi se všemi smluvními a zákonnými účinky doručení vždy platí:
  a) listiny se zasílají na adresu smluvní strany, která je jako aktuální adresa sídla zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku, ve kterém je protistrana zapsána v době odeslání zásilky na poštovní přepravu, jestliže smluvní strana neoznámí jinou adresu pro doručování,
  b) listina zaslaná kupujícímu, která je doručována poštou, kurýrem nebo jinou osobou, která má povinnost doručit zásilku, se považuje za doručenou uplynutím pátého dne ode dne odevzdání listiny této osobě. Takto dohodnutá fi kce platí i v případech, kdy: 1) se adresát v místě doručení nezdržuje, 2) se adresát o doručení (uložení) zásilky nedozvěděl, 3) se zásilka vrátila odesílateli jako nedoručená, nepřevzatá nebo nedoručitelná. Pokud adresát převezme zásilku dříve, než by podle tohoto písmene měly nastat účinky fi kce doručení, zásilka je doručena okamžikem jejího fyzického převzetí adresátem,
  c) e-mailová zpráva odeslaná kupujícímu se považuje za doručenou kupujícímu okamžikem odeslání, pokud není doručeno potvrzení o nedoručitelnosti emailu,
  d) faxová zpráva odeslaná kupujícímu se považuje za doručenou kupujícímu okamžikem, kdy faxový přístroj prodávajícího vytiskne potvrzení o doručení faxové zprávy na faxové číslo kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu služby související se zbožím (zejména servisní zásahy). Prodávající má v takovém případě postavení zhotovitele a kupující postavení objednatele. Tyto VPP se přiměřeně použijí i na poskytování služeb prodávajícím s těmito výjimkami:
  a) Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, cena za poskytnuté služby je určena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání služby; pokud je služba objednána ústně, cena je určena na základě ceníku prodávajícího platného v době poskytnutí služby.
  b) Pokud se smluvní strany nedohodnou o termínu a místě poskytnutí služby, určí termín a místo poskytnutí služeb vždy prodávající jednostranně. V ostatních těmito VPP neupravených vztazích se přiměřeně aplikují ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku upravující dílo.
 5. Všechny spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány místně příslušným soudem dle sídla prodávajícího.
 6. Smluvní strany se rovněž dohodly na prodloužení promlčecí doby každého práva prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy na dobu deseti let od doby, kdy tato promlčecí doba ve vztahu ke každému takovému právu začne běžet.
 7. Strany prohlašují, že výše smluvních pokut, pokud jsou dohodnuté, považují za obvyklé a přiměřené povaze jimi zajišťovaných povinností. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a jejím zaplacením není dotčen nárok na plnění zajišťované povinnosti, ani nárok na náhradu škody a zaplacení úroku z prodlení. Případná škoda se do smluvní pokuty nezapočítává. Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, pro smluvní pokuty platí, že nárok prodávajícího a povinnost kupujícího na zaplacení smluvní pokuty vzniká okamžikem porušení zajištěné smluvní povinnosti. Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, vyzvat kupujícího k zaplacení smluvní pokuty a trvat na jejím zaplacení. Náhrady nákladů dohodnuté ve VPP a kupní smlouvě se nezapočítávají do smluvní pokuty ani do náhrady škody.
 8. Kupující není oprávněn postoupit práva a povinnosti z kupní smlouvy na třetí osoby bez písemného souhlasu prodávajícího včetně nároků kupujícího z vad zboží dodaného na základě kupní smlouvy a nároku na náhradu škody, která vznikne v souvislosti s vadami zboží, jestliže prodávající jednostranně neurčí jinak. Postoupení práv a povinností kupujícím v rozporu s tímto ustanovením způsobuje neplatnost takového postoupení práv a povinností.
 9. Případná neplatnost některé části těchto VPP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání. V případě, že je některá část těchto VPP neplatnou nebo se neplatnou stane později, použije se na úpravu vztahů smluvních stran zákonná úprava, která je svou povahou nejbližší úmyslu, sledovanému stranami při uzavírání kupní smlouvy a VPP.
 10. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
 11. Kupní smlouva včetně těchto VPP představuje jedinou a úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu kupní smlouvy, přičemž jako taková v celém rozsahu nahrazuje všechny případné předchozí ústní i písemné dohody smluvních stran ohledně otázek týkajících se předmětu kupní smlouvy.
 12. Prodávající je oprávněn VPP kdykoliv jednostranně změnit.
 13. Aktuální znění VPP se nachází na ofi ciální internetové stránce prodávajícího www.viessmann.cz. Prodávající je povinen změnu VPP kupujícímu písemně oznámit ve lhůtě 15 pracovních dnů od účinnosti změny VPP. Pokud kupující nesouhlasí se změnou VPP, je oprávněn ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení prodávajícího o změnách VPP odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě podle předchozí věty neodstoupí od kupní smlouvy, má se za to, že se změnou VPP souhlasí.
 14. Strany si výslovně sjednaly, že za písemnou formu se považuje se všemi právními účinky s tím spojenými e-mailová nebo faxová zpráva, zaslaná prodávajícím kupujícímu způsobem uvedeným v těchto VPP, pokud kupní smlouva nebo VPP výslovně nestanoví něco jiného.
 15. V případě, pokud jsou ustanovení kupní smlouvy v rozporu s ustanoveními těchto VPP, má kupní smlouva přednost. Jakékoliv odchylky od těchto VPP jsou účinné jen v případě, pokud byly písemně potvrzeny prodávajícím.
 16. Kupující a další osoby podepsané na těchto VPP nebo kupní smlouvě včetně jejích příloh uzavřením kupní smlouvy dávají prodávajícímu a osobě vykonávající jménem prodávajícího svá práva vyplývající z kupní smlouvy souhlas se zpracováním osobních údajů v informačním systému prodávajícího a osob vykonávajících jménem prodávajícího svá práva vyplývající z kupní smlouvy, a to pro účely výkonu práva povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 17. VPP nabývají ve vztahu ke kupujícímu účinnosti dnem jejich přijetí ze strany kupujícího, čímž je myšlen okamžik, kdy kupující tyto VPP podepsal, popř. se s nimi seznámil či měl možnost se s nimi seznámit. VPP mají rámcový charakter, a proto se uzavírají vždy na dobu neurčitou, tj. vztahují se na všechny právní vztahy kupujícího a prodávajícího v souvislosti s dodáním zboží a/nebo poskytnutím služby ze strany prodávajícího i v budoucnu a to až do momentu jejich změny podle bodu 12 tohto článku.
 18. Kupující tímto prohlašuje, že v rámci veškerých smluvních vztahů s prodávajícím bude dodržovat všechny obecně závazné předpisy soukromého a veřejného práva.
 19. VPP byly sepsány v českém jazyce a řídí se ustanoveními občanského zákoníku, a to i v případě, že kupující je cizím státním příslušníkem či se kupní smlouva uzavírá mimo území České republiky.
 20. Tyto VPP platí od 1. 1. 2014.
Užitečné odkazy