Vyžádat bezplatné poradenství

Aktivace nočního útlumu na topném systému

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Noční útlum je metoda snížení výkonu vytápění v daném čase. Jedná se o snížení vyšší denní nastavené teploty na nižší úroveň teploty v noci. V moderních topných systémech je toto snížení jedním ze standardních programů a lze jej tam nalézt jako "úsporný režim" nebo "časový program". Často se také označuje jako redukovaný provoz. Noční snížení teploty se nastavuje přímo na regulaci vytápění. Kdo k němu nemá přístup, může tepelný výkon zdroje tepla regulovat buď ručně, nebo prostřednictvím programovatelných termostatů – ale pouze nepřímo. Změna termostatu totiž řídí pouze průtok topné vody, ale ne skutečný topný výkon zdroje tepla. Kdy má noční setback smysl a jaké existují alternativy, se dozvíte v následujícím článku.

Optimální nastavení nočního odpočtu

V zásadě existuje určitá nastavená teplota, která je předem nastavena na topném systému. Zpravidla se jedná o teplotu kolem 20 stupňů Celsia. V průběhu dne však vždy dochází k tepelným ztrátám přes obálku budovy, například při otevření dveří nebo oken. Tyto ztráty jsou normální a dochází k nim i u novostaveb nebo dobře izolovaných stávajících budov. Tyto tepelné ztráty byly předem zohledněny ve výpočtu topného zatížení, aby bylo možné individuálně přizpůsobit topný systém budově. Aby byla zajištěna konstantní požadovaná teplota v jednotlivých místnostech, je otopná soustava vždy dohřívána. Pokud nastavením termostatu radiátorů v jednotlivých místnostech a pro určitá časová období neurčíte jinak. Při nočním útlumu je tato požadovaná teplota záměrně nastavena na nižší hodnotu. Cílem je zde snížit tepelné ztráty, a tím i náklady na vytápění.

Noční útlum – jak funguje?

Aktivace nočního setbacku jako funkce regulace vytápění přímo ovlivňuje topnou křivku, nazývanou také topná charakteristika. Časově řízené snížení průtokové teploty vytápění může probíhat jak pro noční, tak i pro ostatní denní dobu. V tomto případě vy jako vlastník systému posunete požadované teploty v místnosti směrem dolů, takže zdroj tepla topí méně. To se realizuje paralelním posunem žádané teploty v zadaném časovém rámci. Paralelní posun zde znamená posun celé topné křivky. Jak přesně to funguje a jak se obecně nastavuje topná křivka, si můžete přečíst v poradenském textu "Nastavení topné křivky". Je třeba rozlišovat mezi nočním nastavením a nočním vypnutím, při kterém se vytápění zcela vypne.

Vytvoření nočního návratu jako časové fáze

Aby noční setback fungoval, musí být topný provoz rozdělen do několika úseků, tzv. časových fází. V závislosti na topném systému lze zvolit až osm časových fází. Kromě vytápění místností lze časové programy nastavit také pro přípravu teplé vody a pro oběhové čerpadlo teplé vody (pokud je přítomno).

Příklad se čtyřmi časovými fázemi:

  • Časová fáze 1: 06:45 až 12:15 s normální pokojovou teplotou (cca 20 stupňů Celsia).
  • Časová fáze 2: 13:00 až 18:00 se sníženou pokojovou teplotou (cca 16 stupňů Celsia).
  • Časová fáze 3: od 18:15 do 22:15 s normální pokojovou teplotou.
  • Časová fáze 4: 22:15 až 06:30 se sníženou pokojovou teplotou

Důležité: Mezi jednotlivými časovými fázemi probíhá vytápění místnosti obvykle při snížené teplotě. Informace o tom, jak se váš topný systém chová mezi časovými fázemi, naleznete v dodaném návodu k obsluze.

Aktivace nočního nastavení

Tato funkce je předinstalována téměř ve všech topných systémech Viessmann. Jako příklad jsme zde vybrali starší model. Na obrázku je zobrazeno "Časové menu vytápění" na příkladu řídicí jednotky Vitotronic.

Cesta z hlavní nabídky k položce "Časový program" může v závislosti na ovládání vypadat jinak. Zpravidla se k časovému programu dostanete přes "Menu" → "Topení" → "Topný okruh" → "Časový program". Správný postup naleznete v dodaném návodu k obsluze.

Specialista na vytápění pomáhá s nastavením

Pokud si nejste jisti nastavením nočního útlumu, můžete se poradit s topenářem. Pomocí našeho vyhledávání partnerů na webu můžete najít vhodného topenáře ve svém okolí na několik kliknutí. Případně můžete svůj dotaz položit v komunitě Viessmann.

Správné nastavení topné křivky

Které faktory ovlivňují noční útlum?

V zásadě byste se měli předem rozhodnout, kdy má začít noční útlum a o kolik stupňů chcete nastavenou teplotu snížit. Kromě toho o nočním setbacku v otopné soustavě rozhodují následující faktory. Ovlivňují také délku trvání a výši tohoto snížení teploty:

  • Potřeba tepla
  • Využití budovy (pokud se liší od rodinného domu)
  • stav budovy (energetický stav a specifická tepelná setrvačnost budovy)
  • topná křivka (aktuální nastavení)
  • povětrnostní podmínky (venkovní teploty)

Určení začátku a konce období po usazení

Začátek a konec závisí na požadavcích obyvatel na vytápění. Rozhodující je přitom, zda existuje pevný denní režim. Máte určitý čas, kdy vždy vstáváte, pracujete i v noci, nebo jste prostě déle vzhůru? Stejně rozhodující je i časový interval. Má tedy pro vás význam snižovat vytápění v noci každý den v týdnu?

O kolik stupňů by se měla snížit?

Kromě toho hraje roli i stupeň snížení. Doporučuje se neklesat pod 17 stupňů Celsia. Existují pro to různé důvody. Na jedné straně platí, že čím nižší teplota, tím delší je ranní fáze ohřevu. Za určitých okolností by to také mohlo kompenzovat úspory z noci, pokud by se ráno muselo spotřebovat příliš mnoho energie na vytápění domu. Na druhé straně je problematické trvalé klesání teploty pod teplotu rosného bodu. Hrozí zde riziko vzniku plísní. Přirozená vlhkost by totiž mohla kondenzovat na vnitřních stěnách a oknech. To může způsobit vznik plísní na okenních otvorech, za nábytkem nebo v rozích místností.

Má noční útlum smysl?

O tom, zda noční rekuperace šetří náklady na energii, se znovu a znovu vedou diskuse. Na tuto otázku však neexistuje jednoduchá odpověď. Protože úspěšnost nočního setbacku v topném systému je individuální a závisí na mnoha faktorech. Ty nejdůležitější jsme již zmínili. Pro otázku, zda má smysl, je však důležitá zejména samotná budova a stávající systém včetně radiátorů.

Budovy reagují odlišně – izolace a akumulační hmota.

Stav izolace a tzv. akumulační hmoty domu ovlivňují hospodárnost nočního poklesu. Masivní stavba akumuluje teplo déle než spíše lehké budovy. První z nich tak reagují velmi pomalu a teplo uvolňují jen pomalu. Pokud byste v takové budově zastavili noční návrat, fáze návratu by byla výrazně delší než u lehké konstrukce. Úsporný efekt by se vytratil. To platí zejména v případě, že je masivní konstrukce doplněna velmi dobrou izolací. Noční návrat se obecně nedoporučuje u nových budov ani u nově rekonstruovaných stávajících budov. Staré budovy bez energetických opatření a v lehké konstrukci mohou mít z nočního setbacku prospěch a snížit tepelné ztráty přes noc.

Kromě toho má na úspěšnost nočního setbacku vliv i použití povrchových topných systémů, jako jsou systémy stěnového nebo podlahového vytápění. Ty také reagují velmi pomalu a někdy mají poměrně dlouhé fáze chlazení a vytápění. I zde zpravidla existují lepší alternativy úspory energie na vytápění.

Pokusy a omyly a dobré plánování

Pokud máte novostavbu, poraďte se s odbornou firmou, která bude instalaci provádět, o užitečnosti nočního odsávání. Jistě zde lze přijmout i další opatření pro efektivní provoz, jako je vhodná izolace, panelové vytápění a obecně moderní topné systémy. Nechte si od nich vysvětlit, jak nastavit regulaci vytápění, případně využijte návod k obsluze a chytrá a pohodlná řešení, jako je například Viessmann One Base.

Jako přechodnou regulaci, než budou v domě provedena energetická přestavbová opatření a modernizace vytápění, můžete tuto funkci snižování rozumně využít. Sami si vyzkoušejte několik nastavení a zaznamenejte si kroky i úspory a porovnejte je. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se nejlépe na odbornou firmu.

Užitečné odkazy