Výroba elektřiny při vytápění

S ohledem na energetický obrat a zvyšující se ceny elektřiny roste význam decentralizované výroby elektřiny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KGJ) bude v následujících letech důležitým doplněním k centrálním elektrárnám. Cílem je zvýšit do roku 2020 podíl elektřiny z kogeneračních jednotek z nynějších 16 na 25 %. Kromě mikrokogeneračních jednotek se Stirlingovým motorem se do popředí posunou topná zařízení na bázi palivových článků.

Mimořádně vysoká energetická efektivita: kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které se v centrálních elektrárnách ztrácí. Protože kogenerační jednotky využívají odpadní teplo pro vytápění a ohřev pitné vody, dosahují celkové účinnosti, která je dvojnásobná, oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.


Primaerenergieeinsparung.jpg

Úsporná opatření a investice v jednom

S kombinovanou výrobou tepla a elektřiny můžete ušetřit až 40 procent energie, drasticky snížit emise CO2 a přispět tak významným způsobem k ochraně klimatu. Větší nezávislost na rostoucích cenách elektrické energie je další plus této inovativní technologie. Při vlastní spotřebě Vás bude stát proud jen asi 1/3 oficiální ceny elektřiny. Přebytečnou elektrickou energií se napájí veřejná síť za "obvyklou cenu".

Brennstoffzelle.jpg

Mikrokogenerační jednotka na bázi palivových článk

Technologie palivového článku: Tak funguje ochrana životního prostředí

Vazba vodíku a kyslíku: Nic víc není k výrobě elektřiny a tepla potřeba. Na bázi takzvaného "studeného spalování" je založená chemická reakce těchto dvou látek. Probíhá mezi dvěma elektrodami: Vodík je přiváděn k anodě, kde na povrchu katalyzátoru dochází k jeho disociaci na pozitivní protony a negativní elektrony. Uvolněné elektrony přechází pomocí elektrického vodiče ke katodě a produkují elektrický proud. Současně, kladně nabité ionty vodíku procházejí elektrolytem (iontoměničová membrána) ke katodě, kde nakonec reagují s kyslíkem za vzniku vody. Teplo se uvolňuje. A to vše zcela bez škodlivin a šetrně k životnímu prostředí.

bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Plynem poháněná kogenerační jednotka

Kogenerační jednotka (KGJ) s provozem na plyn vyrábí současně teplo a elektrickou energii. Její výkon je dimenzován pro obytné i komerční objekty. Na straně tepla se kogenerační jednotka provozuje paralelně s kotlem. Oba zdroje tepla jsou připojeny k topnému systému na ohřev topné a teplé vody.

V případě kompaktního zařízení Vitobloc 200 stojí v popředí myšlenka decentrálních kogeneračních jednotek řízených podle výroby tepla. V jednotkách se na jedné straně vyrábí elektrická energie pro vlastní potřebu, na druhé straně se současně vznikající teplo využívá v maximální míře a beze ztrát pro vytápění. Přebytečnou elektrickou energií se napájí veřejná sít a hradí ji dodavatel elektrické energie.