Vyžádat bezplatné poradenství

Instalace solárního systému v bytovém domě

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Klasické solární systémy vidíme v současné době v hojném počtu na rodinných domech, pěkný je i pohled na stále častější aplikace na novostavbách bytových domů. Nicméně instalace na klasických bytových domech (panelácích) i přes rozsáhlé rekonstrukce těchto domů od střechy přes zateplení až po výměnu vnitřních rozvodů, jsou v Česku opravdu velmi ojedinělé.

Umístění solárního systému v novostavbě bytového domu není v podstatě žádný problém, protože se s ním počítá již přímo při projektování. V případě stávajícího panelového domu je to o něco složitější, avšak ne nějak výrazně, pokud se na instalaci  solárního systému  myslí již ve fázi přípravy projektu rekonstrukce.

V první řadě je potřeba při přípravě rekonstrukce bytového domu informovat majitele bytů nejen o možnosti zateplení, výměny oken, rozvodů, natírání zdí atd., ale také o ekonomickém a ekologickém přínosu solárního systému.

Dříve než začnete plánovat instalaci, měli byste si ozřejmit několik skutečností, které samotné využití solárního systému ovlivňují a podmiňují:

  

  Možnosti solárního vytápění panelového domu

  První zásadní otázka, kterou zájemci o takovou instalaci musí zodpovědět, je způsob vytápění panelového domu. Ideální stav pro montáž solárního systému je, pokud je panelový dům vytápěn prostřednictvím vlastní kotelny. To znamená, že je odpojen od centrálního zdroje tepla (od tzv. společné sídlištní kotelny). V případě, že bytový dům není odpojen od centrálního zdroje tepla, je instalace solárního systému možná pouze za podmínky, že bytový dům je napojen na centrální zdroj tepla dvojtrubkovým systémem, při kterém je ohřev teplé pitné vody řešen přímo v obytném domě, a to prostřednictvím domovní výměníkové stanice, což znamená, že studená voda se ohřívá přímo na místě prostřednictvím výměníku tepla. Pokud je splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek, je velký předpoklad, že instalace solárního systému bude v takovém případě technicky možná.

  Prostorové nároky na solární systém

  Další podmínkou pro instalaci zařízení je dostatečný prostor. Paneláky nebyly navrhovány a ani konstruovány tak, aby v nich mohl být instalován vlastní zdroj tepla, resp. nebylo v nich počítáno s prostorem potřebným k instalaci pomocných zařízení solárního systému. Největší prostorové nároky má tzv. solární zásobník vody, který je nezbytný při přípravě teplé vody solárním systémem. Proto jako další krok přípravy instalace solárního systému je nutné najít vhodný prostor. Zpravidla nejvhodnější prostory se pro takové účely nacházejí v suterénu bytového domu, jako jsou například dnes již málo využívané prostory prádelen, případně kočárkáren, ale i samotné sklepy. V těchto prostorách by bylo možné umístit zásobník nebo několik zásobníků vody.

  Solární ohřev TUV

  Princip ohřevu vody solárním systémem je založen na ohřevu (hlavně v  letním období), případně předehřevu (v přechodných obdobích a  v  zimě) studené vody. Přívod zdroje studené vody je upraven tak, že je přemístěn před nově instalovaný solární zásobník. Studená voda poté přichází do spodní části solárního zásobníku, následně se v zásobníku ohřívá od naakumulované solární energie. Ohřátá, resp. předehřátá voda, vystupuje z horní části solárního zásobníku a vstupuje do zařízení pro primární přípravu teplé pitné vody, a to buď do zásobníku teplé pitné vody, nebo do výměníku, kde se v případě potřeby dohřívá na požadované parametry. Podle norem je primární zdroj ohřevu pitné vody stavěný na 100 % potřeby bytového domu a to tak, jako kdyby v domě nebyl instalován solární ohřev vody. To znamená, že v případě poruchy výpadku, resp. nedostatku slunečního záření, je ohřev vody plně zajištěn z primárního zdroje.

  Náklady na solární ohřev vody v bytovém domě

  Poslední problematickou otázkou, kterou je potřeba si položit a zodpovědět ještě před instalací solárního systému, je způsob rozpočítávání nákladů na ohřev vody. Bytové vodoměry nedokáží rozlišit, zda spotřebována teplá voda byla připravena zdarma ze slunce – solárním systémem, nebo jen primárním zdrojem. Proto je vhodné upozornit vlastníky, že v tomto případě je na místě solidárnost a úsporu na ohřevu teplé vody solárním systémem rozpočítat rovnoměrně na všechny obyvatele bytového domu (i přesto, že někdo v obytném  domě spotřebuje teplé vody více a jiný méně). Případně se dohodnout na jiných propočtech. Hlavní je v tomto případě slovo „dohodnout se“, a to dříve, než dojde na placení…

  Umístění solárních kolektorů

  Umístění  plochých solárních kolektorů  nebo  trubicových solárních kolektorů  na střechu již neznamená v podstatě žádný zásadní problém, kolektory je možné umístit bez větších problémů jak na ploché, stejně tak i na šikmé střechy. V podstatě lze říci, že velké ploché střechy panelových domů až volají po instalaci solárních systémů.

  Mohlo by se zdát, že instalace solárních systémů do bytových domů je příliš komplikovaná, ovšem pokud si shrneme předchozí podmínky, v podstatě jde o tři základní otázky, které musíme mít zodpovězené:

  • Jaký je současný způsob vytápění domu?
  • Disponuje bytový dům potřebnými prostory pro instalaci systému?
  • Jak se budou rozpočítávat náklady na ohřev vody?  

  Výše uvedené náležitosti musí určitě předcházet definitivnímu rozhodnutí o instalaci solárního systému. Pokud splňujeme nezbytné podmínky, další úkoly (jako např. technický návrh a dimenzování solárního systému) bychom měli svěřit zkušeným odborníkem. Dobře připravený projekt a následná odborná instalace solárních systémů od renomovaných výrobců dává záruku efektivního, spolehlivého a ekologického provozu po celou dobu životnosti zařízení.  

  Užitečné odkazy