Vyžádat bezplatné poradenství

Jaká biomasa je vhodná pro spalování

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Na otázku „Co je to biomasa?“ existuje jednoduchá odpověď. Biomasa je vlastně každý organický materiál, který nám příroda nabízí. Rozdělit ji můžeme na biomasu rostlin a biomasu živočichů, případně do tří větších skupin, a to následovně: fytomasa, dendromasa a zoomasa.

  Biomasa jako palivo a jaké existují typy biomasy

  Fotomasa  

  Fytomasa  zahrnuje organické látky rostlinného původu, které vznikají v přírodě v průběhu fotosyntézy, resp. jde o rostlinstvo, jehož povrch není pokryt kůrou. Patří sem například obiloviny, slámy a různý odpad z potravinářského průmyslu.

  Fytomasa pro účely spalování bývá zpracována obvykle do formy tzv. dřevěných pelet, které jsou lisovány pod určitým tlakem, aby dosáhly požadované hustoty a výhřevnosti.

  Dendromasa  

  Pod dendromasou rozumíme  různé typy dřevin nebo odpadů z dřevozpracujících průmyslů v podobě hoblin či pilin. Dendromasa jako palivo je tedy produkt, který se skládá ze zdřevnatělé rostlinné hmoty.

  Energie v biomase je vázánou sluneční energií, která dopadá na rostliny a ukládá se v podobě organického materiálu během růstu rostlin. Po těžbě dané rostliny se tento proces růstu zastavuje a v dalším kroku se tato energie může proměnit na tepelnou energii, a tím vyhřát váš příbytek nebo ohřát teplou vodu.

  Zoomasa  

  Zoomasa představuje  živočišný odpad v podobě exkrementů a uhynulých zvířat. Tento biologický materiál je dále zpracováván do podoby bionafty nebo bioplynu, které jsou dále určeny pro průmyslové využití.

  Typy biomasy spalované v automatických kotlích

  Automatickým kotlem máme na mysli kotel, který je  schopen samostatného provozu, jednak z hlediska regulace a jednak z hlediska doplňování paliva do kotle. Takovým kotlem se výrobce snaží provozovateli usnadnit provoz vytápěcího zařízení.

  Na provoz automatických kotlů se biomasa upravuje na tzv. dřevní pelety, dřevní štěpku a dřevní brikety. Kusové dřevo se využívá také jako palivo, ale ne u automatických kotlů, resp. polena je potřeba dokládat do kotlů ručně.

  Dřevní štěpka

  Nejjednodušším typem zpracování biomasy je tzv. dřevní štěpka. Vyrábí se pomocí sekačky na dřevo, která svými noži dokáže naštípat na štěpku nejen kusové dřevo, ale i větve a dřevní odpad z dřevozpracujícího průmyslu.

  Štěpka se vyznačuje  relativně vysokou vlhkostí  (až do 50 %), a tím se snižuje její výhřevnost, proto je vhodné štěpku sušit. Čím je palivo méně výhřevné, tím je levnější, a zároveň, čím méně je výhřevné, tím je ho potřeba větší množství na ohřev teplé vody a vytopení v příbytku.

  Při spalování dřevní štěpky v kotli se v příbytku nejčastěji vymezí místnost na uskladnění štěpky, nebo se skladuje v sile, které je mimo příbytek. Následně se pomocí šnekového nebo pásového dopravníku dopravuje do tělesa kotle. V tělese kotle se nachází zásobník, který je regulován výkonem kotle.

  Dřevní brikety

  Kvalitním typem paliva jsou tzv. dřevní brikety, které mají vyšší výhřevnost jako kusové dřevo. Nicméně cena tohoto typu paliva roste kvůli výrobním nákladům. Kotle na spalování briket však využívají technologii zplyňování, a nikoli přímé spalování, jak je to u pelet a štěpky.

  Brikety představují  palivo s vysokou hustotou a velmi dobrou výhřevností. Vznikají tak, že se dřevěný odpad vysuší přibližně na 10–15 % vlhkosti, rozdrtí se a pak se lisuje do různých tvarů (např. válce, cihličky).

  Dřevní pelety

  Nejkomfortnějším způsobem úpravy biomasy je úprava na tzv. dřevní pelety. Smyslem této úpravy je snížit obsah vody v biomase, a tím zvýšit výhřevnost daného paliva a snížit nároky na skladování paliva. Proces výroby pelet je jednoduchý. Pelety se nejčastěji vyrábějí z odpadu při dřevozpracujícím průmyslu (piliny a hobliny).

  Proces výroby sestává z postupného promývání, sušení a lisování do potřebného rozměru. Skladování pelet je  méně náročné na velikost místnosti  nebo externího sila. Po dohodě s výrobcem jsou pelety dováženy až přímo ke spotřebiteli.

  Pelety je možné i foukat pomocí turbíny. Princip transportu ze skladu do tělesa kotle je stejný jako u dřevní štěpky.

  Biomasa jako palivo

  V současné době je velmi často slyšet o biomase jako o palivu. Souvisí to zejména s tím, že se jedná o obnovitelný zdroj energie (také ji lze cíleně pěstovat pro energetické účely) a se skutečností, že biomasa nezatěžuje životní prostředí nadměrnou produkcí CO2.

  Právě proto se ve zvýšené míře podporuje v domácnostech instalace kotlů na biomasu (pomocí dotačních systémů).

  Kotle na biomasu poskytují dnes uživateli vysoký komfort a může počítat s takovými funkcemi, jako jsou např. automatické podávání pelet či štěpky, automatické zapalování, čištění výměníku tepla či odstraňování popela.

  Vybrané kotle je možné také kombinovat se  solárním systémem  a výhodou může být také možnost spalovat více druhů biomasy. V případě, že jste se rozhodli pro instalaci kotle na biomasu, určitě nepodceňte výběr kotle a paliva. Na jejich kvalitě závisí vaše spokojenost a tepelná pohoda.

  Užitečné odkazy