Jak vybrat plynový kotel?

Kotel může sloužit pouze k ohřevu vody pro vytápění (topný kotel), nebo také k ohřevu vody pro užitkové účely (kombi/kompaktní kotel). Ale jak vybrat ten vhodný plynový kotel právě pro vás? Majitel domu musí zvážit, jaký způsob ohřevu vody je pro něj nejvýhodnější.

Kombi/kompaktní kotel navíc připravuje teplou vodu pro užitkové účely na požadovanou teplotu, např. 55 °C, a současně vodu pro vytápění, jejíž teplota je různá v závislosti na venkovní teplotě.

Řada klimatizačních split systémů se vyrábí se dvěma hlavními režimy: chlazení a topení. Dle zvoleného režimu lze nastavit oscilaci klapky výstupu vzduchu. Rozptyl teplot je po místnosti dle požadavku uživatele.

Tepelný výkon

Každý kotel musí mít takový výkon, aby pokryl tepelné ztráty vytápěné budovy. Pokud má kotel ohřívat také vodu pro užitkové účely, musí být jeho výkon navýšen ještě o tento požadavek. Jestliže má dům tepelnou ztrátu vypočítanou na 22 kW (to vám vypočítá projektant), pak by se měl koupit kotel nejméně o tomto výkonu.

V poslední době nastává stále častěji tato situace: majitel domu zjistí, že za vytápění platí mnoho peněz a dům zateplí. Důkladnou tepelnou izolací domu, výměnou oken a dalšími opatřeními může snížit tepelnou ztrátu domu z uvedených 22 kW třeba až na 12 kW. Pokud vybere a koupí kotel před zateplením domu, stává se po zateplení domu kotel 2 předimenzovaným. Před nákupem kotle je třeba vždy zvážit, zda se bude dům zateplovat, a teprve po tomto rozhodnutí se má kotel vybrat s požadovaným tepelným výkonem.

Druh paliva

Pokud je na pozemku nemovitosti nebo v jeho blízkosti rozvod zemního plynu, pak je to výhoda a vybírá se kotel na toto palivo. Zájemce o topení plynem v obci, kde není zavede zemní plyn, může topit zkapalněným plynem (propan). Má to však řadu nevýhod: nutnost vybudovat řádné základy pro cisternu s palivem, která naplněná může mít hmotnost i 8 tun; nutnost ji přivézt a bezpečně zapojit podle platných předpisů; nutnost pozemek s cisternou oplotit; nutnost zajišťovat revize, protože cisterna je tlaková nádoba; provozní náklady na topení jsou násobně vyšší než topení zemním plynem nebo tuhými palivy.

Hospodárnost provozu

Čím má kotel vyšší účinnost, tím spotřebuje méně paliva a je zajištěn hospodárnější provoz. Běžné kotle mají účinnost okolo 84 %, nízkoteplotní kotle mají účinnost do 89 %. Kondenzační kotel pracuje s maximální účinností až 98 %.

Kondenzační kotle využívají teplo obsažené ve spalinách, které by jinak odcházelo nevyužité komínem do venkovního ovzduší.

proces využívání tepla ze spalin
Obr. Kondenzační kotel využívající teplo ze spalin


Spalováním plynu vzniká teplo a současně vodní pára, která obsahuje významné množství tepelné energie. Spalinám se odebírá tepelná energie, kterou kondenzační kotel zužitkuje k dalšímu ohřevu. Kondenzace znamená snížení teploty vodní páry obsažené ve spalinách a její zkapalnění. Ve výměníku klesne teplota vzduchu pod rosný bod (asi 57 °C). Pára změní svoje skupenství a změní se na vodu (kondenzát). Kondenzační kotle proto musí mít na dně komínu nádobu na sběr kondenzátu nebo možnost odvodu kondenzátu trubkou do nejbližší vpusti.

Mnoho výrobců kondenzačních kotlů uvádí, že jejich kotel má účinnost 109 %. Není to pravda, protože by to bylo perpetuum mobile. U kondenzačních kotlů se jedná o „stupeň využití paliva“, který je větší než u běžných konvekčních kotlů.

schéma kondenzace v kotli
Obr. Zjednodušené schéma kondenzačního kotle


Kondenzační kotle se vyrábějí s malým výkonem pro rodinné domy (8–20 kW), s větším výkonem pro bytové domy (desítky kW) nebo i pro blokové kotelny (až stovky/tisíce kW).

Regulace výkonu

Všechny moderní plynové kotle mají možnost regulace výkonu podle okamžité potřeby. Za účelem hospodárného provozu by měl být každý kotel vybaven kvalitní regulací okamžitého tepelného výkonu. Nejčastěji se v rodinných domech používá regulace v závislosti na venkovní teplotě. Kotel tak ohřívá vodu pro vytápění hospodárným způsobem, šetří palivo a tím se chová ekologicky.

Otopné soustavy dříve obsahovaly samostatný regulátor, který má možnost regulace výkonu kotle několikrát za den. Na regulátoru je možné nastavit režim vytápění pro každý den samostatně. Tyto regulátory slouží řadu let v topných soustavách jak teplovodních, tak i nízkoteplotních (podlahových).

Regulátor musí být zapojen pro svůj provoz na elektrické napětí 230 V trvale. Na základě venkovní teploty, která se snímá venkovním čidlem, nastavuje směšovací ventil chod čerpadla tak, aby vytápěním bylo dosaženo požadované teploty ve vytápěných místnostech.

schéma regulace kotle

Obr. Regulace výkonu kotle samostatným regulátorem

Regulátory tepelného výkonu kotle se umísťují stále častěji na samotné kotle. Tyto „kotlové regulátory“ mají stejnou funkci jako regulátory samostatné. Regulaci výkonu lze ovládat ručně na kotli nebo dálkovým způsobem pomocí počítače, chytrým mobilem nebo i jiným způsobem.

mobilní aplikace na ovládání kotle

Obr. Komfortní ovládání a obsluha přes mobilní aplikaci chytrým zařízením.

Energetický štítek

Z hlediska energetického provozu spotřebiče je to o kotli nejdůležitější údaj. Informuje o základních technických parametrech kotle vzhledem k energetickému využití a ekologii. Tento štítek musí uvádět všichni výrobci a prodejci přístrojů na vytápění, ohřev vody a tepelných čerpadel na ohřev vody na základě směrnice Evropské unie č. 812/2013 o ekodesignu a energetickém štítkování, a to do 70 kW výkonu. Většina moderních plynových kotlů splňuje zařazení do skupiny A.

legenda k energetickému štítku

Obr. Energetický štítek plynového kotle

Umístění plynového kotle

Plynový kotel může být umístěn v různých místnostech, jeho umístění a zapojení však vždy musí odpovídat bezpečnosti provozu a splnění všech podmínek daných platnými předpisy. Kotel nemusí být vždy umístěn v samostatné kotelně, ale může být umístěn také v jiných místnostech, např. na chodbě, v koupelně, v kuchyni apod.

Umístění je částečně omezeno potřebou dodávat potřebné množství vzduchu pro dokonalé spalování plynu a dále správným odvodem spalin. Jsou to dva limitující požadavky, které mohou značně ovlivnit možnosti umístění plynového kotle.

Pro dokonalé spálení 1 m3 zemního plynu je třeba dodat asi 10 m3 vzduchu. Kotel s ohřevem vody pro užitkové účely v rodinném domě podle potřebného okamžitého výkonu spálí např. 2 m3 plynu za hodinu. K tomu je každou hodinu třeba dodat 20 m3 vzduchu. Musí být tedy zajištěn nepřetržitý přívod potřebného množství vzduchu neuzavíratelným otvorem pro dokonalé spalování plynu. Velikost otvoru závisí nejvíce na tepelném výkonu kotle. Pokud je spalovací vzduch přiváděn kanálkem nebo potrubím, pak je výpočet velikosti otvoru složitější, závisí na délce potrubí, průřezu, počtu kolen atd. Výpočet provádí projektant.

Rovněž odvod spalin vznikajících spalováním plynu musí odpovídat bezpečnostním požadavkům příslušných předpisů. Komín musí odpovídat svou konstrukcí, průměrem a materiálem. Majitel nemovitosti nesmí zapomínat na povinnou pravidelnou revizi a čištění komína/spalinové cesty.

Výrobce každého kotle uvádí v technických údajích, jaká musí být minimální vzdálenost kotle od stěny, hořlavých předmětů apod. S tím je třeba počítat a musí tomu odpovídat velikost místnosti, v níž je kotel umístěn

Propojení plynového kotle s jinými zdroji tepla

Možností využití dvou nebo tří zdrojů tepla, z nichž jeden je plynový kotel, není nová záležitost. V otopné soustavě mohou sloužit k ohřevu vody jak kotle na různé druhy paliva, tak i solární panely a kolektory nebo tepelné čerpadlo. Ohřátá voda se může využívat pro radiátorové nebo podlahové topení a také pro užitkové účely. Pro takové složité zapojení všech částí otopné soustavy je však třeba mít velmi dobře vypracovaný projekt odborníkem s praxí pro tyto druhy kombinované otopné soustavy.

schéma propojení kotle s kolektory

Obr. Propojení plynového kotle s kolektory

Bezpečný provoz

Vybrat si z velkého množství plynových kotlů, které se nabízí na trhu, nemusí být vždy jednoduché. Nejdůležitější ze všeho při výběru kotle je splnění všech požadavků na bezpečný provoz podle platných předpisů. Po splnění těchto požadavků je možné si vybírat kotel. Pro zajištění hospodárnosti provozu kotle je vhodné zajistit dobrou regulaci výkonu kotle a případně propojení otopné soustavy s jinými druhy zdrojů tepla.

 

Čtěte také

Jaký plynový kotel do rodinného domu?

Účinnost a výkon plynového kotle

Co rozhoduje o ceně plynového kotle?